Risk och kontroll

KORTFRISTIG BETALNINGSFÖRMÅGA

Kassalikviditet, procent 2018 2019 2020 2021 2022
Kommunen 74 59 70 88 88
Sammanställd redovisning 87 79 89 108 165

Kassalikviditet är summan av likvida medel och kortfristiga fordringar i förhållande till kortfristiga skulder. Kassalikviditeten för kommunen uppgick till 88 procent vid årets slut, vilket är samma som förra året. Likviditeten har varit så god att kommunen kunnat finansiera sina investeringar på 60,4 mnkr utan att ta nya lån. Kommunen har även löst lån under året på 34 mnkr. Den sammanställda redovisningen för kommunkoncernen visade en förbättring med 57 procentenheter. Koncernen har minskat sina lån med 185 mnkr under året.

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Kommunen värderar tillgångar och skulder i balansräkningen utifrån kravet på en rättvisande resultaträkning. Med rättvisande menas bland annat att värderingen är konsekvent över tiden och att enskilda år är jämförbara. I redovisningssammanhang betraktas därför verksamheten som om den ska fortsätta i all oändlighet (fortlevnadsprincipen). Det är samtidigt komplicerat att värdera kommunala tillgångar. De är ofta av så kallad allmännyttig karaktär och saknar marknadsvärden. Tillsammans med balansräkningens resultatutredande roll innebär det att kommunen behöver ha en restriktiv hållning vid värdering av balansräkningens poster (försiktighetsprincipen).

Fastigheter, anläggningar och inventarier upptogs i bokslutet till ett värde av 783 mnkr.

De finansiella anläggningstillgångarna uppgick till sammanlagt 37 mnkr. Aktier och andelar i övriga bolag (Kommuninvest ekonomisk förening och Vätternvatten AB) uppgick till 3,4 mnkr. Det bokförda värdet för andelar i Kommuninvest ekonomisk förening var 1,4 mnkr. Det totala insatskapitalet efter de insatsemissioner som kommunen medverkade i 2002–2015 uppgick till 13,8 mnkr. Det redovisas inte som en finansiell tillgång utan med en upplysning i bokslutet. Aktierna i det nybildade bolaget Vätternvatten AB uppgick till 1,9 mnkr. Grundfondskapitalet i den kommunala bostadsstiftelsen Hallbo uppgick till 23,6 mnkr.

LÅNESKULD

Låneskuld, mnkr 2018 2019 2020 2021 2022
Kommunen 260 260 258 228 194
Sammanställd redovisning 834 972 1 086 1 176 1 095

Kommunens låneskuld uppgick till 194 mnkr. Under 2022 löste kommunen ett lån på 30 mnkr samt två mindre på totalt 4 mnkr. Låneskulden i den sammanställda redovisningen uppgick till 1 095 mnkr, vilket var en minskning med 81 mnkr sedan 2021.

Kommunens räntekostnader uppgick till 1,7 mnkr. Räntekostnaderna ökade med 0,3 mnkr trots att låneskulden minskat. Anledningen är högre räntekostnader på lån med rörlig ränta.

KAPITALBINDNING LÅNESKULD - KOMMUNEN

Ha Kapitalbindning låneskuld

FÖRDELNING MELLAN RÖRLIG OCH FAST RÄNTA

Den 31 december var 70 procent av låneskulden bunden med fast ränta och 30 procent löpte med rörlig ränta. Skuldportföljens genomsnittliga kapitalbindning var 2,89 år och den genomsnittliga räntebindningen var 2,64 år.

Fast och rörlig ränta

En relativt stor andel bundna räntor ger trygghet inför framtiden, eftersom räntekostnaderna då är kända, även om nackdelen naturligtvis är lite högre räntor. Det är viktigt att sprida kapitalbindningen så att inte alla lån omsätts samtidigt.

BORGENSÅTAGANDE

Totalbeloppet för kommunens borgensåtaganden minskade med 40 mnkr då Hallsbergs Bostadsstiftelse (Hallbo) minskade sina lån med 22 mnkr och Hallsbergs Bostads AB (HBAB) med 17 mnkr.

