Social- och arbetsmarknadsnämnden

Syna tillvaxt

Antal ledamöter: 11
Antal anställda: 585
Ordförande: Veronica Wallgren
Förvaltningschef: Jaana Jansson

Social- och arbetsmarknadsnämndens ansvar omfattar

  • Hjälp och stöd till familjer och deras barn och ungdomar
  • Stöd till ensamkommande barn
  • Hjälp och stöd till personer med missbruk eller beroende
  • Äldreomsorg, hälso- och sjukvård
  • Insatser till personer med funktionsnedsättning
  • Integration och arbetsmarknadsfrågor
  • Förebyggande arbete inom nämndens ansvarsområde
  • Att delta i samhällsplaneringen för att stärka och hjälpa alla personer som behöver stöd, vård eller rehabilitering
  • Särskild uppmärksamhet för att ge stöd till barn

ÅRETS VERKSAMHET

Vård och omsorg

En stor förändring gjordes genom att hemtjänst och vård- och omsorgsboende slogs samman till verksamhetsområdet äldreomsorg. Syftet är att det ska gå att driva utveckling och bli kostnadseffektivare med en gemensam verksamhet. Äldreomsorgen vilar på fyra ben: enheten för förebyggande arbete, hemtjänst, vård- och omsorgsboende inklusive korttidsboende samt hälso- och sjukvårdsenheten. Under hösten togs en handlingsplan fram för att förtydliga uppdrag och roller. Äldreomsorgens uppdrag och utveckling ska ske i nära arbete med den nationella och regionala nära vårdutvecklingen.

Projektplaner för att bedriva utveckling enligt primärvårdsreformen och arbetet mot nära vård togs fram. De beskriver det lokala samarbetet med vårdcentralerna.

En ny hemtjänstorganisation som ska minska hemtjänstområdena diskuterades i organisationen. Enhetscheferna har stora medarbetargrupper, vilket ger sämre förutsättningar för ett coachande ledarskap och delaktighet för både medarbetare och brukare.

En behovsanalys av framtidens boendeformer påbörjades med utgångspunkt från äldreomsorgsplanen 2016–2030.

Bygget av det nya vård- och omsorgsboendet Blomsterängen framskred. I december togs beslutet att även de som bor på Werners Backe ska flytta in på Blomsterängen. Efter beslutet tog enhetscheferna för det blivande boendet över ledarskapet för Werners Backe för att skapa gemensamma rutiner.

Individ- och familjeomsorg, IFO

IFO införde en digital, automatiserad tjänst för ekonomiskt bistånd. Socialsekreterare var drivande i att motivera klienterna att använda e-tjänsten.

Arbetsförmedlingen tog bort kravet på aktivitetsrapportering. Det gjorde det svårare att handlägga ekonomiskt bistånd, eftersom klienterna inte kunde redovisa att de varit på sin aktivitet eller följt sin genomförandeplan.

Projektet Samverkan IFO–skola, samverkansteamet, startade på nytt i augusti. Teamet ska förebygga att elever hamnar i hög skolfrånvaro och minska antalet anmälningar till socialtjänsten från skolan. Inledningsvis riktade sig projektet till Folkasboskolan, men det utökades i slutet av året till att även innefatta Långängskolan. Projektet fortsätter till årsskiftet 2023/2024.

Alla medarbetare vid barn- och familjeenheten gick en utbildning för att bli bättre rustade att möta föräldrar och barn i svåra separationskonflikter. Antalet anmälningar till barn- och familjeenheten om oro för barn och ungdomar minskade från 1 227 till 1 005. Antalet inledda utredningar minskade något från 344 till 334.

Antalet inkomna anmälningar om vuxna ökade. Antalet ansökningar om vård och behandling minskade betydligt. Antalet insatser i öppenvården Stegen minskade. Institutionsplaceringarna för personer med missbruksproblematik minskade, liksom antalet beslut om LVM. IFO arbetar för att förhindra LVM-placeringar genom att verka förebyggande och ha ett tätt samarbete med Stegen samt barn- och familjeenheten.

Vuxenenheten noterade en ökning av ärenden där personer var utsatta för våld i nära relation. En anledning kan vara isolering till följd av covid-19. En annan anledning kan vara att media gjort våldet synligt och att fler våldsutsatta vågar ta kontakt med socialtjänsten för ansökan om stöd.

Antalet hushåll med och summan av utbetalt ekonomiskt bistånd minskade.

Arbetsmarknad och integration

Inflödet till enheten för ensamkommande barn var lågt. Ett barn togs emot.

AMI deltog i satsningen ungdomsjobb, vars målgrupp var ungdomar som avslutade sin gymnasieutbildning 2021 och ungdomar som var föremål för insatser i det kommunala aktivitetsansvaret. Sex ungdomar fick möjlighet att arbeta i nyinrättade sommartjänster som kommunutvecklare och samhällsinformatörer.

