Kommunstyrelsen

Bild till Kommunstyrelsen

Antal ledamöter: 15
Antal anställda: 44
Ordförande: Magnus Andersson
Förvaltningschef: Lena Fagerlund

Kommunstyrelsen har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, dess utveckling och ekonomiska ställning. Den leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelseförvaltningen arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen.

Förvaltningens uppgift är att samordna strategisk ledning och styrning och bistå övriga verksamheter. Förvaltningen omfattar administration, personal, ekonomi, samhällsplanering samt näringslivsfrågor, kommunikation och säkerhet.

ÅRETS VERKSAMHET

Det rådande osäkra världsläget med krig i Ukraina, stigande bostadsräntor och inflation, ökade kostnader i byggbranschen och fortsatt pandemi kan komma att dämpa takten på byggnationer och rörlighet på bostadsmarknaden. Befolkningstillväxten i Hallsbergs kommun riskerar därmed att stanna av. På kort sikt är bedömningen att pågående investeringar och planerade byggnationer ändå bör leda till en fortsatt befolkningstillväxt, till exempel de planerade lägenheterna i kvarteret Berg, omställningsområdet vid Tisaren och de pågående byggnationerna av småhustomter.

Totalt har 16 småhustomter sålts under året, varav 6 i Hallsberg, 7 i Östansjö, 2 i Sköllersta och 1 i Vretstorp. Tomtförsäljningen för området Samsala 2B–2C pågår. Det nya ränteläget och ökade priser för nybyggnation innebär att det i nuläget märks en stor försiktighet hos både privatpersoner och företag i tomtkön.

Arbetet med Hallsbergskartan och Kumlakartan har utvecklats med nya digitaliserade funktioner. Under året publicerade kommunen en ny extern kommunkarta på hemsidan. Bland annat finns alla småhustomter inlagda och statusen på tomterna uppdateras kontinuerligt. Alla detaljplaner är publicerade där kommuninvånarna har möjlighet att söka efter och titta på aktuella detaljplaner.

Utvecklingen av kartan görs för att både medarbetare och medborgare enkelt ska kunna få tillgång till informationen.

Trots rådande läge med en eftersläpande pandemi och oroligheter i omvärlden har Hallsberg goda förutsättningar för fortsatt stark tillväxt. Detaljplan S Tälleleden är antagen och ett tiotal aktörer finns på listan över intressenter för framtida etableringar. Flera företag i kommunen planerar eller är igång med att bygga ut sina verksamheter. Vid slutet av året hade över 450 nya arbetstillfällen skapats i Hallsberg genom nyetableringar och expansion av företag.

Kommunens översyn av förutsättningarna för att utöka verksamhets- och etableringsområdet kring Brändåsen är i full gång och genomförs i samarbete mellan flera kommuner.

Under året har kommunen utarbetat ett underlag för att göra en förstudie om förutsättningarna att bygga upp ett utbildningskluster för järnväg i Hallsberg. Förstudien påbörjades i oktober och görs i samarbete med Region Örebro län. Förstudiens resultat ska presenteras våren 2023.

Järnvägsplanen för sträckan Hallsberg–Stenkumla har vunnit laga kraft. Trafikverket kommer att bygga den nya överföringsledningen för vatten och avlopp mellan Hallsberg och Östansjö då den befintliga ledningen inte kan ligga kvar i dess nuvarande läge. Upphandlingen är klar och byggnationen ska göras 2023. Det är Trafikverket som bekostar och driver projektet.

En del i digitaliseringen är kommunens utveckling av e-tjänster, både interna digitala verktyg för kommunen och externa tjänster för kommunens invånare. Under året har kommunen uppdaterat sin webbplats hallsberg.se och lanserat en ny version. På webbplatsen finns en portal för e-tjänster och sidan är tillgänglighetsanpassad.

Kompetensförsörjning är ett prioriterat område för alla förvaltningar och stöds av HR-avdelningen. Under 2021 och 2022 var social- och arbetsmarknadsförvaltningens befattningar i fokus med särskild inriktning på Nära vård, där alla kommuner i Örebro län deltog.

Kommunen har infört en rutin för visselblåsning och upphandlat stöd av en extern part tillsammans med övriga kommuner i Sydnärke.

Uppbyggnaden av civilt försvar har fortsatt, bland annat har kommunen utarbetat en plan för höjd beredskap.

