Resultaträkning

Belopp i mnkr Not Utfall
2022
Utfall
2021
Budget
2022
Avvikelse Koncern
2022
Koncern
2021
Verksamhetens intäkter 2 287 305 0 287 502 534
Jämförelsestörande intäkter 68
Verksamhetens kostnader 3 – 1 282 – 1 209 – 1 007 – 275 – 1 465 – 1 388
Avskrivningar 4 – 36 – 38 – 33 – 3 – 65 – 68
Verksamhetens nettokostnader – 1 031 – 942 – 1 040 9 – 960 – 922
               
Skatteintäkter 5 758 724 751 7 758 724
Generella statsbidrag och utjämning 6 322 291 310 12 322 291
Verksamhetens resultat 49 73 21 28 120 93
               
Finansiella intäkter 7 3 3 1 2 4 2
Finansiella kostnader 8 – 4 – 3 – 6 2 – 12 – 9
Resultat efter finansiella poster 48 73 17 31 113 86
               
Extraordinära poster (netto)
               
Årets resultat 48 73 17 31 113 86

BALANSKRAVSUTREDNING

Belopp i mnkr Utfall
2022
Utfall
2021
Årets resultat enligt resultaträkningen 48 73
Avgår: realisationsvinster, mark, byggnader och tekniska anläggningar 0 – 6
Avgår: realisationsvinster maskiner och inventarier 0 0
Avgår: realisationsvinster, aktier och andelar 0 0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 48 67
Reservering till resultatutjämningsreserv (RUR) – 8 – 7
Balanskravsresultat 40 60