Bildningsnämnden

Syna tillvaxt

Antal ledamöter: 11
Antal anställda: 598
Ordförande: Siw Lunander
Förvaltningschef: Catharina Lindvall-Scharmer

Bildningsnämnden ansvarar för kommunens verksamheter inom utbildning och kultur. Verksamheten omfattar:

  • Förskola och pedagogisk omsorg
  • Förskoleklass
  • Grundskola
  • Fritidshem
  • Särskola
  • Kulturskola
  • Bibliotek
  • Kultur- och föreningsverksamhet
  • Medverkan i Hallsbergs familjecentral

ÅRETS VERKSAMHET

Hela verksamhetsåret präglades av covid-19. Förskola och skola hade högre frånvaro bland både barn, elever och personal. Vissa enheter var mer drabbade än andra. Förskolor och grundskolor var öppna hela läsåret och förvaltningen följde nogsamt restriktionerna. Kultur- och fritidsverksamheterna ställde in vissa arrangemang och kulturskolan hade reducerad verksamhet. Pandemin medförde också ökad belastning på motionsspår, vandringsleder, badplatser, utegym med mera, vilket däremot var en positiv effekt av situationen.

Förskolornas positiva utveckling fortsatte och verksamheten höll generellt hög kvalitet. Brist på lokaler och ett ständigt behov av att rekrytera förskollärare påverkade verksamheten. Personal som inte är förskollärare erbjuds möjlighet att läsa in examen inom sin anställning.

Trenden med fler elever och barn fortsatte. Ny förskola på söder planeras. I Pålsboda fick förskolan tillgång till en lokal med ett tillfälligt bygglov.

Paviljonger placeras vid Långängskolan, eftersom skolans elevantal ökat kraftigt. Andelen elever som blev gymnasiebehöriga efter genomförd lovskola var 73 procent, vilket var i linje med 2020. Det fanns elever som var frånvarande från skolan i högre utsträckning jämfört med tidigare år. Det påverkade elevernas måluppfyllelse och resultatet negativt.

I samband med utbrottet av covid-19 försvann ett stort antal praktikplatser i kommunen även 2021. Alla elever i årskurs 9 erbjöds betald lovskola med ersättning motsvarande feriepraktik.

Bildningsnämnden erhöll utökade medel för att kunna möta behov hos nyanlända och flerspråkiga elever. Vid den aktuella tidpunkten var antalet nyanlända elever 180. Det var 30 procent av eleverna i kommunens grundskolor som hade ett annat modersmål än svenska. Bland dem fanns en stor andel med begränsad tidigare skolgång som hade svårt att tillgodogöra sig undervisningen. Bildningsnämnden tilldelades en förstärkning på 8 miljoner fördelad på två år med start under hösten. Medlen ska användas för att förbättra undervisningens kvalitet för nyanlända och flerspråkiga elever i årskurs 4–9. Medlen fördelades till Transtenskolan, Stocksätterskolan, Folkasboskolan och Långängskolan.

Samverkan med social- och arbetsmarknadsförvaltningen formaliserades genom att Handlingsplan för samverkan för barnets bästa antogs. Där framgår hur samverkan ska ske på förvaltningsövergripande nivå. Som ett led i det ansökte och fick socialförvaltningen och bildningsförvaltningen projektmedel för att arbeta med skolnärvaro. Projektet startade under hösten och avslutas vid årsskiftet 2023/2024.

Kulturavdelningen ansvarar bland annat för verksamheten i Bergöökvarteret; att anordna evenemang och andra kulturaktiviteter. Avdelningen ska stötta kulturföreningarna och folkbildningen i deras verksamheter. Kulturavdelningen har också ansvar för att söka statliga bidrag, fördela kulturaktiviteter systematiskt och utvärdera kulturprojekt i samarbete med förskolan och grundskolan. Alla dessa verksamheter blev starkt påverkade av pandemin. Verksamheterna fick ställa om, flytta fram och ställa in.