Kommunen är representerad i Örebro läns klimatråd där både regionen, kommuner, länsstyrelsen och privata företag deltar. Syftet är att ta ett gemensamt krafttag för en hållbar utveckling.

EKONOMI

VERKSAMHET

Belopp i tkr Utfall
2021
Utfall
2022
Budget
2022
Avvikelse
Kommunstyrelsen – 6 233 – 6 359 – 6 284 – 75
Kommundirektör – 6 869 – 8 527 – 9 213 686
Administrativa avdelningen – 3 518 – 3 752 – 4 590 838
Näringslivs-, kommunikations- och säkerhetsavdelningen – 3 665 – 3 845 – 4 074 229
Ekonomiavdelningen – 8 822 – 9 384 – 9 769 385
Personalavdelningen – 7 153 – 6 777 – 7 118 341
Samhällsplanering – 15 609 – 5 450 – 4 530 – 920
Utrymme för Blomsterängen - - – 14 000 14 000
Planeringsreserv - - – 6 479 6 479
Totalt – 51 869 – 44 094 – 66 057 21 963

Kommentarer till resultatet

Kommunstyrelsen redovisade ett överskott på 22,0 mnkr, varav 6,5 mnkr var outnyttjade medel i planeringsreserven och 14 mnkr var reserverade medel för starten av det nya vårdboendet Blomsterängen. Flytten till Blomsterängen blev dock uppskjuten till senvåren 2023. Resten av överskottet, 1,5 mnkr, beror främst på vakanta tjänster. Ett underskott inom samhällsplanering uppstod på grund av att kommunen tog fram fler detaljplaner vilka krävde omfattande utredningar.

Under året har planeringsreserven använts till extra satsningar inom skola, omsorg, gator och parker samt fastigheter.

TRANSFERERINGAR

Belopp i tkr Utfall
2021
Utfall
2022
Budget
2022
Avvikelse
Sydnärkes utbildningsförbund – 97 818 – 101 311 – 101 100 – 211
SFI – 3 569 – 2 976 – 4 250 1 274
Nerikes brandkår – 13 153 – 13 386 – 13 419 33
Lönenämnd – 3 280 – 3 685 – 3 406 – 279
IT– nämnd – 12 470 – 14 152 – 12 926 – 1 226
Gemensamt arkiv – 395 – 419 – 394 – 25
Färdtjänst – 4 646 – 6 050 – 5 850 – 200
Kollektivtrafik – 176 – 188 – 210 22
Företagshälsovård – 1 229 – 1 141 – 1 250 109
Medlemsavgifter – 1 273 – 464 – 693 229
Övrigt – 294 – 1 318 – 2 573 1 255
Totalt – 138 303 – 145 090 – 146 071 981

Kommentarer till resultatet

Inom transfereringar hanteras köp som görs utanför kommunen såsom köp av gymnasieutbildning, vuxenutbildning, SFI, räddningstjänst, färdtjänst, företagshälsovård mm. Här finns också kostnader för de gemensamma nämnderna lönenämnd och IT– nämnd.

Resultatet för året landar på knappt 1 mnkr. IT– nämnden redovisade ett underskott som på 2,8 mnkr varav drygt 1 mnkr belastade Hallsbergs kommun. SFI– kostnaderna blev lägre än budgeterat då vår andel av eleverna och därmed kostnaderna jämfört med övriga medlemskommuner blev lägre än budgeterat vid ingången av året.

Under övrigt finns utrymme för justeringar under året för ökade kostnader. Dessa justeringar behövdes inte fullt ut under året varför ett överskott kan redovisas.

Färdtjänstens kostnader har ökat efter lägre kostnader under ett antal år med pandemi. Det är främst kostnad per resa som ökat och kostnaderna överstiger budget med 0,2 mnkr.