Digitaliseringen och omorganisationen av Arbetsförmedlingen har medfört större ansvar för individen och arbetskonsulenten att följa och bevaka omvandlingen.

Arbetsmarknadsenheten upprättade i samarbete med IFO en ny rutin för deltagare på AMI. Det förtydligade samarbetet för både anställda och klienter. Integrationsenheten samarbetar med flera kyrkor runt familjer i Migrationsverkets boenden. Man samarbetar även med gymnastikföreningen Gympakids, som hade över 50 barn (främst flickor som inte har någon annan föreningsaktivitet) i två grupper samt med Kuben och socialförvaltningen.

EKONOMI

VERKSAMHET

Belopp i tkr Utfall
2020
Utfall
2021
Budget
2021
Avvikelse
Förvaltningsgemensamt – 4 257 2 480 – 2 516 4 996
Vård- och omsorgsboende – 94 284 – 93 024 – 92 759 – 265
Hemtjänst – 112 969 – 116 057 – 115 092 – 965
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning – 81 980 – 81 227 – 82 107 880
Individ- och familjeomsorg – 49 730 – 50 084 – 54 657 4 483
Arbetsmarknad och integration – 6 513 – 4 728 – 5 162 434
Totalt – 349 733 – 342 640 – 352 203 9 563

Kommentarer till resultatet

Förvaltningen erhöll 4 mnkr i ersättning för merkostnader på grund av covid-19 för februari–december 2020 och 2 mnkr för högre sjuklönekostnader än normalt.

Regeringens äldreomsorgssatsning gjorde att förvaltningen kunde nyttja ett statsbidrag på 7 mnkr för att garantera god vård och omsorg om äldre personer. Medlen användes till anhörigstöd, dagverksamhet, testenheten Kullängen, resurs i hemtjänst Söder, processledare för nära vård, samordning för Blomsterängen, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, resurs i gruppbostad, utbildning, elcyklar och inköp av mobiltelefoner till hemtjänstpersonal.

Årets resultat blev ett överskott med 9,5 mnkr, framför allt från äldreomsorgssatsningen samt placeringar och öppenvård inom IFO.

I ekonomitabellen ingår inte budget och utfall för ensamkommande flyktingbarn och integrationsenheten, eftersom verksamheterna finansieras av statsbidrag. Projekt som finansieras av statsbidrag ingår inte heller nedan, förutom statsbidragen till äldreomsorgssatsningen och familjehemsplaceringar, vars överskott inte ska återbetalas utan ingår i årets resultat.

Vård- och omsorgsboende redovisade ett mindre underskott. En förstärkning av hälso- och sjukvårdsenheten finansierades av välfärdssatsningen. Behovet av att hyra in sjuksköterskor kvarstod. Området fick även finansiering därifrån för att samordna det nya vårdboendet Blomsterängen.

Hemtjänst redovisade ett underskott. Dagverksamheterna var stängda under våren och sommaren och genererade därmed överskott. Andra enheter hade höga personalkostnader med mycket timavlönad personal och övertid. Det berodde bland annat på stora behov som krävde extra tjänster samt på dubbelbemanning. Det var svårt att få tag på sommarvikarier och många introduktionstimmar användes till personal som hoppade av i sista stund.

Området fick finansiering från välfärdssatsningen till anhörigstöd samt förbättring och utveckling av en hemtjänstenhet, som gick med stort underskott. Området hade även höga sjuklönekostnader januari–september, som kompenserades med ersättning från staten.

Verksamheten för funktionshindrade redovisade ett positivt resultat. Gruppbostäder och personlig assistans redovisade tillsammans ett budgetunderskott med 2,6 mnkr. Det finns brukare på gruppboende som kräver extra resurser och brukare inom personlig assistans som har större behov än vad deras SFB-beslut medger. Socialpsykiatri, daglig verksamhet samt korttidstillsyn och korttidsvistelse visade överskott. Pandemin har fått till följd att brukare i socialpsykiatrin avbokat hembesök och att gruppverksamheter ställts in. Daglig verksamhet fick en tillfällig ramförstärkning med 1,3 mnkr för att arbeta med att utöka platserna i daglig verksamhet.

Kostnaden för försörjningsstöd genererade underskott med 1,8 mnkr. IFO-verksamheten totalt redovisade ett positivt resultat, eftersom både placeringar och öppenvård visade stora överskott. Området fick statsbidrag för subventioner av familjehemsplaceringar med 1 mnkr som bidrog till resultatet. På grund av vakanser och sjukskrivningar visade även personalkostnaderna överskott. Arbetsmarknadsenheten visade ett positivt resultat, vilket berodde på att de beredskapsanställda var färre än budgeterat och att försäljningen från legotillverkningen gick väldigt bra. Familjehemsvård för barn och unga visade överskott med 3,8  mnkr, vilket delvis berodde på att intäkterna från Migrationsverket var 0,9 mnkr högre än budgeterat och att delfinansiering till denna vård kunde göras med statsbidraget till familjehemsplaceringar. Institutionsvård för vuxna redovisade ett budgetöverskott med 1 mnkr.

