Kommunstyrelsen

Syna tillvaxt

Antal ledamöter: 15
Antal anställda: 46
Ordförande: Magnus Andersson
Förvaltningschef: Lena Fagerlund

Kommunstyrelsen har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, dess utveckling och ekonomiska ställning. Den leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelseförvaltningen arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen. Förvaltningens uppgift är att samordna strategisk ledning och styrning och bistå övriga verksamheter. Förvaltningen omfattar administration, personal, ekonomi, samhällsplanering samt näringslivsfrågor, kommunikation och säkerhet.

ÅRETS VERKSAMHET

En rad miljöutredningar genomfördes. För centrumplanen och detaljplaneuppdraget Bokbindaren med flera skedde omfattande miljöundersökningar och vattenutredningar. Den gamla macken revs och marken sanerades. Fler miljöundersökningar var aktuella i samband med att detaljplaner togs fram.

Trafikverket fortsätter med projektering av järnvägssträckan Hallsberg–Stenkumla. För att järnvägsbygget ska kunna genomföras, behöver överföringsledningen för vatten och avlopp mellan Hallsberg och Östansjö flyttas. Trafikverket bygger och finansierar den nya ledningen. Projektering av ledningen pågår och bygget påbörjas troligen 2022.

Intresset fortsätter att vara stort för småhustomter och tomtförsäljningen ökade. Totalt såldes 24 småhustomter varav 5 i Hallsberg, 6 i Sköllersta, 2 i Pålsboda, 1 i Vretstorp och 10 i Östansjö. På Utkällevägen såldes fyra industritomter. Ytterligare intresse finns i området och nya gator behöver byggas ut enligt den befintliga detaljplanen.

Ett markanvisningsavtal tecknades för kvarteret Berg. Där planeras 50 lägenheter med både hyresrätt och bostadsrätt som upplåtelseform.

Digitala e-tjänster infördes för den kommunala tomtkön och för beställning av nybyggnadskarta. Utbyggnaden av allmänt vatten och spillvatten vid Tisarens norra strand påbörjades sensommaren 2020. En första etapp slutbesiktades i Toskabäcken och de första cirka 80 fastighetsägarna har möjlighet att ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp första kvartalet 2022.

Projektering av distributionsnätet pågår för Tisarstrand–Kvarsätter och beräknas upphandlas första kvartalet 2022. Därefter ska kommunen planera det sista området i Tunbohässle.

Näringslivsklimatet i Hallsbergs kommun fortsätter att förbättras visar mätresultat. Hallsbergs näringsliv påverkades liksom övriga Sverige av pandemin. Utsatta branscher var handel, restauranger och turistnäring.

Ett arbete mellan kultur och fritid och näringsliv påbörjades med fokus på att bättre positionera Hallsberg inom turismnäringen.

Arbetet med krislogistik fortgår och samordnas mellan Business Region Örebro, länsstyrelsen och Region Örebro.

Säkerhetsverksamheten tog fram en uppdaterad utbildningsplan. Även en ny uppdaterad form för lägesbild arbetades fram tillsammans med polisen. Lägesbilden ligger till grund för BRÅ-samarbetets analys i Hallsberg. Under hösten genomfördes två krisövningar, en för kommunledningsgruppen och en för kommunstyrelsen.

Planeringen inför valet 2022 påbörjades. En utredning kring vad det skulle innebära om kommunen inför mobil förtidsröstning redovisades.

Nya styrdokument om rutin för distansarbete och information för vägledning vid kränkande särbehandling togs fram.

Varje år genomför kommunen ett stort antal upphandlingar. Det kräver god planering, kunskap och kännedom om rutiner och regler hos alla förvaltningar. Upphandlingsplaner togs fram för att utgöra underlag för planering och prioritering. En uppdaterad avtalskatalog finns med aktuell information om pågående ramavtal.

Även 2021 präglades av pandemin. Näringslivslivs-, kommunikations- och säkerhetsavdelningen hade en central uppgift för att tillhandahålla aktuell information om åtgärder och händelseutveckling, både internt och gentemot medborgarna. Distansarbetet fortsatte för de medarbetare där det var möjligt.

EKONOMI

DRIFTVERKSAMHET

Belopp i tkr Utfall
2020
Utfall
2021
Budget
2021
Avvikelse
Kommunstyrelsen – 5 979 – 6 233 – 6 284 51
Kommundirektör – 4 163 – 6 869 – 7 367 498
Administrativa avdelningen – 3 610 – 3 518 – 4 464 946
Näringslivs-, kommunikations- och säkerhetsavdelningen – 3 459 – 3 665 – 3 797 132
Ekonomiavdelningen – 8 620 – 8 822 – 9 533 711
Personalavdelningen – 7 120 – 7 153 – 7 029 – 124
Samhällsplanering – 4 418 – 15 609 – 14 502 – 1 107
Planeringsreserv     – 550 550
Totalt – 37 369 – 51 869 – 53 526 1 657

TRANSFERERINGAR

Belopp i tkr Utfall
2020
Utfall
2021
Budget
2021
Avvikelse
Färdtjänstresor med mera – 4 734 – 4 646 – 5 850 1 204
Företagshälsovård – 1 200 – 1 229 – 1 200 – 29
It-nämnd – 11 570 – 12 470 – 12 428 – 42
Lönenämnd – 2 955 – 3 280 – 3 090 – 190
Nerikes Brandkår – 12 911 – 13 153 – 13 152 – 1
Sydnärkes Utbildningsförbund – 93 003 – 97 818 – 97 824 6
SKL/Mälardalsrådet/övriga medlemsavgifter – 1 442 – 1 273 – 1 509 236
Gemensamt arkiv – 338 – 395 – 387 – 8
Övrigt – 268 – 470 – 375 – 95
Sfi – 3 569 – 2 000 – 1 569
Totalt – 128 421 – 138 303 – 137 815 – 488

Kommentarer till resultatet

Kommunstyrelsen redovisade för sin egen verksamhet ett överskott på 1,7 mnkr inklusive kommunens outnyttjade planeringsreserv. Exklusive planeringsreserven på 0,6 mnkr redovisade kommunstyrelsen ett överskott på 1,2 mnkr.

