Noter

Not 1: Redovisningsprinciper

Den kommunala redovisningen regleras av kommunallagens kapitel 11 Ekonomisk förvaltning och av den kommunala bokförings- och redovisningslagen. Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekommendationer för kommunsektorns redovisning. Hallsbergs kommun följer den kommunala bokförings- och redovisningslagen, och tillämpar med få undantag rekommendationerna från RKR.

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångarnas värde i balansräkningen 2022 motsvarade anskaffningsvärdet efter avdrag för eventuella investeringsbidrag och planenliga avskrivningar.

Anläggningstillgångar som maskiner och inventarier aktiveras i möjligaste mån månaden efter inköp. Vid större projekt, som till exempel byggnationer, aktiveras tillgången vid årsskiftet som pågående. Efter att byggnationen är klar tillämpar kommunen komponentavskrivning. När det gäller anskaffning av maskiner, inventarier och liknande av mindre värde har kommunen i de flesta fall tillämpat ett halvt prisbasbelopp som beloppsgräns. Anskaffningar till högre belopp och med en varaktighet på mer än tre år redovisas som investering.

Avskrivningar

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar gör kommunen huvudsakligen linjärt för den bedömda nyttjandetiden, baserat på anskaffningsvärdet.

Komponentavskrivning

Hallsbergs kommun följer RKR:s rekommendationer och inför komponentavskrivning successivt. Alla förskolor, skolor och de flesta fastigheter är komponentavskrivna. Det gäller även vatten, avlopp, gator och vägar. Hallsbergs kommun införde generell komponentavskrivning 2017 för nya investeringar.

Leasing

Alla leasingavtal redovisas som operationell leasing. Leasingavgiften fördelas linjärt över leasingperioden. Hallsbergs kommun redovisar leasing och hyra av lös egendom i enlighet med RKR 5 (november 2018). Avtal som startade före den 1 januari 2018 redovisas som operationella. Framtida leasingavgifter redovisas som ansvarsförbindelser. Kommunen har påbörjat arbetet med att utreda hur övergången till finansiell leasing för vissa objekt ska hanteras.

Särskild löneskatt

Kommunen tillämpar RKR:s rekommendation för redovisning av särskild löneskatt. Det innebär att löneskatten periodiseras på samma sätt som pensioner. Löneskatt på intjänade pensioner och utbetalda pensioner belastar årets resultat.

Skatteintäkter

För periodisering av skatteintäkter använder kommunen Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) decemberprognos.

Timlöner

Timlöner och OB-ersättningar som avser december, men utbetalas i januari, periodiseras för att kostnaden ska belasta rätt period.

Särredovisning av vatten- och avloppsverksamhet

VA-lagen säger att VA-verksamhetens intäkter, kostnader, resultat och ställning ska särredovisas. Redovisningen finns därför i ett separat beslut.

Resultat för avgiftsfinansierad verksamhet

Över- och underskott för verksamheter med särskilda avgiftskollektiv ska redovisas som skuld respektive fordran till avgiftskollektivet. Överskotten för VA-verksamheten bokförs därför som en kortfristig skuld till avgiftskollektivet.

Bidrag från Migrationsverket

Kommunen har gjort avsteg från rättvisande redovisning för bidrag som inte resultatförts i bokslutet (RKR R 2 Intäkter). Outnyttjade bidrag från Migrationsverket för flyktingverksamhet och ensamkommande barn (EKB) redovisas som kortfristig skuld i bokslutet för 2022, liksom tidigare år.

Under 2022 har kommunen använt 9,5 mnkr av migrationsbidragen. De outnyttjade bidragen till flyktingenheten uppgick till 2,6 mnkr till och med bokslut 2022. För ensamkommande barn uppgår outnyttjade bidrag till 10,4 mnkr. Sammantaget uppgick de balansförda bidragen till 13,0 mnkr.

Kommunen ska hantera kostnader för flyktingverksamhet som sträcker sig längre in i framtiden än de enskilda år då överskotten uppkommit. Samtidigt beslutade staten att kraftigt sänka bidragen från Migrationsverket från och med den 1 juli 2017. De nyanländas möjlighet till försörjning genom arbetsinkomster är en faktor som har stora effekter på kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd. Bosättningsuppdraget enligt bosättningslagen kan bli en mycket svår utmaning för Hallsbergs kommun, liksom för många andra kommuner i Sverige. De ekonomiska konsekvenserna är mycket svåra att bedöma. För att undvika förhastade beslut om hur kommunen ska hantera bidragen, har ekonomiavdelningen tillsammans med social- och arbetsmarknadsförvaltningen tagit fram en plan över beräknad användning av de samlade bidragen. De framtida beräknade kostnaderna kräver en ansvarsfull hantering av samlade bidragsöverskott, vilket motiverar kommunens avsteg från RKR:s rekommendation i bokslutet 2022.

