Kassaflödesanalys

Belopp i mnkr Not Kommun
2022
Kommun
2021
Koncern
2022
Koncern
2021
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat
48 73 113 86
Justering för av- och nedskrivningar 36 38 65 68
Justering för avsättningar 5 12 6 17
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 20 – 2 8 – 70 14
Medel från verksamheten före förändringar av rörelsekapital 87 131 114 185

Ökning (–)/minskning (+) kortfristiga fordringar
12 – 48 – 25 – 37 – 28
Ökning (–)/minskning (+) förråd och varulager 0 0 - -
Ökning (+)/minskning (–) kortfristiga skulder 18 35 – 17 27 – 23
Kassaflöde från den löpande verksamheten 74 89 104 134

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i materiella anläggningstillgångar – 61 – 58 – 100 – 204
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 2 - 445 – 20
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar - - - -
Kassaflöde från investeringsverksamheten – 57 – 58 345 – 224

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån - - 1 107
Amortering av skuld – 33 – 30 – 81 – 1
Långfristig skuld investeringsbidrag - - - -
Ökning av långfristiga fordringar - - - -
Minskning av långfristiga fordringar - 1 0 1
Kassaflöde från finansieringsverksamheten – 33 – 29 – 80 107

Årets kassaflöde
– 17 2 369 17
Likvida medel vid årets början 116 109 201 184
Likvida medel vid årets slut 100 111 570 201