Investeringsredovisning

Nämnd/styrelse
Belopp i tkr
Netto-
utgifter
2020
Inkomster
2021
Utgifter
2021
Netto-
utgifter
2021
Budget
2021
Avvikelse
2021
Kommunstyrelsen – 9 725 – 3 – 3 870 – 3 873 – 64 586 60 713
Drift- och servicenämnden – 71 589 990 – 52 653 – 51 663 – 84 048 32 385
därav skattefinansierad verksamhet – 36 861 925 – 28 984 – 28 059 – 40 375 12 316
därav avgiftsfinansierad verksamhet VA – 34 728 65 – 23 669 – 23 604 – 43 673 20 069
Bildningsnämnd – 1 190 0 – 1 661 – 1 661 – 2 500 839
Social- och arbetsmarknadsnämnd – 988 0 –1 195 –1 195 – 2 124 929
TOTALT – 83 492 987 – 59 379 – 58 392 – 153 258 94 866