Övriga avsättningar

Avsättningar är en skuld som är oviss vad gäller förfallotidpunkt och/eller belopp. Avsättningar för lakvattenrening vid Vissberga deponi har tagits upp till det belopp som kommunen bedömer krävs för att reglera förpliktelsen på balansdagen. I bokslutet 2022 har kommunen tagit i anspråk 0,6 mnkr. Avsättningarna för lakvattenrening uppgick totalt till 9,5 mnkr.

Under 2022 har kommunen inte gjort några större driftförändringar. Anläggningen tycks fungera bra när vattnets temperatur stiger under sommaren. Det är bara under en kort del av året, men kommunen har inte funnit någon bra och hållbar lösning för resten av året när temperaturerna är lägre. Ett stort problem är den uppkomna mängden lakvatten som årligen inte kan behandlas lokalt och då pumpas till det kommunala spillavloppsnätet för att behandlas i Hallsbergs avloppsreningsverk. Arbetet med att finna en pålitlig och stabil lokal drift för anläggningen fortsätter då detta avlopp inte ska belasta det kommunala avloppsreningsverket i framtiden.

Kommunen har inte gjort någon årlig nuvärdesberäkning för övriga avsättningar. I den delen följer inte kommunen RKR:s rekommendation 10.2 Avsättningar och ansvarsförbindelser och ianspråktaganden.

SAMMANSTÄLLDA RÄKENSKAPER

Enligt den kommunala redovisningslagen ska årsredovisningen innehålla sammanställda räkenskaper som ger en helhetsbild av kommunens ekonomi och åtaganden. En del av kommunens verksamhet bedrivs i andra former än via kommunala nämnder, till exempel i bolag, förbund och stiftelser.

De sammanställda räkenskaperna för kommunkoncernen upprättas enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Metoden innebär att kommunens bokförda värden på aktier, andelar och grundfondskapital i dotterbolagen elimineras mot dotterbolagens egna kapital vid förvärvstillfället. Proportionell konsolidering innebär att endast den ägda andelen av dotterbolagens räkenskapsposter tas med i sammanställningen.

Inom koncernen förekommer omfattande transaktioner mellan bolagen. Alla transaktioner av väsentlig betydelse mellan bolagen elimineras i den sammanställda redovisningen. Inga förvärvade övervärden eller undervärden fanns i koncernen.

I de sammanställda räkenskaperna ingår bolag, stiftelser och kommunalförbund där kommunen har ett väsentligt inflytande genom minst 20 procent av rösterna. Nerikes Brandkår ingår trots att kommunens andel endast är 7,5 procent. Verksamheten bedrivs som ett kommunalförbund och kommunen anses ändå ha ett väsentligt inflytande.

Hallsbergs Bostadsstiftelse, Hallbo, redovisade ett högre grundfondskapital än kommunen. Eftersom kommunen tillämpar försiktighetsprincipen har värdet på grundfondskapitalet skrivits ner i tidigare bokslut.

De sammanställda räkenskaperna bygger på reviderade uppgifter från de enheter som ingår.

Kommunen har inte utvärderat om koncernföretagens redovisningsprinciper avviker från kommunens principer, och därmed gjordes heller inga justeringar för eventuella avvikelser. Det är endast för Hallbo som det skulle kunna vara aktuellt. Sydnärkes Utbildningsförbund, Nerikes Brandkår och Sydnärkes kommunalförbund drivs som kommunalförbund. Hallsbergs Bostads AB, HBAB, drivs på uppdrag av Hallsbergs kommun och följer den kommunala redovisningslagen.

Belopp i mnkr Kommun
2022
Kommun
2021
Koncern
2022
Koncern
2021

RESULTATRÄKNING

Not 2: Verksamhetens intäkter
Försäljningsmedel 30 26 78 107
Taxor och avgifter 70 64 90 83
Hyror och arrenden 23 22 42 39
Bidrag 116 124 186 193
Försäljning av verksamheter och entreprenader 46 43 95 91
Försäljning exploateringsfastigheter 2 20 2 20
Försäljning anläggningstillgångar - 6 - -
Övrigt - - 9 1
Jämförelsestörande intäkter - - 68 -
Summa 287 305 570 534

