Risk och kontroll

KORTFRISTIG BETALNINGSFÖRMÅGA

Kassalikviditet, procent 2017 2018 2019 2020 2021
Kommunen 190 74 59 70 88
Sammanställd redovisning 115 87 79 89 108

Kassalikviditet är summan av likvida medel och kortfristiga fordringar i förhållande till kortfristiga skulder. Kassalikviditeten för kommunen uppgick till 88 procent vid årets slut. Det var en förbättring med 18 procentenheter. Likviditeten var så god att kommunen kunde finansiera sina investeringar på 58,4 mnkr utan att ta upp nya lån. Kommunen löste även ett lån på 30 mnkr. Den sammanställda redovisningen visade en förbättring med 19 procentenheter. Koncernen utökade sina lån med 90 mnkr.

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Kommunen värderar tillgångar och skulder i balansräkningen enligt kravet på en rättvisande resultaträkning. Med rättvisande avses bland annat att mätningen är konsekvent genom åren och att enskilda år är jämförbara. I redovisningssammanhang betraktas därför verksamheten som om den ska fortsätta i all oändlighet (fortlevnadsprincipen). Det är samtidigt komplicerat att värdera kommunala tillgångar. Tillgångarna är ofta av så kallad allmännyttig karaktär och saknar marknadsvärden. Sammantaget med balansräkningens resultatutredande roll innebär det att kommunen behöver ha en restriktiv hållning när balansräkningens poster värderas (försiktighetsprincipen).

Fastigheter, anläggningar och inventarier upptogs i bokslutet till ett värde av 762 mnkr.

De finansiella anläggningstillgångarna uppgick till sammanlagt 36 mnkr. Aktier och andelar i övriga bolag (Kommuninvest ekonomisk förening och Vätternvatten AB) uppgick till 2,4 mnkr. Det bokförda värdet för andelar i Kommuninvest ekonomisk förening var 0,5 mnkr. Det totala insatskapitalet efter de insatsemissioner som kommunen medverkade i 2002–2015 uppgick till 13,8 mnkr. Det redovisas inte som en finansiell tillgång utan med en upplysning i bokslutet. Aktierna i det nybildade bolaget Vätternvatten AB uppgick till 1,9 mnkr. Grundfondskapitalet i den kommunala bostadsstiftelsen Hallbo uppgick till 23,6 mnkr.

LÅNESKULD

Låneskuld, mnkr 2017 2018 2019 2020 2021
Kommunen 464 260 260 258 228
Sammanställd redovisning 820 834 972 1 086 1 176

Kommunens låneskuld uppgick till 228 mnkr. Kommunen löste ett lån på 29 mnkr och amorterade 1 mnkr. Låneskulden i den sammanställda redovisningen uppgick till 1 176 mnkr, vilket var en ökning med 90 mnkr sedan 2020.

Kommunens räntekostnader uppgick till 1,4 mnkr. Låga rörliga och fasta räntor gjorde det möjligt att binda lån på längre löptider till låg ränta, vilket minskade räntekostnaderna.

KAPITALBINDNING LÅNESKULD

Ha Kapitalbindning låneskuld

FÖRDELNING RÖRLIG OCH FAST RÄNTA

Den 31 december var 72 procent av låneskulden bunden med fast ränta och 28 procent löpte med rörlig ränta. Skuldportföljens genomsnittliga kapitalbindning var 3,40 år och den genomsnittliga räntebindningen 2,96 år.

Fast och rörlig ränta

En relativt stor andel bundna räntor ger trygghet inför framtiden, eftersom räntekostnaderna då är kända, även om nackdelen naturligtvis är lite högre räntor. Att sprida kapitalbindningen är viktigt, så att inte alla lån omsätts samtidigt.

BORGENSÅTAGANDE

Totalbeloppet för kommunens borgensåtaganden ökade med 114 mnkr. Borgen för Hallbo ökade med 48 mnkr. Nytt för 2021 är att Sydnärkes kommunalförbund upptog lån på 37 mnkr som kommunen borgar för. Borgen för Sydnärkes Utbildningsförbund ökade med 28 mnkr. Hallsbergs andel av utbildningsförbundet uppgick till 49 procent.

