Drift- och servicenämnden

Drift och servicenamnden 2022 bild

Antal ledamöter: 11
Antal anställda: 148
Ordförande: Ewa-Rosa Sliwinska
Förvaltningschef: Magnus Ribbing

Drift- och servicenämndens verksamhet omfattar dessa verksamheter:

 • Vatten- och avloppsförsörjning
 • Vägar och trafiksäkerhet
 • Parker, natur- och grönområden
 • Förvaltning av kommunens fastigheter (inklusive bolag)
 • Bygglov
 • Bostadsanpassning
 • Måltids- och lokalvårdsverksamhet
 • Tillsyn inom miljö, livsmedel samt tobaks- och alkoholtillstånd

ÅRETS VERKSAMHET

Fastighet

Kriget i Ukraina är utan tvekan det som påverkat fastighetsavdelningen mest under året. Dels med ett ändrat säkerhetspolitiskt fokus, och dels med de prisökningar som kriget medfört.

Leveransproblem och brist på material har blivit en följd av både covid-19 och kriget.

Drift- och serviceförvaltningen städade, tömde och inventerade skyddsrum i samarbete med bildningsförvaltningen. Förvaltningen har även arbetat med frågan hur kommunen kan säkra tillgången på drivmedel och reservkraft.

Projektmässigt har förvaltningen genomfört flera stora projekt vid sidan av allt planerat underhåll. Några exempel är en ny kylkompressor till Sydnärkehallen, start av byggande av en ny förskola på söder, etablering av paviljonger vid Långängskolan och förskolan Tranängen, ny utemiljö vid Långängskolan och asfaltering vid kommunhuset.

Gata och park

I mitten av april föll 35 centimeter blötsnö över kommunen, vilket vållade stora problem och även skador på vägar och trafikanordningar vid röjningen. Stora skador uppkom också på kommunens träd och buskar av den tunga snön. Det gjorde att enheten hamnade långt efter med årsplaneringen, vilket fick konsekvenser under hela våren och sommaren.

Under vintern gjorde förvaltningen skogsåtgärder, bland annat avverkning på drygt 16 hektar vid Utkällevägen, för att bereda mark för framtida industrietableringar.

I Samsala exploaterades för 33 nya småhustomter.

Lekplatsen i Svennevad har fått en del ny lekutrustning och ”Folkets plätt” har fått en mindre lekutrustning monterad under sommaren.

Åtgärderna för att säkerställa elanslutning och belysning för bränsletanken vid Kommunaltekniska huset är klara.

Vatten och avlopp

VA-taxan har uppdaterats enligt Svenskt Vattens rekommendationer. Den nya taxan beslutades under hösten och gäller från och med 1 april 2023.

I början av året sanerade förvaltningen VA-ledningar på Testavägen i Sköllersta. Saneringen av Lundagatan/Axgatan blev klar i september. Under året har också Rösegatan blivit asfalterad.

Projektering av Kävesta VA verksamhetsområde påbörjades under hösten.

Förvaltningen har vid omkring 20 tillfällen arbetat med akuta läckor eller övriga akuta reparationer av vattenledningar och har cirka tio gånger behövt utföra akuta reparationer på dagvattennät och avloppsnät.

Måltidsavdelningen

Livsmedelspriserna ökade under året och väntas öka ännu mer 2023. Även kostnader för reparationer och reservdelar av köksmaskiner har ökat. Efter att pandemirestriktionerna togs bort har antalet matgäster på dagcentralerna ökat jämfört med samma tid föregående år.

På den offentliga måltidens dag höll två av kommunens nyrenoverade kök öppet hus för allmänheten, vilket var uppskattat. Även matsvinnets dag som arrangerades under året blev uppskattad av både elever och personal.

Bygglov

Nämnden beslutade om ett par höga sanktionsavgifter i slutet av året. Större projekt som förvaltningen hanterat 2021 och 2022 är:

 • Tillbyggnader av Atria på fastigheten Sköllersta 2:27
 • Train Alliances nybyggnad av underhållsverkstad för järnvägsfordon på fastigheten Rala 4:29
 • Nybyggnad av förskola på fastigheten Hallsbergs-Falla 1:9
 • Tre radhus på fastigheten Vibytorp 1:269
 • Tillbyggnad av en skolbyggnad, ”Dansens hus”, på fastigheten Kävesta 3:1.

Enheten fick totalt in 103 ansökningar om bygglov, vilket var betydligt färre än 2021 då det var 151 ansökningar.

Miljö

Miljöenheten införde under 2022 ett nytt verksamhetssystem. Införandeprocessen har påverkats av problem och förseningar, och har därför krävt mer tid av projektledare och projektgrupp än planerat.

Livsmedelskontrollen har haft fler nya verksamheter som inregistrerats och fick därmed högre intäkter än förväntat. Därför har verksamheten inte hunnit med vissa planerade kontroller.

