Kassaflödesanalys

Belopp i mnkr Not Kommun
2021
Kommun
2020
Koncern
2021
Koncern
2020
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN          
           
Årets resultat   73 59 86 58
Justering för av- och nedskrivningar   38 30 68 55
Justering för gjorda avsättningar   12 4 12 4
Justering för ianspråktagna avsättningar     0 0 0
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 20 8 1 14 4
Medel från verksamheten före förändringar av rörelsekapital   131 94 180 121
           
Ökning (−)/minskning (+) kortfristiga fordringar 12 – 25 – 4 – 28 4
Ökning (−)/minskning (+) förråd och varulager 11 0 0   – 10
Ökning (+)/minskning (−) kortfristiga skulder 18 – 17 35 – 23 33
Kassaflöde från den löpande verksamheten   89 125 129 148
           
INVESTERINGSVERKSAMHETEN          
Investering i materiella anläggningstillgångar   – 58 – 83 – 204 – 238
Försäljning av materiella anläggningstillgångar       – 20 – 1
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar     2   3
Kassaflöde från investeringsverksamheten   – 58 – 81 – 224 – 236
           
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN          
Nyupptagna lån     0 107 137
Amortering av skuld   – 30 – 1 – 1 – 1
Anslutningsavgifter vatten och avlopp   5 2 5 2
Långfristig skuld investeringsbidrag          
Ökning av långfristiga fordringar          
Minskning av långfristiga fordringar   1 1 1 1
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   – 24 2 112 139
           
Årets kassaflöde   7 46 17 51
Likvida medel vid årets början   109 63 184 133
Likvida medel vid årets slut   116 109 201 184