Väsentliga personalförhållanden

Hallsbergs kommun hade vid årets slut 1 386 månadsavlönade medarbetare med en stor majoritet kvinnor, 81 procent. Snittåldern var 45 år och 80 procent av de månadsanställda arbetade heltid. Den totala sjukfrånvaron var 8,2 procent och frisknärvaron (0–5 sjukdagar under året) var 48 procent.

 

  2017 2018 2019 2020 2021
Antal anställda 1 252 1 290 1 330 1 339 1 386
Antal årsarbetare* 1 202 1 248 1 243 1 265 1 311

* Alla medarbetares totala arbetstid omräknad till heltider. Antal årsarbetare blir mindre än antal anställda, eftersom alla inte arbetar heltid.

ANTAL ANSTÄLLDA PER FÖRVALTNING OCH KÖN SAMT ANDEL HELTIDSARBETANDE

Förvaltning Kvinnor Män Totalt Andelen heltidsarbetande, %
(2020 inom parentes)
Bildningsförvaltningen 469 129 598 83 (83)
Drift- och serviceförvaltningen 97 60 157 83 (84)
Kommunstyrelseförvaltningen 40 6 46 96 (98)
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 519 66 585 75 (73)
Totalt 1 125 261 1 386 80 (75,5)

Frisknärvaro

Frisknärvaron (0–5 dagars sjukfrånvaro) var 48 procent (43).

Frisknärvaro är andelen månadsanställda som inte hade någon sjukfrånvaro alls eller var sjukfrånvarande i högst 5 dagar.

Covid-19-pandemin fortsatte 2021, vilket ledde till ökad sjukfrånvaro och minskad frisknärvaro. Sjukfrånvaron var i stort sett densamma som 2020.

Under sommaren minskade sjukfrånvaron för att sen öka igen under hösten. Till allra största delen berodde det på pandemin.

Nyckeltal för sjukfrånvaron

Sjukfrånvaron var 8,22 (8,21) procent, vilket speglar pandemins påverkan.

Sjukfrånvaro, procent 2017 2018 2019 2020 2021
Total sjukfrånvaro av sammanlagd ordinarie arbetstid 7,47 6,77 6,39 8,21 8,22
Långtidssjukfrånvaro > 60 dagar 38,20 29,89 30,37 20,52 25,32
Total sjukfrånvaro kvinnor 8,24 7,48 7,07 9,13 9,16
Total sjukfrånvaro män 4,09 3,75 3,57 4,56 4,60
Total sjukfrånvaro –29 år 6,84 5,48 5,41 7,11 7,68
Total sjukfrånvaro 30–49 år 6,63 6,11 5,85 8,02 8,29
Total sjukfrånvaro 50– år 8,53 7,61 7,42 8,80 8,32

SJUKFRÅNVARO PER FÖRVALTNING, procent

Förvaltning Total
sjukfrånvarotid
> 60 dagar Kvinnor Män Sjukfrån
varotid
t o m 29 år
30–49 år 50– år
Hallsberg totalt 8,22 (8,21) 23,52 9,16 4,60 7,68 8,29 8,32
Bildningsförvaltningen 7,55 (7,18) 22,69 8,51 4,08 8,26 7,13 7,91
Drift- och serviceförvaltningen 5,07 (5,42) 19,47 6,6 2,8 7,25 3,42 6,19
Kommunstyrelseförvaltningen 3,19 (2,8) 40,69 3,79 1,97 1,97 5,04 2,39
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 10,12 (10,23) 27,68 10,67 7,52 7,52 10,95 10,23

Företagshälsovård

Hallsbergs kommun ingår i den gemensamma nämnden för företagshälsa och tolkförmedling (Regionhälsan). Regionhälsan erbjuder sina resurser till Region Örebro län och kommunerna Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro. Två politiker från Hallsberg ingår i nämnden för företagshälsovården. Hallsbergs kommun är också representerad i Regionhälsans ägarråd via personalchefen.

Företagshälsovården delar in sitt arbete i hälsobefrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser. Hälsobefrämjande grupp är den del som Hallsbergs kommun använder mest och det är också där företagshälsovården vill komma in, alltså i ett tidigt skede för att kunna sätta in åtgärder, allt för att få friskare medarbetare.

Arbetsskador

Ett stort antal riskbedömningar och riskanalyser gjordes för att göra arbetsmiljön så bra som möjligt ur ett smittskyddsperspektiv.

Arbetsskador, orsak Tillbud
Sjukdom 2 Hot 33
Olycksfall 32 Övrigt 85
Färdolycksfall 5
Hot och våld 12
Totalt 51 (23) 118 (84)

Den största delen av arbetsskadorna var olycksfall, framför allt halkolyckor och felbelastning. En mindre del gällde hot och våld, både i skolan och i social- och arbetsmarknadsförvaltningen. De flesta tillbuden handlade om till exempel osandade gångar, olåsta dörrar och fönster och en mindre del om hot. Åtgärder för att minska både arbetsskador och tillbud pågår ständigt genom att man diskuterar dem på arbetsplatsträffar, jobbar med bemötande, handledning etcetera.