Kulturskolans verksamhet styrs av riktlinjerna i kulturplanen och barnkulturplanen. Kulturskolans uppdrag består i att bedriva bred verksamhet för barn och unga i teater, bild och musik. Den huvudsakliga verksamheten är frivillig och barn och ungdomar 8–19 år kommer till kulturskolan på sin fritid. Av kulturskolans verksamhet ska 20 procent bedrivas i grundskolan i olika projekt, för att skolan ska nå ut till alla barn och bidra till de estetiska lärprocesserna. Hallsbergs kulturskola är förhållandevis liten, men kan trots det erbjuda ett brett utbud med god kvalitet.

I kommunen erbjuds folkbiblioteksverksamhet genom huvudbiblioteket i Hallsberg samt filialer i Pålsboda och Hjortkvarn. Under hela året fortsatte anpassningar att göras med anledning av pandemin.

Alléhallen hölls stängd tills smittskyddsläget förbättrades och öppnade åter i juni. Sedan öppnandet har besöksfrekvensen varit normal.

Fritidsgården Kuben tvingades stänga verksamheten första halvåret, men digitala event anordnades genom livestreaming två gånger i veckan. Barn och ungdomar kunde delta via olika chattrum i sociala medier, där det fanns möjlighet att chatta och spela spel.

EKONOMI

VERKSAMHET

Belopp i tkr Utfall
2020
Utfall
2021
Budget
2021
Avvikelse
Nämnd – 310 – 264 – 326 62
Kultur och förening – 2 649 – 2 809 – 2 891 82
Bibliotek – 4 754 – 4 725 – 5 197 472
Kulturskola – 3 182 – 3 298 – 3 458 160
Fritidsgårdar – 2 146 – 2 106 – 2 466 360
Fritid – 15 309 – 16 581 – 16 447 – 134
Förskola och öppna förskolan – 93 274 – 100 265 – 106 682 6 417
Nattis – 1 358 – 1 543 – 1 247 – 296
Förskoleklass, grundskola, fritidshem – 170 030 – 177 045 – 168 549 – 8 496
Ledning & administration – 32 749 – 28 513 – 28 978 465
Skolskjutsar – 10 273 – 11 276 – 9 842 – 1 434
Elevstöd – 10 912 – 9 932 – 12 529 2 597
Särskilt stöd personal – 735 – 538 – 1 409 871
Modersmål – 4 955 – 6 010 – 4 343 – 1 667
Ej fördelad budget 0 0 0 0
Totalt – 352 636 – 364 905 – 364 364 – 541

Kommentarer till resultatet

Utfallet för driftredovisningen visade en avvikelse på –541 tkr. Den berodde främst på att kostnaden för andra kommunala och fristående verksamheter ökade.

Bildningsförvaltningen fick kompensation för minskade intäkter på fritidsavdelningen och en budgetökning för en extra utbetalning av föreningsbidrag. Flera av grundskolorna redovisade negativa avvikelser. Orsakerna var främst behov av extra resurser för barn i behov av särskilt stöd och till grundbemanningen. Personal anställdes utöver ordinarie personal för att möta elevernas behov. Många av förskolorna redovisade positiva avvikelser. Förskolorna i samma geografiska område samarbetar och hjälper varandra kring bemanning. Det var, och är fortfarande, svårt att rekrytera behöriga pedagoger till alla tjänster.

Kulturavdelningen visade en positiv avvikelse, eftersom verksamheten fick ställa om, flytta fram och ställa in evenemang och arrangemang. Fritidsavdelningen drabbades hårt av pandemin med stängda hallar och minskad föreningsverksamhet samt en del inställda evenemang.

Nattis, omsorg på obekväm arbetstid, redovisade en negativ avvikelse, vilket berodde på högre personalkostnader.

Skolskjutsar visade en negativ avvikelse. En ny upphandling gjordes i våras, vilket påverkade kostnaderna totalt.

