Investeringsredovisning

Investeringsbudget 2022

Nämnd / verksamhet
Belopp i tkr
Netto-
utgifter
2021
Inkomster
2022
Utgifter
2022
Netto-
utgifter
2022
Budget
2022
Avvikelse
mot
budget
Inventarier – kommunstyrelsen – 283 0 – 117 – 117 – 2 000 1 883
Strategiska investeringar 2022 – 3 591 0 0 0 – 72 230 72 230
Kommunstyrelsen totalt – 3 874 0 – 117 – 117 – 74 230 74 113
Kommunstyrelsen exploatering 0 0 – 564 – 564 – 27 500 26 936
Drift- och servicenämnden investeringar – 10 825 992 – 6 719 – 5 727 – 9 777 4 050
Drift- och servicenämnden, strategiska inv – 17 233 0 – 26 016 – 26 016 – 52 021 26 005
VA-vht, avgiftsfinansierad vht – 23 604 631 – 21 346 – 20 715 – 61 773 41 058
Drift- och servicenämnden totalt – 51 662 1 623 – 54 081 – 52 458 – 123 571 71 113
Bildningsnämnden – 1 661 0 – 2 717 – 2 717 – 3 408 691
Social- och arbetsmarknadsnämnden – 1 195 0 – 4 565 – 4 565 – 17 429 12 864
Totala investeringar 2022 – 58 392 1 623 – 62 044 – 60 421 – 246 138 185 717

Redovisning av större investeringsprojekt 2022

Projekt, belopp i tkr Bokslut 2022 Budget 2022 Avvikelse 2022
Förskola söder – 9 378 – 27 000 17 622
Exploatering Samsala 2 B+C – 8 211 – 5 255 – 2 956
Sydnärkehallen kylmaskin – 8 753 – 7 858 – 895
Sanering VA-nät – 5 570 – 7 400 1 830
Exploatering Samsala 2 B+C – 5 329 – 7 049 1 720
Inventarier och data (SAN) – 3 235 – 5 529 2 294
Exploatering VA-nät Toskabäcken – 2 706 0 – 2 706
Parkering kommunhuset – 2 062 – 2 000 – 62
Tisaren sjövattenledning – 1 646 – 4 439 2 793
Avloppsreningsverk – 1 106 – 7 140 6 034
Inventarier (BIN) – 1 097 – 1 365 268
Byggnadsansluten utrustning (SAN) – 1 030 – 11 500 10 470
Trafiksäkerhetsobjekt – 1 002 – 1 000 – 2
Maskiner kök – 1 004 – 1 587 583
Summa större investeringsprojekt 2022 – 52 129 – 89 122 36 993

Redovisning av exploateringsinvesteringar 2022

Projekt, belopp i tkr Bokslut 2022 Budget 2022 Avvikelse 2022
Exploatering Samsala 3 – 1 500 1 500
Exploatering Rala 4 – 1 000 1 000
Exploatering Kvarsätter – 139 – 1 000 861
Exploatering N Tälleleden – 255 – 15 200 14 945
Exploatering övrigt – 170 – 3 000 2 830
Exploatering – verksamhet – 5 800 5 800
Exploatering – bostäder – 2 500 2 500
Detaljplan Söder Tälleleden – 500 500
Exploatering Samsala 2 B+C – 5 329 – 7 049 1 720
Exploatering skattefinansierad verksamhet – 5 893 – 37 549 31 656
Exploatering VA-nät Toskabäcken – 2 706 – 2 706
Tisaren sjövattenledning – 1 646 – 4 439 2 793
Exploatering Kvarsätter – 126 – 1 300 1 174
Exploatering Samsala 2 B+C – 8 211 – 5 255 – 2 956
Exploatering Norr Tälleleden – 226 – 5 800 5 574
Kävestakorset – 172 – 8 500 8 328
Exploatering Söder Tälleleden – 229 – 500 271
Utbyggnad VA-nät Tisaren – 4 561 4 561
Exploatering ofördelat – 13 600 13 600
Exploatering avgiftsfinansierad verksamhet – 13 316 – 43 955 30 639
Totalt överföring investeringsmedel 2021–2022 – 19 209 – 81 504 62 295

Redovisning av övriga VA-investeringar

Projekt, belopp i tkr Bokslut 2022 Budget 2022 Avvikelse 2022
Inköp maskiner och fordon – VA – 2 053 2 053
Inköp maskiner och fordon – rörnät – 598 – 500 – 98
Nödvattenrum (ny lokal 2019) – 600 600
Sanering VA-nät – 5 570 – 7 400 1 830
Avloppsreningsverk – 1 106 – 7 140 6 034
Ågatan Hjortkvarn – 125 – 125 0
Summa VA-verksamhet – 7 399 – 17 818 10 419