Avvikelserna varierar mellan kommunstyrelseförvaltningens avdelningar, men överskottet uppstod främst av vakanser och onyttjade medel för utveckling. Utveckling och kompetensutbildning fick stå tillbaka på grund av pandemin. Underskottet inom samhällsplanering består av en arkeologisk undersökning vid Tälleleden samt fler framtagna detaljplaner.

Medlemsbidraget till Sydnärkes Utbildningsförbund baseras på antalet invånare 16–19 år i respektive medlemskommun. Hallsbergs andel ökade och väntas öka även kommande år. Budgetmedel finns reserverade för det. Färdtjänstens kostnader minskade beroende på både färre och kortare resor till följd av pandemin. Underskottet inom samhällsplanering består av en arkeologisk undersökning vid Tälleleden samt fler framtagna detaljplaner.

VERKSAMHETSMÅTT OCH NYCKELTAL

Volymmått 2017 2018 2019 2020 2021
Försäljning av småhustomter 18 32 23 35 24
Antal antagna detaljplaner 2 3   0 3
Antal producerade nybyggnadskartor 41 31 38 44 40
Antal husutstakningar 9 36   18 10
Antal levererade grundkartor 2 2 3 3 4
Antal leverantörsfakturor 32 773 33 681 37 437 35 290 34 064
Antal kundfakturor 57 517 57 986 58 196 56 489 56 512
 varav TAN 39 640 39 484 39 760 39 202 39 499
Antal inkomna motioner 7 4 5 2 1
Antal inkomna förslag från kommuninvånare 24 25 14 26 22

FRAMTID

Intresset för nya småhustomter fortsätter att vara stort. Det är också fler externa aktörer som visat sitt intresse i samband med markanvisningar. Rutin för tomtkö och riktlinjer för markanvisningar utgör bra verktyg för hanteringen. Efterfrågan på mark för etablering är mycket stor. Sammantaget innebär det att fokus behålls på planering och utveckling av nya markområden för bostäder och verksamhetsytor. Parallellt planeras för klimat- och miljöåtgärder som exempelvis saneringar och etablering av våtmarker.

I samband med att kommunen växer och verksamheter förändras behöver lokaler anpassas löpande. Kommunstyrelseförvaltningen har ansvaret för den strategiska lokalförsörjningen med syfte att leda och samordna ett effektivt nyttjande av kommunens samtliga verksamhetslokaler. Vid varje behov och förändring av lokaler ska tillgången till befintliga lokaler utvärderas. Det innebär att samtliga förvalt-ningar måste ha god framförhållning i sin planering. År 2022 befinner sig flera stora lokalprojekt i olika faser, som till exempel inflyttning till det nya äldreboendet Blomsterängen, bygge av en ny förskola på Söder och planering av Centrumhusets renovering. Den sistnämnda sker i etapper och därmed behövs tillfälliga lokaler.

I takt med att den kommunala verksamheten och efterfrågan på välfärd ökar, är grundläggande verksamhetsutveckling i samtliga verksamheter prioriterad. Det innebär att kommunens processer ska stödjas av effektiva system för ökad kvalitet. Digitaliseringen är en del av verksamhetsutvecklingen. År 2021 prioriterades arbetet med att etablera processen för e-tjänster. För utvecklingsprojekt ska fokus vara kommuninvånarnas behov, effektivitet och kvalitet, hållbarhet och miljö samt möjlighet till sam-verkan med andra kommuner. Prioriterat är att upprätta externa och interna e-tjänster samt e-arkiv. Verksamhetsutveckling omfattar ofta ett it-system. Det innebär att all utveckling sker i dialog och samarbete med it-nämnden. Hallsbergs kommun strävar efter att utveckla tillsammans eller utbyta erfarenheter med övriga kommuner inom befintliga nätverk eller för övrigt.

Den långsiktiga planeringen visar att kostnaderna för välfärden ökar snabbare än intäkterna. Ekonomi- och verksamhetsstyrningen behöver därför utveckla modeller för att förbättra arbetet ytterligare. En utmaning är att få kärnuppdragen samhällsutveckling, välfärdsproduktion och demokrati att gå hand i hand och ömsesidigt förstärka varandra. Utvecklingen i samhället driver

Utvecklingen i samhället driver på arbetet med säkerhetsfrågorna ur olika perspektiv. Fokus ligger på totalförsvarsuppbyggnad med ökad grad av samverkan mellan myndighet och näringsliv. Den strategiska kompetensförsörjningen fortsätter att vara mycket viktig för hela den offentliga sektorn. Även inom kompetensförsörjning bör ett perspektiv vara ökad samverkan med andra kommuner.