Öppenvården redovisade ett överskott med 1,8 mnkr på grund av en vakant tjänst på Stegen och ett överskott för insatsen till barn och unga.

VERKSAMHETSMÅTT OCH NYCKELTAL

  2017 2018 2019 2020 2021
Antal brukare i hemtjänst (exklusive larm, mattjänst) 241 230 235 270 286
Beläggningsgrad totalt, i genomsnitt, procent 77 75 77 80 80
Beläggningsgrad brukartid, i genomsnitt, procent 58 78 56 60 61
Försörjningsstöd, belopp, tkr 5 154 4 442 6 997 10 219 9 671
Antal hushåll med försörjningsstöd under året 264 296 255 264 291
Genomsnittlig bidragstid med försörjningsstöd, månader 10,0 7,9 5,3 5,8 5,8
Andel heltidsarbetande i förvaltningen, procent 48 59 63 73 75

FRAMTID

Den största utmaningen i äldreomsorgen är att vända kulturen från personalcentrerat till personcentrerat. Heltid som norm är också en utmaning; att vända en kultur där rättigheten att arbeta enligt sitt eget önskemål är viktigare än behoven i verksamheten. Personalens ansvarstagande måste höjas med ökad delaktighet och förståelse för verksamhetsutveckling. Hälso- och sjukvårdsenheten ska vara självförsörjande och inte vara beroende av bemanningssjuksköterskor.

En ny lag för äldreomsorgen är ute på remiss. Vad den kommer att innebära för kommunen är svårt att sia om, men med säkerhet betyder den utmaningar för äldreomsorgen. Det nya vård- och omsorgsboendet Blomsterängen ger helt andra förutsättningar att arbeta personcentrerat och med digitalisering som ska stödja de boende till mer självständighet. Hemtjänsten har stora utmaningar. För att kunna möta personer med högre krav och fler multisjuka krävs både kompetens och en tydlig organisation.

IFO står inför stora utmaningar gällande rekrytering och kompetenshöjning. Det var särskilt svårt att rekrytera socionomer med erfarenhet av myndighetsutövning i socialtjänst. Barn- och familjeenheten har målet att arbeta mer intensivt på hemmaplan med familjer, för att undvika att barn och vuxna placeras eller för att korta placeringstiden.

Vuxenenheten har åtskilliga flerbarnsfamiljer där en förälder eller båda står långt från arbetsmarknaden och erhåller en betydande summa försörjningsstöd varje månad. Det påverkar storleken av det utbetalade ekonomiska biståndet i längden.

Öppenvården Stegen står även 2022 inför utmaningen att hitta nya uppdragsgivare att sälja vård- och behandlingsinsatser till. Utmaningen är att hitta alternativa behandlingsformer som kan tillgodose klienternas vårdbehov när Stegen av något skäl inte kan ta emot den enskilde. Frågan utreds 2022. Projektet Tidiga samordnade insatser, TSI, förlängdes. Det är ett samarbete med bildningsförvaltningen. Projektet ska fortsätta med gemensamma träffar för medarbetare på de två förvaltningarna för att främja samverkan.

I september flyttade ungdomsfritidshemmet Svalan in i nyrenoverade lokaler på Sörängen (tidigare Childrens Upptäckarhuset).

Under första halvan av 2022 slutförs en omorganisation i daglig verksamhet Träffen och Fyrklövern. Nya lokaler i Sörängen ersätter Fyrklöverns nuvarande lokaler. Det ger mer homogena grupper, och ambitionen är att få till en mer individanpassad sysselsättning. Under hösten flyttar Servicegruppen in på det nya vård-och omsorgsboendet Blomsterängen. Arbetsuppgifterna förändras då, men flytten ger också möjlighet att finna nya, meningsfulla arbetsuppgifter.

Subventionerade anställningar i offentlig sektor kommer ofta till genom samverkan och överenskommelser. AMI behöver satsa på att upprätta bättre och större samverkan med olika aktörer på utbildningsområdet, arbetsgivare och de externa aktörer som arbetar med Arbetsförmedlingens tjänst Rusta och matcha.

Digitaliseringen medför och förstärker den jobbpolarisering som råder på arbetsmarknaden. Det förekommer bristande matchning och samarbetet med näringslivet är avgörande för att nå en god måluppfyllelse med att fler individer blir självförsörjande.

För integrationsenheten är utmaningen att engagera vårdnadshavare till nyanlända barn ännu mer än idag.