Bildningsnämnden

Syna tillvaxt

Antal ledamöter: 11
Antal anställda: 608
Ordförande: Siw Lunander
Förvaltningschef: Catharina Lindvall-Scharmer

Bildningsnämnden ansvarar för kommunens verksamheter inom utbildning, kultur och fritid, som omfattar dessa områden:

  • Förskola och pedagogisk omsorg
  • Förskoleklass
  • Grundskola
  • Fritidshem
  • Grundsärskola
  • Kulturskola
  • Biblioteksverksamhet
  • Fritidsverksamhet med tillhörande anläggningar
  • Kultur- och föreningsverksamhet
  • Medverkan i Hallsbergs familjecentral

ÅRETS VERKSAMHET

Efter ett par år med omfattande kommungemensam kompetensutveckling står nu förskolorna och grundskolorna inför ett ökat fokus på varje verksamhets identifierade behov för att förbättra kvaliteten. Stora förändringar har gjorts i det systematiska kvalitetsarbetet för att ge förskolor och grundskolor en tydligare riktning med fokus på att främja alla barns och elevers möjlighet till utveckling och lärande.

Vårterminen 2022 påverkades inledningsvis av covid-19-pandemin och verksamheterna fick till viss del göra avvikelser från ordinarie planering, främst på grund av hög frånvaro bland personalen. Hallsbergs kommuns förskolor och grundskolor var öppna hela vårterminen och verksamheterna har noggrant följt restriktionerna. Trots två svåra år med pandemi och hög frånvaro bland både lärare och elever har betygsnivån i Hallsbergs kommun inte försämrats utan ligger kvar på samma nivå som tidigare.

Barn- och elevantalet i kommunens förskolor och grundskolor fortsätter öka. För att hantera trängseln på förskolorna i centrala Hallsberg är en paviljong på plats vid förskolan Tranängen. Byggandet av den nya förskolan Åkerön har startat och förskolan beräknas bli klar i början av 2024. Kommunstyrelseförvaltningen har tidigare initierat en kapacitetsutredning som startade med att genomlysa grundskolorna i centrala Hallsberg. Utredningen visar att det finns flera utmaningar på Stocksätterskolan och Långängskolan för att kunna ta emot det beräknade antalet elever framöver.

Förskolorna och skolorna har gjort många insatser för att ge barnen och eleverna möjligheter att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling och efter vårtermin och lovskola var 72 procent av eleverna i årskurs 9 behöriga till yrkesgymnasium.

Allt eftersom pandemin mattats av och restriktioner tagits bort har kulturskolans verksamhet allt mer kunnat återgå till det normala under våren. Flera publika evenemang har återigen kunnat genomföras i mer ordinarie och fysiska former.

Även fritidsavdelningen har återgått till ordinarie verksamhet och fritidsgårdarna har varit välbesökta. Sommarkollot i Motorp genomfördes under tre veckor i juni och var som vanligt fullbelagt. Under året har en ny fritidsgård öppnat, Hug1 i Hjortkvarn, som haft verksamhet i kommunal regi två vardagskvällar i veckan. Idrottsarrangemang kunde också genomföras som planerat under året.

EKONOMI

VERKSAMHET

Belopp i tkr Utfall
2021
Utfall
2022
Budget
2022
Avvikelse
Nämnd – 264 – 239 – 294 55
Kultur och förening – 2 809 – 2 841 – 2 985 144
Bibliotek – 4 725 – 4 948 – 5 279 331
Kulturskola – 3 298 – 3 219 – 3 636 417
Fritidsgårdar – 2 106 – 2 508 – 2 737 229
Fritid – 16 581 – 17 515 – 16 874 – 641
Förskola och öppna förskolan – 100 265 – 111 770 – 113 999 2 229
Nattis – 1 543 – 1 360 – 1 178 – 182
Förskoleklass, grundskola, fritidshem – 177 045 – 188 745 – 181 937 – 6 808
Ledning och administration – 28 513 – 30 890 – 29 459 – 1 431
Skolskjutsar – 11 276 – 11 858 – 13 074 1 216
Elevstöd – 9 932 – 11 414 – 12 827 1 413
Särskilda insatser personal – 538 – 1 808 – 909 – 899
Modersmålsavdelningen – 6 010 – 6 396 – 4 810 – 1 586
Ej fördelad budget 0 0 – 2 487 2 487
Totalt – 364 905 – 395 511 – 392 485 – 3 026

Kommentarer till resultatet

Resultatet för driften år 2022 var ett underskott på drygt 3 mnkr mot budget.

Kultur- och biblioteksverksamheterna lämnade ett överskott som beror på lägre personalkostnader och att projekt inte kunnat genomföras som planerat.