VERKSAMHETSMÅTT OCH NYCKELTAL

Volymmått 2018 2019 2020 2021 2022
Försäljning av småhustomter 32 23 35 24 16
Antal antagna detaljplaner 3 - 0 3 5
Antal producerade nybyggnadskartor 31 38 44 40 18
Antal hussättningar 36 - 18 10 32
Antal levererade grundkartor 2 3 3 4 4
Antal leverantörsfakturor 33 681 37 437 35 290 34 064 39 533
Antal kundfakturor 57 986 58 196 56 489 56 512 60 059
varav TAN 39 484 39 760 39 202 39 499 41 185
Antal inkomna motioner 4 5 1 1 5
Antal inkomna förslag från kommuninvånare 25 14 26 22 16

FRAMTID

Digitalisering

I takt med att efterfrågan på välfärd ökar, behöver kommunen prioritera utvecklingen inom alla sina verksamheter för att möta behoven och fortfarande ha en god ekonomi. Digitaliseringen är ett område som kan bidra till en mer effektiv och innovativ välfärd. Kommunens utvecklingsprojekt ska utgå från behoven hos kommuninvånare och öka möjligheten att bedriva en effektiv och kvalitativ verksamhet. Här ska kommunen, så långt det är möjligt, ta vara på erfarenheter och utveckla lösningar gemensamt med andra aktörer. Örebro läns digitaliseringsstrategi 2021–2026 fastslår inriktning och ambitioner för digitaliseringen inom Örebro län och tydliggör hur länets alla aktörer tillsammans kan använda digitaliseringen som ett strategiskt verktyg i samhällsutvecklingen, för att erbjuda bättre samhällsservice och öka invånarnas delaktighet. Utifrån strategin har en övergripande handlingsplan tagits fram som visar hur olika parter kan arbeta för att skapa bättre service för invånarna i regionen.

Mark och exploatering

Intresset för byggbar mark för etableringar är fortsatt stort vilket är mycket positivt. Det innebär att kommunen behöver fortsätta planera och utveckla nya markområden för verksamheter och företag, parallellt med mark för bostäder. Det innebär att kommunen även behöver planera och genomföra klimat- och miljöåtgärder som exempelvis saneringar och etablering av våtmarker. Ett arbete pågår med framtagandet av en planeringsstrategi som undersöker behovet av förändringar i översiktsplanen.

Civilt försvar och krisberedskap

Arbetet med civilt försvar och krisberedskap i kommuner och regioner ska, enligt överenskommelser mellan SKR och MSB, fortsätta med samma inriktning. Vad gäller civilt försvar ska kommunerna prioritera uppgifterna:

  • kompetenshöjning gällande totalförsvar
  • grundläggande förberedelser i av frågor för totalförsvar och Sveriges säkerhet
  • krigsorganisation och dess bemanning.

I nuläget är säkerhetsskyddsfrågorna inkluderade i överenskommelserna, men det är omdiskuterat eftersom de inte ingår i Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) utan regleras i säkerhetsskyddslagen. MSB kommer att ge fortsatt finansiering för kommunernas och regionernas säkerhetsskyddsarbete, men det gäller endast 2023.

Brottsförebyggande arbete

En ny lag föreslås träda i kraft den 1 juli 2023 som reglerar kommunernas ansvar i det brottsförebyggande arbetet. Enligt den nya lagen ska kommunerna ta fram en långsiktig lägesbild och utifrån den ta ställning till vilka åtgärder som behövs och besluta om en åtgärdsplan. Kommunerna ska också ta ansvar för att samordna det lokala brottsförebyggande arbetet. Här krävs också en ökad samverkan med övriga kommuner i länet, i första hand med kommunerna i Sydnärke och polisen. Andra aktörer som är viktiga att samarbeta med är företag, föreningar och civilsamhället i stort. Kommunen ska under 2023 utveckla processer för det brottsförebyggande arbetet.

Ekonomi

Under 2022 har kommunen gjort ett omfattande arbete med att förbereda och upphandla ett nytt ekonomisystem som implementeras under 2023 och ska vara i skarp drift i januari 2024. Det är ett stort projekt som berör hela ekonomiavdelningen men även kräver stor delaktighet från övriga förvaltningar.

När det gäller ekonomin är det tydligt att kostnaderna för välfärden ökar snabbare än intäkterna. Dessutom påverkas även Hallsbergs kommun av den ekonomiska utvecklingen i stort, som prisökningarna på grund av inflationen. Det ställer höga krav på att fortsätta utveckla kommunens ekonomistyrning och kvalitetsuppföljning. En utmaning är att få kärnuppdragen – samhällsutveckling, välfärdsproduktion och demokrati – att gå hand i hand och ömsesidigt förstärka varandra.

Kompetensförsörjning

Det finns fortfarande stora utmaningar inom den strategiska kompetensförsörjningen och konkurrensen ökar mellan samhällets aktörer. Det gör kompetensförsörjningen mycket viktig för hela den offentliga sektorn. Även här behövs en ökad samverkan med andra kommuner.