Resultaträkning

Belopp i mnkr Not Utfall
2021
Utfall
2020
Budget
2021
Avvikelse Koncern
2021
Koncern
2020
Verksamhetens intäkter 2 305 259 0 305 534 483
Verksamhetens kostnader 3 – 1 209 – 1 134 – 938 – 271 – 1 388 – 1 324
Avskrivningar 4 – 38 – 30 – 29 – 9 – 68 – 60
Verksamhetens nettokostnader   – 942 – 905 – 967 25 – 922 – 901
               
Skatteintäkter 5 724 698 697 27 724 698
Generella statsbidrag och utjämning 6 291 271 298 – 7 291 271
Verksamhetens resultat   73 64 28 45 93 68
               
Finansiella intäkter 7 3 3 1 2 2 2
Finansiella kostnader 8 – 3 – 8 – 5 2 – 9 – 12
Resultat efter finansiella poster   73 59 24 49 86 58
Extraordinära poster (netto)              
Årets resultat   73 59 24 49 86 58

BALANSKRAVSUTREDNING

Belopp i mnkr Utfall
2021
Utfall
2020
Årets resultat enligt resultaträkningen 73 59
Avgår: realisationsvinster, mark, byggnader och tekniska anläggningar – 6 – 1
Avgår: realisationsvinster, maskiner och inventarier 0 0
Avgår: realisationsvinster, aktier och andelar 0 0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 67 58
Reservering till resultatutjämningsreserv (RUR) – 7 – 9
Balanskravsresultat 60 49