Not 3: Verksamhetens kostnader
Löner och sociala avgifter – 709 – 671 – 823 – 773
Pensionskostnader – 64 – 69 – 74 – 80
Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial – 9 – 9 – 24 – 24
Bränsle, energi och vatten – 25 – 26 – 52 – 58
Entreprenader och köp av verksamhet – 234 – 210 – 288 – 267
Lokal- och markhyror – 36 – 33 – 42 – 38
Förbrukning inventarier och material – 54 – 45 – 62 – 52
Lämnade bidrag och transfereringar – 29 – 31 – 30 – 32
Reaförluster - - - -
Övriga kostnader – 122 – 115 – 69 – 64
Summa – 1 282 – 1 209 – 1 464 – 1 388
Sammanlagd kostnad räkenskapsrevision – 135 – 100 - -

Not 4: Avskrivningar
Planenliga avskrivningar på materiella anläggningstillgångar – 35 – 25 – 59 – 61
Nedskrivning – 1 – 6 – 5 – 7
Övriga nedskrivningar - – 7 – 1 -
Summa – 36 – 38 – 65 – 68

Not 5: Skatteintäkter
Preliminära skatteintäkter 734 703 734 703
Preliminär slutavräkning innevarande år 19 18 19 18
Slutavräkningsdifferens föregående år 5 3 5 3
Summa 758 724 758 724

Not 6: Generella statsbidrag och utjämning
Inkomstutjämning 222 197 222 197
Regleringsbidrag/avgift 44 48 44 48
Kostnadsutjämningsavgift/bidrag 16 14 16 14
LSS-utjämningsavgift – 1 – 8 – 1 – 8
Kommunal fastighetsavgift 39 38 39 38
Generella statsbidrag 2 2 2 2
Summa 322 291 322 291

Not 7: Finansiella intäkter
Ränteintäkter - - 2 -
Ränteintäkter och inkassoavgifter kundfordringar - - - -
Borgensavgift 2 2 2 1
Realisationsvinst finansiella anläggningstillgångar - - - -
Övriga finansiella intäkter 1 1 - 1
Summa 3 3 4 2

Not 8: Finansiella kostnader
Räntekostnader långfristiga lån – 2 – 1 – 9 – 5
Räntekostnader pensioner – 2 – 1 – 2 – 1
Räntekostnader leverantörs- och bankskulder - - - -
Övriga finansiella kostnader - – 1 – 1 – 3
Summa – 4 – 3 – 12 – 9

BALANSRÄKNING

Not 9: Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar - - - -
Ingående bokfört värde 730 718 1 777 1 644
Nyanskaffningar 43 51 78 204
Försäljning med mera – 2 – 8 – 377 – 20
Nedskrivning – 1 – 6 – 1 – 6
Årets avskrivningar – 30 – 25 – 53 – 49
Reavinst - - - -
Omklassificeringar 2 - 2 4
Summa 742 730 1 426 1 777
Genomsnittlig nyttjandeperiod, år 22 21 - -

Bokfört värde per fastighetskategori:
Markreserv (0 år) 47 47 51 52
Verksamhetsfastigheter (20–67 år) 374 395 821 1 262
Fastigheter för affärsverksamhet (20–50 år) 165 153 397 253
Publika fastigheter (33 år) 101 109 101 109
Fastigheter för annan verksamhet (20 år) 4 4 4 18
Pågående byggnadsarbeten (0 år) 51 22 52 83
Summa 742 730 1 426 1 777

Maskiner, fordon och inventarier
Ingående bokfört värde 32 32 45 45
Nyanskaffningar 17 7 22 11
Försäljning med mera - - - – 1
Nedskrivning - – 1 - – 3
Årets avskrivningar – 6 – 6 – 9 – 7
Omklassificeringar – 2 - – 2 -
Summa 41 32 56 45
Genomsnittlig nyttjandeperiod, år 9 5 - -
Avskrivningstid för maskiner, fordon och inventarier (3–10 år)

Summa materiella anläggningstillgångar
Linjär avskrivning tillämpas för de materiella anläggningstillgångarna.
Ingen avskrivning av pågående investeringar. Inom parentes anges de huvudsakliga avskrivningstiderna för respektive kategori.

Not 10: Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i HBAB 10 10 10 10
Andelar i Kommuninvest ek för och Vätternvatten 3 2 3 2
Bostadsrätter - - - -
Grundfondskapital Hallbo 24 24 24 24
Eliminering koncern - - – 34 – 34
Övriga finansiella anläggningstillgångar - - - -
Summa 37 36 3 2

Not 11: Förråd med mera
Förråd och lager - - -
Exploateringsfastigheter 7 6 7 6
Summa 7 6 7 6

Not 12: Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 30 22 40 28
Statsbidragsfordringar - - - 6
Skattefordringar 1 1 2 2
Moms 10 6 13 10
Kommunal fastighetsavgift 35 30 35 30
Övriga kortfristiga placeringar - - 3 3
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 69 22 79 41
Övriga kortfristiga fordringar 6 22 - 16
Summa 151 103 172 136