Alkohol, tobak och läkemedelstillsyn

Enheten har besökt alla butiker som handlar med tobaksvaror för att utföra tillsyn. Ärendemängden har också varit på en mer normal nivå jämfört med 2021. Antalet ekonomiska brister som enheten uppmärksammat ökade jämfört med föregående år. Restaurangtillsynen har till största delen utförts tillsammans med andra kommunala handläggare men även med polismyndigheten. Alla restauranger, utom de som har begränsad verksamhet, har fått minst ett tillsynsbesök.

EKONOMI

VERKSAMHET

Belopp i tkr Utfall
2021
Utfall
2022
Budget
2022
Avvikelse
Nämnd- och styrelseverksamhet – 246 – 256 – 317 61
Förvaltningschef – 2 642 – 2 283 – 1 576 – 707
Fordonsverkstad – 656 – 42 – 184 142
Fordonsförvaltare 253 324 0 324
Teknisk chef – 2 687 – 3 440 – 3 429 – 11
Gatuingenjör – 13 266 – 11 438 – 11 503 65
Trafikhandläggare – 676 – 683 – 764 81
Gata och park – 14 873 – 18 672 – 15 901 – 2 771
Fastighet – 681 – 6 059 – 5 500 – 559
Bostadsanpassning – 2 252 – 3 812 – 3 043 – 769
Lokalvård 150 183 0 183
Måltid 573 49 0 49
Miljö – 1 944 – 2 705 – 1 738 – 967
Bygglov – 214 – 384 – 371 – 13
Alkohol-, tobaks- och läkemedelstillsyn 0 0 0 0
Totalt – 39 161 – 49 218 – 44 326 – 4 892

Kommentarer till resultatet

Nämndens driftresultat var ett underskott på närmare 4,9 mnkr totalt. Förvaltningschef, gata och park, fastighet, bostadsanpassning och miljö stod för de största underskotten medan övriga verksamheter redovisade mindre över- eller underskott. Fordonsverkstad och fordonsförvaltare redovisade däremot lite större överskott.

Gata och parks underskott beror bland annat på de höga drivmedelskostnaderna. Fastighetsavdelningens underskott beror på högre underhållskostnader än beräknat.

Bostadsanpassningskostnaderna ökade, vilket ledde till ett underskott.

Intäkterna för tillsynsavgifter, prövningsavgifter och statsbidrag gav ett underskott då verksamheten behövt köpa in fler administrativa tjänster än beräknat.

Avgiftskollektivet

VERKSAMHET

Belopp i tkr Utfall
2021
Utfall
2022
Budget
2022
Avvikelse
Inventering VA-rörnät – 285 – 161 – 277 116
VA-rörnät, leverans vatten, spillvatten, dagvatten – 10 468 – 9 056 – 7 655 – 1 401
VA-avgifter hushåll och industri 32 969 35 673 35 946 – 273
Vattenförsörjning, anskaffning, produktion och distribution – 5 108 – 8 913 – 6 951 – 1 962
Avloppsreningsverk, avloppspumpstationer, slamhantering, reservvattenmätare – 13 158 – 13 656 – 16 198 2 542
Teknisk chef VA – 3 256 – 3 630 – 4 439 809
Teknisk chef VA drift och ränta exploateringar Tisaren – 694 – 257 – 426 169
Totalt 0 0 0 0

Kommentarer till resultatet

Avgiftskollektivet redovisade ett överskott på drygt 2 mnkr som överförts till fonden för skuld till abonnenterna för att resultatutjämna till ett resultat i balans. I fonden finns nu drygt 4 mnkr.

Överskottet mot budget beror främst på lägre kapitalkostnader på grund av att reinvesteringar samt exploateringen av Tisaren har tagit längre tid än beräknat. Förseningen av Tisarens exploatering har samtidigt lett till lägre intäkter för taxor, avgifter och anslutningsavgifter än budgeterat.

Personalkostnaderna var lägre än budgeterat på grund av vakanta tjänster.

Förvaltningen står inför stora investeringar som kommer att innebära högre kapitalkostnader. Den nya taxan väntas skapa förutsättningar för att täcka kostnaderna inom avgiftskollektivet med ökade intäkter.

FRAMTID

Den nationella energikrisen och det säkerhetspolitiska läget i Europa gör att förvaltningen behöver diskutera energieffektiviseringar och aktiviteter för såväl fastigheter och anläggningar som för fordonsbeståndet. Det som främst kommer att påverka förvaltningens ekonomi är energikostnader, drivmedelskostnader och livsmedelskostnader.

Under 2023 ska alla livsmedelsverksamheter klassas om enligt nya nationella regler. En ny taxemodell ska också införas, med enbart efterhandsdebitering inom livsmedelskontrollen.