PERSONALOMSÄTTNING FÖR TILLSVIDAREANSTÄLLDA

Orsak Antal 2021
Pension 27
Slutat på egen begäran 86
Annan anställning i kommunen 51
Övrigt 3
Totalt 167

”Annan anställning i kommunen” avser den interna rörligheten när medarbetare exempelvis byter befattning, förvaltning, anställningsform, sysselsättningsgrad eller vid en omorganisation. Vanligast är byte av anställningsform (tidsbegränsad anställning som övergår i tillsvidaretjänst) eller ändrad sysselsättningsgrad. För att talen ska spegla verkligheten, förutsätter det att rätt avgångsorsak registreras vid avslutad anställning eller förändring i anställningsförhållandet. ”Övrigt” kan exempelvis vara sjukersättning, avliden eller att orsaken inte uppgetts.

Kompetensförsörjning

För att säkra kompetensförsörjningen arbetar kommunen ständigt med att vara en attraktiv arbetsgivare för dem som redan är anställda och för att locka den kompetens som behövs för att ge medborgarna rätt service. Varje förvaltning arbetar med att ta fram en kompetensförsörjningsplan för sin egen verksamhet.

Att öka sysselsättningsgraden till heltid är en viktig del i kompetensförsörjningen. År 2021 var fokus på ett delprojekt i projektet Nära vård som omfattar kompetensförsörjning för de flesta befattningar i vården. Det sker på samma sätt i hela länet. Projektet ska vara klart till sommaren 2022.

Heltid som norm

Arbetet med heltid som norm pågår i hela Sverige. Det är ett stort förändringsarbete och därför har tiden för att genomföra det förlängts från 2021 till 2024. Andelen heltidsanställda i Hallsbergs kommun ökade från 68,5 procent 2017 till 80 procent 2021. Det är främst i social- och arbetsmarknadsförvaltningen som andelen heltidsanställda ökade, från 48 till 75 procent.

Pensionsavgångar

Under året gick 27 medarbetare i pension.

BERÄKNADE PENSIONSAVGÅNGAR 2022–2030 PER FÖRVALTNING, BERÄKNAD PENSIONSÅLDER 67 ÅR

Förvaltning 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Totalt
2022–2031
Bildningsförvaltningen 1 1 0 5 7 11 5 6 14 10 59
Drift- och serviceförvaltningen 0 3 4 3 4 5 8 6 9 6 48
Kommunstyrelseförvaltningen 0 0 1 0 0 1 2 2 3 4 13
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 0 0 2 5 7 7 9 11 13 19 73
Totalt 1 4 7 13 18 24 24 25 39 39 193

Löneöversyn

Löneöversynen fungerade enligt plan. Totalt blev löneökningen 2,4 procent.

Jämställdhet

En lönekartläggning för att upptäcka osakliga löneskillnader mellan könen genomförs årligen. I Hallsberg är lönerna i stort sett jämställda; kvinnors löner är 99 procent av männens löner. Årets lönekartläggning visade osakliga löneskillnader mellan könen för en grupp, vilket rättas till under en treårsperiod.

Utbildning och kompetensutveckling

Det pågår alltid en mängd utbildningar i förvaltningarna. Från centralt håll ordnas normalt en introduktionsdag för nya medarbetare vid två tillfällen per år. Nya chefer får också inbjudan till en central introduktionsdag. En digital introduktion togs fram. Alla kommunens chefer tillsammans med skyddsombud och arbetsplatsombud gick en arbetsmiljöutbildning om tre dagar. Chefsdagar inbjuds det till fyra gånger under året. Det är en blandning av externa föreläsare och intern information. Individuell pensionsrådgivning erbjöds dem som önskade. Alla utbildningar kunde inte genomföras på grund av pandemin. De utbildningar som erbjöds centralt var digitala.

Personalförmåner

Hallsbergs kommun erbjuder personalförmåner såsom flextidsavtal, växling för fler semesterdagar, förmånscykel, personalbil och friskvårdsbidrag.

Företag Antal
anställda
Därav
kvinnor
Därav
män
Hallsbergs kommun* 1 386 1 123 263
Hallsbergs Bostadsstiftelse 28 5 23
Hallsbergs Bostads AB - - -
Sydnärkes Utbildningsförbund 293 170 123
Nerikes Brandkår** 491 27 464
Sydnärkes kommunalförbund 22 11 11

*Avser tillsvidareanställda

**I uppgiften ingår totalt antal personer som verkar inom Nerikes Brandkår, heltidsanställda, deltidsanställda samt personer som ingår i förbundets brandvärn.