Förutsättningar i kommunen

BEFOLKNING

Befolkningen i Hallsbergs kommun ökade med 94 personer 2022, till 16 290 invånare i slutet av året. Det var en mindre ökning jämfört med 2021 då befolkningen ökade med 206 invånare. Hallsbergs invånarantal är därmed det högsta sedan 1995, då kommunen hade 16 397 invånare.

Födelsenettot var negativt med nio personer, det vill säga det var nio färre födslar än avlidna i kommunen. I länet var det bara tre kommuner som hade ett positivt födelsenetto: Lekeberg, Kumla och Örebro.

Flyttnettot var positivt med totalt 96 personer. Totalt 1 221 personer flyttade till kommunen, medan 1 125 flyttade från Hallsberg.

Flyttnettot inom det egna länet var +61, medan det var negativt (–36) i relation till övriga landet. Flyttnettot gentemot utlandet var +71.

Befolkningen ökade i fyra av Örebro läns tolv kommuner. Av kommunerna i Sydnärke minskade befolkningen i Laxå och Askersund. Hallsbergs ökning motsvarade 0,6 procent, medan ökningen för länet som helhet var 0,3 procent.

Rikets folkmängd fortsätter öka. I relativa tal ökade Sveriges befolkning med 0,7 procent 2022.

Det föddes 104 734 barn i Sverige 2022, varav 51,4 procent pojkar och 48,6 procent flickor. Jämfört med 2021 var det en minskning med 9 529 födslar eller 8,3 procent. Inte sedan 2005 har det fötts färre barn i Sverige.

ARBETSMARKNAD

Arbetsförmedlingen redovisar i sin rapport Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2022 läget och utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden. Överraskande hög inflation har lett till snabba åtstramningar av penningpolitiken runt om i världen under 2022. Tillväxten bromsar in och drar ner den globala BNP-tillväxten till historiskt låga nivåer 2023. Inflationen fortsätter dock vara hög och i väntan på en tydlig vändning nedåt är risken stor för en ännu sämre utveckling. Sverige är en öppen ekonomi och starkt påverkad av utvecklingen i omvärlden.

Riksbanken har höjt styrräntan kraftigt för att kyla av den ekonomiska aktiviteten, vilket får till följd att svensk ekonomi bedöms gå in i en lågkonjunktur 2023. Sammantaget väntas priser och räntor fortsätta öka samtidigt som bostadspriserna sjunker, vilket lägger ytterligare tyngd på hushållens konsumtionsvilja framöver. Osäkerheten är dock större än vanligt.

Vikande anställningsplaner men fortsatt brist på arbetskraft

Konjunkturutvecklingen har en tydlig påverkan på efterfrågan på arbetskraft, som länge varit hög efter den starka återhämtningen efter pandemin. Trots stigande energipriser, inflation och geopolitisk oro har arbetsmarknaden hittills varit motståndskraftig. Hösten 2022 har det dock kommit indikationer som pekar på en försvagning på arbetsmarknaden. Särskilt oroliga är arbetsgivarna inom handel, hotell och restaurang samt personliga och kulturella tjänster, vilket hänger samman med hushållens pessimistiska syn på ekonomin och en minskad konsumtionsbenägenhet.

Arbetslösheten bedöms öka 2023 och 2024

Under 2022 har arbetsmarknaden präglats av en mycket stark återhämtning efter pandemin. De tre första kvartalen ökade sysselsättningen med 2,9 procent och sysselsättningsgraden har nått rekordnivåer. Antalet inskrivna arbetslösa har fortsatt minska 2022 men minskningen har bromsat in under hösten. För 2023 och 2024 är bedömningen att antalet inskrivna arbetslösa kommer att uppgå till i genomsnitt 357 000 respektive 363 000 personer. Det motsvarar genomsnittliga arbetslöshetsnivåer på 6,9 procent, att jämföra med 7,9 procent 2021.

Fler befaras bli långtidsarbetslösa …

Även långtidsarbetslösheten har fortsatt minska 2022. Den starka efterfrågan på arbetskraft har dock främst gynnat personer med förhållandevis kort tid i arbetslöshet och där i stort sett alla har en gymnasieutbildning.

Tiden i arbetslöshet har ökat bland gruppen långtidsarbetslösa som varit utan arbete i mer än 24 månader. Det fortsatt höga antalet pekar på en tydlig matchningsproblematik där de arbetslösas kompetenser inte motsvarar arbetsgivarnas efterfrågan. Många av dessa personer riskerar att fastna i ännu längre tid av arbetslöshet.

De inskrivna arbetslösa som bedöms stå särskilt långt från arbetsmarknaden behöver ofta ett intensifierat stöd och inte sällan en kedja av insatser där exempelvis utbildning kombineras med arbetspraktik. För att motverka en ökad långtidsarbetslöshet gäller det att sätta in rätt insats i rätt tid. Därför är det viktigt att Arbetsförmedlingen får förutsättningar att ha beredskap för en sämre utveckling och större ökning av antalet arbetslösa än vad som bedöms i denna prognos.