I samband med bildandet av det gemensamma kommunala bolaget Vätternvatten AB, som ansvarar för dricksvattenförsörjning från Vättern, beslutade kommunfullmäktige att ingå borgen för bolagets låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp på 22 mnkr. Efter att Laxå utträdde ur samarbetet uppgår Hallsbergs borgensåtagande till 27,5 mnkr. Vätternvatten AB har tagit upp 70 mnkr i lån under året. Hallsbergs andel i bolaget är 8,2 procent. Övriga delägare är kommunerna Örebro, Kumla och Lekeberg.

Kommunens borgensåtaganden bedöms ha relativt låg risk. Kommunens största borgensåtaganden gäller Hallbo.

Uthyrningsgraden var 98,8 procent 2022, vilket var samma som föregående år. Kommunfullmäktige tillstyrkte i slutet av november 2021 det inriktningsbeslut som Hallbos styrelse tagit om försäljning av 477 lägenheter. Den 1 augusti 2022 genomfördes försäljningen av 477 lägenheter och ett större antal lokaler till SIBE Förvaltning AB.

Hallsbergs kommun ingick 1993 en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s alla nuvarande och framtida förpliktelser. Alla medlemskommuner ingick med likalydande borgensförbindelser.

PENSIONER

Pensionsförpliktelser

Pensionsåtagandet redovisas utifrån kommunallagens intentioner enligt den så kallade blandmodellen. Det innebär att en mindre del redovisas som avsättning i balansräkningen och en större del redovisas som ansvarsförbindelse.

Kommunen har ett omfattande pensionsåtagande på 375 mnkr (399 mnkr 2021). De pensioner som medarbetare intjänat fram till 1998 uppgick till 288 mnkr (312 mnkr 2021) och redovisas enligt rekommendationerna som en ansvarsförbindelse. Det innebär att 77 procent av pensionsförpliktelsen ligger utanför balansräkningen.

Kommunen anlitade KPA som pensionsadministratör och KPA har beräknat pensionsskulden. Aktualiseringsgraden den 31 december 2022 var 96 procent. Det var oförändrat jämfört med 2020 och 2021, och bedöms vara en relativt hög nivå.

För personer som är aktualiserade, det vill säga där alla pensionsgrundande tider är utredda, är pensionsåtagandet beräknat enligt dessa. För dem som inte är aktualiserade gör KPA en uppskattning av pensionsgrundande tid. I takt med att även dessa aktualiseras, justeras ansvarsförbindelsen.

Inga visstidspensioner redovisades i bokslutet 2022.

Löneskatt för de beräknade pensionsförmånerna redovisades också under avsättningar med 17 mnkr (17 mnkr 2021).

Pensionsförmåner redovisade som ansvarsförbindelser uppgick till 232 mnkr (251 mnkr 2021) exklusive löneskatt. Löneskatten var 56 mnkr (61 mnkr 2021).

Pensionsutbetalningar

De pensionsmedel som intjänats från 1998 utbetalas för den anställdes egen placering hos pensionsförvaltare. Enligt avtalet KAP-KL beräknas den avgiftsbestämda ålderspensionen med en årlig pensionsavgift från och med månaden efter den månad arbetstagaren fyller 21 år.

Avgiften beräknas till 4,5 procent av ett avgiftsunderlag.

Kostnaden för 2022 redovisas som kortfristig skuld och beräknas till 34,6 mnkr (32,2 mnkr 2021) inklusive löneskatt.

PENSIONSFÖRVALTNING

Kommunfullmäktige beslutade 2001 om riktlinjer för pensionsförvaltning. Det finns inga medel särskilt placerade för kommunens pensionsutbetalningar. Kommunen återlånar den samlade pensionsskulden till verksamheten.

PENSIONSFÖRVALTNING

(mnkr) 2021 2022
Avsättning för pensioner 87 87
Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland avsättningar 312 288
Finansiella placeringar 399 375
Andel av pensionsförpliktelser utanför BR 78 % 77 %