Alléhallen hölls stängd i början av året till dess att smittskyddsläget förbättrades. Besöksfrekvensen börjar närma sig ett normalläge, men fritidsavdelningen har sett en minskning jämfört med åren före pandemin. Liksom tidigare år har avdelningen kompenserats för sitt intäktstapp på grund av pandemin.

Många av förskolorna redovisade överskott mot budget. Förskolorna inom samma geografiska område samarbetar och hjälper varandra med bemanning. Det var, och är fortfarande, svårt att rekrytera behöriga pedagoger till alla tjänster. Flera av kommunens grundskolor redovisade underskott mot budget. De främsta orsakerna är behov av ökad bemanning för att kunna möta elevers behov. Rektorerna påtalar att det är allt fler barn/elever som är i behov av särskilt/omfattande stöd, vilket verksamheterna har svårt att möta i den ordinarie organisationen.

Kostnaderna för förskolebarn och elever i annan kommunal eller fristående verksamhet har ökat kraftigt de senaste åren. Utifrån prognosen i delårsbokslutet fick bildningsförvaltningen tillfällig kompensation med 2,5 mnkr, men redovisade ändå ett underskott.

Förstärkt ledning på en del grundskolor samt konsultkostnader på ledningssidan bidrog till ett underskott. Delar av året har det funnits vakanta tjänster vad gäller specialpedagoger och kuratorer.

Modersmålsavdelningen redovisade ett underskott. Undervisningen styrs av kursplaner och ämnesplaner för ämnet modersmål. Under hösten intensifierade bildningsförvaltningen arbetet med organisering av studiehandledning och modersmålsundervisning.

VERKSAMHETSMÅTT OCH NYCKELTAL

Bildningsnämnden 2018 2019 2020 2021 2022
Antal barn i förskola 829 861 852 862 847
Antal barn per årsarbetare i förskolan 5,5 5,3 5,3 5,3 5,0
Antal elever i grundskola 1 864 1 871 1 898 1 896 1 904
Antal årsarbetare per 100 elever i skolår 1–9 9,4 7,9 9,9 10,5 9,4
Antal elever i ämneskurs och gruppkurs, kulturskolan 282 329 273 304 297
Antal lån totalt i alla bibliotek i kommunen 56 484 52 869 56 179 44 696 55 587
Antal besökare i huvudbiblioteket, måndag–lördag 59 117 59 489 46 800 34 222 41 355

FRAMTID

Hallsbergs kommun växer, vilket innebär fler barn och elever i verksamheterna. Utmaningen för förvaltningen framåt är att fortsätta ha en verksamhet med hög kvalitet som bidrar till ökad måluppfyllelse för barn och elever. Förvaltningen arbetar för att alla barn och elever som bor i kommunen ska välja kommunens förskolor och skolor.

Det råder fortfarande viss brist på lokaler, även om förvaltningen gör stora insatser för att hitta de bästa lösningarna. Förskolan Åkerön, som precis har börjat byggas, innebär samtidigt behov av mer ledning och administration.

Förvaltningens viktigaste uppgift är att öka måluppfyllelsen i förskola och skola, det vill säga ge barn och elever de kunskaper, färdigheter och förmågor som krävs för att fungera som medborgare i ett demokratiskt samhälle, och förbereda dem för vidare utbildning och arbetsliv. En viktig förutsättning för att förvaltningen ska lyckas är att kunna rekrytera och behålla personal med rätt kompetens. Det är en utmaning som verksamheterna måste arbeta hårt med för att säkra kompetensförsörjningen framöver.

Framtidens behov av kulturutbud, bibliotek, kulturskola, kulturella och sociala mötesplatser samt lokaler för civilsamhället påverkas av antalet invånare. Det saknas en mötesplats både för civilsamhället och för kommunalt anordnade kulturaktiviteter. Det är en stor utmaning för arrangörer att hitta mötesplatser, så att invånarna kan erbjudas varierande kulturella upplevelser med hög kvalitet.

Beläggningen är hög i kommunens idrottsanläggningar och föreningar börjar uppleva att bristen på tider påverkar deras möjlighet att erbjuda så mycket aktivitet som invånarna efterfrågar. Fritidsgårdsverksamheten Kuben är trångbodd och med större årskullar bland ungdomar behövs större lokaler för att förvaltningen ska kunna organisera verksamheten och hålla en fortsatt hög kvalitet.

Förändringar av statsbidrag påverkar förvaltningens verksamheter mycket eftersom en ganska stor del av grundskola och förskola finansieras av statsbidrag.

Ändringar i skollagen vad gäller utökad lovskola och extra studiestöd innebär ökade kostnader både för mer personal och utökad skolskjuts. Skolverket har gjort en översyn av timplanerna för grundskolan och dessa förändringar medför troligtvis ökade personalkostnader från införandet höstterminen 2024.