… men bristen på efterfrågade kompetenser består

I takt med den fortsatta återhämtningen i ekonomin har efterfrågan på arbetskraft ökat rejält 2022. Rekryteringssvårigheterna som flera branscher hade redan före krisen har åter blivit tydliga till följd av den snabbt ökande efterfrågan 2022. Trots en vikande konjunktur bedöms svårigheterna att rekrytera rätt kompetens bestå under prognosperioden. För att minska obalanserna på arbetsmarknaden framöver behöver de efterfrågade kompetenserna öka för att möta arbetsmarknadens behov. Det blir därför centralt att motivera och vägleda fler till utbildning och omställning som leder till arbete och erbjuda mer flexibla möjligheter till utbildning, omställning och kompetensutveckling.

Även arbetsgivarna har ett stort ansvar för att bryta utvecklingen och underlätta den långsiktiga kompetensförsörjningen. Det kan exempelvis handla om att förbättra arbetsvillkoren för att attrahera fler personer till utbildningar inom bristyrken och för att kunna behålla befintlig personal över tid.

I genomsnitt var 2,8 procent av befolkningen i Hallsbergs kommun öppet arbetslösa vid utgången av 2022. Det var en minskning med 0,2 procentenheter från 2021. Motsvarande andel i Örebro län var 3,0 procent (3,5 år 2021) och för riket 3,1 procent (3,5 år 2021).

Utöver dem som redovisades som öppet arbetslösa fanns ett antal personer som var sysselsatta i arbetsmarknadsprogram. I Hallsbergs kommun var de 3,6 procent (4,0) av arbetskraften. Motsvarande andel i länet var 4,1 procent (4,2) och för riket 3,6 procent (3,7).

Den totala arbetslösheten uppgick därmed till 6,4 procent i Hallsberg, en minskning med 0,6 procentenheter från 2021. För länet var den totala arbetslösheten 7,1 procent (7,7) och för riket 6,6 procent (7,2).

NÄRINGSLIV

I Hallsbergs kommun finns omkring 1 500 företag, varav många är små eller medelstora. Här finns även större företag inom industri och logistik. Hallsbergs kommun är Sveriges demografiska mittpunkt. Inom tre timmar når man härifrån sju miljoner av Sveriges befolkning, och inom 12 timmar de nordiska huvudstäderna. Här möts riksvägar, Europavägar och järnväg, vilket gör att Hallsberg har ett av Sveriges bästa logistisklägen.

Inom tjugo minuters avstånd kan man växla mellan väg, järnväg och flyg. Kommunen ligger även nära Sveriges fjärde största fraktflygplats.

Flertalet företag i kommunen planerar eller är igång med att bygga ut sina verksamheter. I slutet av året presenterades över 450 nya arbetstillfällen i Hallsberg genom nyetableringar och expansion av befintliga företag.

BOSTADSMARKNAD

Det rådande världsläget med covid-pandemin, ökande bostadsräntor, hög inflation, ökade kostnader i byggbranschen och försämrat säkerhetsläge har dämpat takten på byggnationer och rörlighet på bostadsmarknaden. Den positiva befolkningsutveckling Hallsbergs kommun har haft kan eventuellt stagnera. På kort sikt borde dock pågående investeringar och planerade byggnationer generera befolkningstillväxt. Byggandet av lägenheter i kvarteret Berg, omställningsområdet vid Tisaren och pågående byggnationer av småhustomter är några projekt som borde bidra till det.

Tomtförsäljning av Samsala 2B–2C pågår. Det nya ränteläget och ökade priser för nybyggnation gör att det för närvarande finns en stor försiktighet hos både privatpersoner och företag i tomtkön.

Den kommunala bostadsstiftelsen Hallbo äger för närvarande 660 lägenheter och förvaltar ytterligare 506 lägenheter och runt 100 lokaler av olika slag i fem av kommunens tätorter. I kommunen finns också ett antal privata hyresvärdar och flera bostadsrättsföreningar. Under året har Hallbo sålt delar av sitt fastighetsbestånd.

Det helägda kommunala bostadsbolaget Hallsbergs Bostads AB (HBAB) äger 212 lägenheter efter att kvarteret Lien på norr i Hallsberg är klart. De flesta lägenheterna finns i Hallsbergs tätort.

SKATTESATS

Den totala skattesatsen i Hallsberg 2022 var 33:10 medan den var 32:24 i riket. Skattesatsen i Region Örebro var 11:55.

Den kommunala skattesatsen i Hallsberg höjdes med 50 öre till 21:55 år 2016. Snittet för kommuner i riket var 20:67. Kommunen har den tredje lägsta skattesatsen i länet.

Källor: Statistikmyndigheten (SCB), Arbetsförmedlingen, Skatteverket.