I samband med att det gemensamma kommunala bolaget Vätternvatten AB bildades, beslutade kommunfullmäktige att ingå borgen för bolagets låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp på 22 mnkr. Det förändrades 2021, eftersom Laxå utträdde ur samarbetet. Borgensåtagandet för Hallsberg ökade då till 27,5 mnkr. Bolaget ansvarar för dricksvattenförsörjning från Vättern.

Inga lån har hittills tagits upp i Vätternvatten AB. Hallsbergs andel i bolaget är efter Laxås utträde 8,2 procent. Övriga ursprungliga delägare är kommunerna Örebro, Kumla och Lekeberg.

Kommunens borgensåtaganden bedöms ha relativt låg risk. Kommunens största borgensåtaganden ligger i Hallbo. Risker som företaget har att möta är framför allt finansiella. En procents ökning av räntorna påverkar resultatet med omkring 3 mnkr. Prisstegring för el och fjärrvärme eller extremkyla under längre tid kan innebära minskade underhållsinsatser. Även vakanserna kan öka om efterfrågan minskar. Årets resultat i Hallbo blev 8,9 mnkr, vilket var högre än 2020 (7 mnkr).

Uthyrningsgraden var oförändrad, 98,9 procent. Kommunfullmäktige tillstyrkte i slutet av november det inriktningsbeslut som Hallbos styrelse beslutat om som innebär försäljning av 477 lägenheter.

Hallsbergs kommun ingick 1993 en solidarisk borgen såsom för egen skuld, för Kommuninvest i Sverige AB:s alla nuvarande och framtida förpliktelser. Alla medlemskommuner ingick med likalydande borgensförbindelser.

PENSIONER

Pensionsförpliktelser

Pensionsåtagandet redovisas efter kommunallagens intentioner enligt den så kallade blandmodellen. Det innebär att en mindre del redovisas som avsättning i balansräkningen och en större del redovisas som ansvarsförbindelse.

Kommunen har ett omfattande pensionsåtagande på 399 mnkr (398 mnkr). De pensioner som intjänats fram till 1998 uppgår till 312 mnkr (323 mnkr) och redovisas enligt rekommendationerna som en ansvarsförbindelse. Det innebär att 78 procent av pensionsförpliktelsen ligger utanför balansräkningen.

Kommunen anlitade KPA som pensionsadministratör och KPA har beräknat pensionsskulden. Aktualiseringsgraden den 31 december 2021 var 96 procent. Det var oförändrat jämfört med 2020, och bedöms vara en relativt hög nivå.

För personer som är aktualiserade, det vill säga där alla pensionsgrundande tider är utredda, är pensionsåtagandet beräknat enligt dessa. För dem som inte är aktualiserade uppskattar KPA en pensionsgrundande tid. I takt med att även de aktualiseras, justeras ansvarsförbindelsen.

Inga visstidspensioner redovisades i bokslutet 2021.

Löneskatt för de beräknade pensionsförmånerna redovisades också under avsättningar med 17 mnkr (14 mnkr).

Pensionsförmåner redovisade som ansvarsförbindelser uppgick till 251 mnkr (260 mnkr) exklusive löneskatt. Löneskatten var 61 mnkr (63 mnkr).

Pensionsutbetalningar

De pensionsmedel som intjänats från 1998 utbetalas för den anställdes egen placering hos pensionsförvaltare. Enligt avtalet KAP-KL beräknas den avgiftsbestämda ålderspensionen med en årlig pensionsavgift från och med månaden efter den månad arbetstagaren fyller 21 år.

Avgiften beräknas till 4,5 procent av ett avgiftsunderlag.

Kostnaden för 2021 redovisas som kortfristig skuld och beräknas till 32,2 mnkr (30,6 mnkr) inklusive löneskatt.

PENSIONSFÖRVALTNING

Kommunfullmäktige beslutade 2001 om riktlinjer för pensionsförvaltning. Det finns inga medel särskilt placerade för kommunens pensionsutbetalningar. Kommunen återlånar den samlade pensionsskulden till verksamheten.

Pensionsförvaltning, mnkr 2020 2021
Avsättning för pensioner 75 87
Ansvarsförbindelser    
Pensionsförpliktelser som inte    
upptagits bland avsättningar 323 312
Finansiella placeringar    
Totalt återlånat 398 399