Not 13: Kassa och bank
Bank 100 117 570 201
Summa 100 117 570 201

Not 14: Eget kapital
Ingående balans eget kapital 419 345 551 466
Årets resultat 48 73 113 86
Summa 467 419 664 551

Not 15: Avsättningar för pensioner
Specifikation – Avsatt till pensioner
Särskild avtals-/visstidpension - 1 5 5
Förmånsbestämd/kompletterande pension 58 57 60 59
Ålderspension 10 11 10 11
Pension till efterlevande 1 1 1 1
Summa pensioner 70 70 76 76
Löneskatt 17 17 18 18
Summa avsatt till pensioner 87 87 94 94
Antal visstidsförordnanden
Politiker - - - -
Avsatt till pensioner
Ingående avsättning 69 60 66 66
Nyintjänad pension 1 7 8 8
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 2 1 2 2
Pension till efterlevande 1 1 1 1
Övrigt - - 1 1
Pensionsutbetalningar – 3 – 2 – 2 – 2
Ändrat livslängdsåtagande RIPS - 3 - -
Utgående avsättning 71 70 76 76
Förändring av löneskatt 17 17 18 18
Summa 87 87 94 94
Aktualiseringsgrad 96 % 96 % 95 % 95 %

Not 16: Andra avsättningar
Lakvattenrening - - - -
Ingående balans 10 11 12 13
Avsättningar under året - - - -
Ianspråktaget belopp under året – 1 – 1 – 1 – 1
Outnyttjat belopp som återförts - - - -
Utgående balans 10 11 11 12
Andra avsättningar - - - -
Summa 10 10 11 12

Not 17: Långfristiga skulder
Låneskuld 194 227 991 1 178
Förinbetalda anslutningsavgifter 35 29 35 29
Investeringsbidrag 1 1 1 1
Övriga långfristiga skulder - - - 3
Summa 230 257 1 027 1 211

Not 18: Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 85 65 102 84
Moms 3 2 5 4
Personalens skatter och avgifter 10 10 16 14
Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 127 129 152 156
Övrigt 59 45 174 52
Summa 284 251 449 310

Not 19: Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser:
Ingående pensionsförpliktelse 251 260 279 288
Försäkring IPR – 4 - – 4 -
Pensionsutbetalningar – 19 – 18 – 19 – 18
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 7 5 8 5
Aktualisering - - - -
Ändrat livslängdsantagande RIPS - 8 - 8
Övrig post – 3 – 4 – 3 – 2
Övriga ansvarsförbindelser - - - -
Summa pensionsförpliktelser exklusive löneskatt 232 251 261 281
Löneskatt 56 61 63 68
Övriga pensionsförpliktelser inklusive löneskatt - - - -
Summa ansvarsförbindelser 288 312 324 349
Aktualiseringsgrad 96 % 96 % - -

Borgensåtaganden
Kommunägda företag:
Hallbo 477 499 - -
Sydnärkes Utbildningsförbund 92 92 - -
Hallsberg Bostads AB 296 313 - -
Sydnärkes Kommunalförbund 36 37 - -
Delsumma 901 941 - -

Intressebolag
Vätternvatten 6 - 6 -
Delsumma 6 - 6 -

Egnahem och småhus:
SBAB - - - -
Delsumma - - - -

Bostadsrättsföreningar:
Brf Transtenen 37 41 37 41
Brf Terrassen 32 34 32 34
Delsumma 70 75 70 75

Summa borgensåtaganden
976 1 016 76 75

Leasing:
Bilar 3 3 3 3
Personalcykel 2 2 2 2
Larm 1 1 1 1
SUF:s hyresavtal - - 11 11
Övrigt 2 1 4 1
Summa 8 7 21 18

Upplysning om framtida lokalhyreskostnader
Externa hyresavtal med avtalstid över 3 år: Totalt 20 objekt med 3 olika hyresvärdar.
Hyresavtal som förfaller:
Inom 1 år 25 25 30 32
1–5 år 121 103 122 112
Borgen för kommunens egna lån hos Kommuninvest i Sverige AB

Hallsbergs kommun har i maj 1993 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner som per 2018-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Hallsbergs kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse kan noteras att per 2022-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 540 357 097 316 kronor och totala tillgångar till 537 006 752 858 kronor.

Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 163 413 261 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 163 956 163 kronor.

Kassaflödesanalys (mnkr)

Not 20: Övriga ej likviditetspåverkande poster
Reaförlust mark och byggnader - - - -
Omklassificering anläggningstillgångar - 1 - -
Övriga poster 2 7 – 70 -
Summa 2 8 – 70 -