Elevstöd visade en positiv avvikelse, eftersom elevhälsan stora delar av året hade personal frånvarande som inte ersattes av vikarier. Modersmål visade ett negativt resultat. Avvikelsen berodde på högre behov än budgeterat. Internt pågår en översyn kring organisering av studiehandledning och modersmål som förhoppningsvis kan ge positiv effekt på ekonomin.

VERKSAMHETSMÅTT OCH NYCKELTAL

  2017 2018 2019 2020 2021
Antal barn i förskolan 759 829 861 852 862
Antal barn per årsarbetare i förskolan 5,5 5,5 5,3 5,3 5,3
Antal elever i grundskolan 1 843 1 864 1 871 1 898 1 896
Antal årsarbetare per 100 elever i skolår 1–9 8,6 9,4 7,9 9,9 10,5
Antal elever i ämneskurs och gruppkurs, kulturskolan 283 282 329 273 304
Antal lån totalt i alla bibliotek i kommunen 63 039 56 484 52 869 56 179 44 696
Antal besökare i huvudbiblioteket, måndag–lördag 50 866 59 117 59 489 46 800 34 222

FRAMTID

Hallsbergs kommun växer, vilket innebär fler barn och elever i verksamheterna. Utmaningen för förvaltningen består i att ha en verksamhet som håller hög kvalitet och bidrar till ökad måluppfyllelse för barn och elever inom de fastställda ekonomiska ramarna. Förvaltningen arbetar för att alla barn och elever som bor i kommunen ska välja kommunens förskolor och skolor.

Inför 2022 beslutade kommunfullmäktige att tillföra 1 000 kr per elev i årskurserna F–9 i nivåhöjning av elevpengen, totalt 2,1 mnkr. Nivåhöjningen ligger med framöver och är utöver de resurser förvaltningen får för ökat barn- och elevantal.

Det råder fortfarande brist på lokaler, även om stora insatser görs för att hitta de bästa lösningarna. Kommunstyrelsen initierade en kapacitetsutredning som blir ett viktigt underlag i planeringen av skolornas organisation framöver.

Förvaltningens viktigaste uppgift är att öka måluppfyllelsen i förskola och skola, det vill säga ge barn och elever de kunskaper, färdigheter och förmågor som krävs för att man ska fungera som medborgare i ett demokratiskt samhälle, och förbereda dem för vidare utbildning och arbetsliv. En viktig förutsättning för att förvaltningen ska lyckas är att den kan rekrytera och behålla personal med rätt kompetens. Det har blivit svårare de senaste åren och svårigheterna förväntas öka, bland annat med tanke på kommande pensionsavgångar. Det är en utmaning som måste hanteras och arbetas med för att säkra kompetensförsörjningen framöver.

En positiv effekt av pandemin var att förvaltningens arbete med digitalisering utvecklades genom fjärrundervisning, digitala möten och ökad trygghet i hur man använder digitala system. Framtidens behov av kulturutbud, bibliotek, kulturskola, kulturella och sociala mötesplatser samt lokaler för civilsamhället påverkas av antalet invånare. Redan nu har kommunen lång kö till de flesta aktiviteterna på kulturskolan, och kön ökar i takt med fler invånare.

Det saknas en mötesplats både för civilsamhället och för kommunalt anordnade kulturaktiviteter. Det är en stor utmaning för arrangörer att hitta mötesplatser, så att invånarna kan erbjudas varierande kulturella upplevelser med hög kvalitet.

Kostnaden för andra kommunala och fristående verksamheter ökade och ser ut att fortsätta öka (skolskjutsar inkluderat). Vårdnadshavarna kan välja var barnet ska gå i skolan. Det finns en tendens att valen sker när barnen är allt yngre. Hallsbergs kommun har ett viktigt arbete framför sig med att arbeta för att vårdnadshavare ska välja att ha kvar sina barn i kommunens verksamheter.