Kommunfullmäktige och övriga nämnder

Kommunfullmäktige
Antal ledamöter: 45
Ordförande: Hans Karlsson

Revision
Antal ledamöter: 6
Ordförande: Siv Palmgren

Valnämnd
Antal ledamöter: 7
Ordförande: Niklas Nilsson

Myndighetsnämnd
Antal ledamöter: 3
Ordförande: Hans Karlsson

Kommunfullmäktige och övriga nämnder omfattar dessa verksamheter:

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och beslutar bland annat om budget, taxor och avgifter samt markutnyttjande av olika slag. Kommunfullmäktige sammanträder 7–10 gånger om året. Alla sammanträden är öppna för allmänheten.

Kommunrevisorernas uppgift är att granska kommunen och att fungera som en del av den demokratiska kontrollen. Revisionen är partipolitiskt neutral och arbetar i samverkan med en helhetssyn över partigränserna. Valnämnden ansvarar för att allmänna val (val till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige) och val till Europaparlamentet genomförs på ett riktigt sätt.

ÅRETS VERKSAMHET

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige genomförde sju (sju år 2021) sammanträden, och beslutade i 159 (120) ärenden. Här redovisas de större ärenden, riktlinjer och dokument som fullmäktige behandlade och beslutade om:

 • Bokslut och årsredovisning 2021 för Hallsbergs kommun och koncernen samt beslut om ansvarsfrihet revisionsberättelse för år 2021
 • Särredovisning av vatten- och avloppsverksamheten 2021
 • Tillägg till aktieägaravtal i Vätternvatten AB
 • Attestreglemente
 • Tertialrapport 2022
 • Gemensamma planeringsförutsättningar 2023–2025
 • Delårsrapport 2022
 • Reglementen för alla nämnder
 • Val av fullmäktiges presidium för mandatperioden 2023–2026
 • Val av fullmäktiges valberedning för mandatperioden 2023–2026
 • Utökad borgen för Sydnärkes Utbildningsförbund
 • Kommunalt partistöd 2023
 • Avtallstaxa 2023
 • Ändrad styrelsesammansättning i Hallsbergs bostadsstiftelse, Hallbo
 • Taxehöjning och ny taxekonstruktion för VA-brukningsavgifter 2023
 • Extraval av nämndemän
 • Fastighetsförsäljning av Hallsberg Signalen 6, del av Hallsberg Ulvsätter 2:4 samt del av Kumla Äspsätter 1:19
 • Beslut om webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden
 • Skattesats för Hallsbergs kommun 2023
 • Mål och budget 2023 och flerårsplaner 2024–2025
 • Val till alla nämnder inför ny mandatperiod

Revision

Revisorerna genomförde sedvanliga granskningar av delårsrapport och bokslut, och gjorde dessutom följande granskningar:

 • Delegationsordningarna
 • Underhåll av fastigheter och anläggningar
 • Behörigheter
 • Nulägesanalys av de kommunala kärnverksamheterna

Valnämnd

Valnämnden genomförde fyra sammanträden under året med fokus på valet 2022. Nämnden beslutade om förtidsröstningslokaler, vallokaler, ambulerande röstmottagare, annonseringar, utbildningar och informationsmöten. Nämnden beslutade även om gallring av fysiska handlingar som finns i digitala arkiv, och gjorde en risk- och sårbarhetsanalys inför valet.

Sydnärkes överförmyndarnämnd

Nämnden ansvarar för tillsyn över godmanskap, förvaltarskap och förmyndarskap. I arbetet ingår utredningar, ekonomisk granskning, rekryteringar, utbildningar samt att ge stöd för ställföreträdare. Medlemskommunerna är Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg. Överförmyndarkansliet finns i Kumla, som är värdkommun för den gemensamma nämnden. Nämnden består av fem ledamöter och fem ersättare.

Ärendemängden har ökat mer än förväntat, vilket framför allt beror på en ökning av antalet övriga ärenden. Nämnden arbetar för att digitalisera verksamheten i så stor utsträckning som möjligt och på så sätt minska pappersanvändningen.

Myndighetsnämnden

Myndighetsnämnden tar beslut i ärenden som handlar om myndighetsutövning, där det är kommunen eller nämnden själv som är part. Syftet är att undvika jäv. Det kan till exempel handla om bygglov eller ett föreläggande om åtgärd i en livsmedelsverksamhet.

EKONOMI

DRIFT

Belopp i tkr Utfall
2021
Utfall
2022
Budget
2022
Avvikelse
2022
Kommunfullmäktige – 361 – 371 – 610 239
Revision – 685 – 674 – 690 16
Valnämnd – 17 – 586 – 650 64
Överförmyndare – 2 310 – 2 336 – 2 400 64
Myndighetsnämnd – 13 – 13 0 – 13

Kommentarer till resultatet

Kommunfullmäktige och övriga nämnder redovisade alla överskott utom myndighetsnämnden som redovisade ett mindre underskott. Kommunfullmäktiges överskott uppgick till 239 tkr och berodde på att fullmäktige genomförde färre sammanträden än budgeterat.