Förutsättningar i kommunen

BEFOLKNING

Hallsbergs kommun hade 16 196 invånare i slutet av året. Det var en ökning med 206 personer och en klar ökning från 2020, då befolkningen ökade med 58 invånare. Invånarantalet är det högsta sedan 1997, det vill säga för 24 år sedan, då folkmängden uppgick till 16 232.

Födelsenettot var positivt med 36 personer, det vill säga det var 36 fler födslar än avlidna i kommunen. I länet var det bara tre kommuner utöver Hallsberg som hade positivt födelsenetto: Lekeberg, Kumla och Örebro.

Flyttnettot inklusive justeringar (+11) var positivt med 170 personer. Totalt 1 234 personer flyttade till kommunen, medan 1 075 flyttade från Hallsberg.

Flyttnettot inom det egna länet var +135, gentemot övriga landet +3 och gentemot utlandet +21.

I sju av länets tolv kommuner i Örebro län ökade befolkningen. Hallsbergs ökning motsvarade 1,3 procent. För länet som helhet var ökningen 0,4 procent.

Rikets folkmängd fortsätter öka. År 2021 var folkökningen större än 2020, men fortfarande lägre än övriga år sedan 2005. I relativa tal ökade Sveriges befolkning med 0,7 procent 2021. Antalet födda ökade något samtidigt som antalet döda minskade betydligt, vilket innebär att födelseöverskottet ökade. Invandringen, som minskade kraftigt 2020, ökade 2021. Utvandringen minskade marginellt. Jämfört med 2020 ökade därför invandringsöverskottet.

ARBETSMARKNAD

Arbetsförmedlingen redovisar i sin rapport Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2021 läget och utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden.

”Utsikterna på arbetsmarknaden har förbättrats avsevärt och arbetslösheten är nu tillbaka på samma nivå som före pandemin. Samtidigt har tudelningen på arbetsmarknaden förstärkts. Närmare hälften av de inskrivna vid Arbetsförmedlingen är långtidsarbetslösa och antalet arbetslösa med de längsta tiderna (24 månader och längre utan arbete) fortsätter att öka från rekordhöga nivåer. Att allt fler är arbetslösa allt längre innebär en stor risk att effekterna av pandemin kan bli bestående och att långtidsarbetslösheten biter sig fast på en högre nivå.

Ungdomars situation på arbetsmarknaden försvårades under pandemin. Det beror på att ungdomar i allmänhet har en lösare förankring på arbetsmarknaden än äldre. Det grundar sig på kortare arbetslivserfarenhet och förhållandevis mer osäkra anställningsformer. Pandemin drabbade dessutom i hög omfattning branscher som hotell- och restaurangverksamhet, handel och besöksnäringen. Det är branscher där många ungdomar arbetar och där det är vanligt med ingångsjobb på svensk arbetsmarknad. Samtidigt hölls ungdomsarbetslösheten tillbaka av det rekordhöga antalet som påbörjade studier vid universitet och högskolor under pandemin, vilket möjliggjordes av ett utökat antal utbildningsplatser. När återhämtningen på arbetsmarknaden inleddes under tredje kvartalet 2020 minskade antalet arbetslösa ungdomar i förhållandevis högre takt jämfört med samtliga inskrivna arbetslösa. Att ungdomar är mer konjunkturkänsliga innebär att de missgynnas i sämre tider, men också att de gynnas vid ljusare utsikter i ekonomin. Framöver bedömer Arbetsförmedlingen att ungdomsarbetslösheten fortsätter att minska i en avtagande takt.

Framöver bedömer Arbetsförmedlingen att antalet sysselsatta kommer att fortsätta öka som en följd av den stora efterfrågan på arbetskraft, dock i en avtagande takt. Under 2022 och 2023 bedöms antalet sysselsatta öka med 2,0 respektive 0,9 procent. Det medför att sysselsättningsgraden i åldersgruppen 15–74 år väntas fortsätta öka under prognosperioden. Det är dock troligt att allt fler arbetsgivare kommer att uppleva en ökad brist på arbetskraft med efterfrågade kompetenser framöver. Det riskerar att hålla tillbaka jobbtillväxten, framför allt under slutet av prognosperioden.

Trots att arbetslösheten har minskat till samma nivå som före pandemin är långtidsarbetslösheten fortsatt hög. Samtidigt är tillgången på arbetskraft med efterfrågade kompetenser begränsad. För att möta utmaningarna på arbetsmarknaden finns det ett stort behov av utbildning, kontinuerlig kompetensutveckling och livslångt lärande.”

I genomsnitt var 3,0 procent av befolkningen i Hallsbergs kommun öppet arbetslösa vid utgången av 2021. Det var en minskning med 1,3 procentenheter. Motsvarande andel i Örebro län var 3,5 (4,2) procent och för riket 3,5 (4,6) procent.

Utöver dem som redovisades som öppet arbetslösa fanns ett antal personer som var sysselsatta i arbetsmarknadsprogram. I Hallsbergs kommun var de 4,0 (5,0) procent. Motsvarande andel i länet var 4,2 (4,9) procent och för riket 3,7 (4,2) procent.

Den totala arbetslösheten uppgick därmed till 7,0 procent i Hallsberg, en minskning med 2,3 procentenheter. För länet var den totala arbetslösheten 7,7 (9,1) procent och för riket 7,2 (8,8) procent.

NÄRINGSLIV

I Hallsbergs kommun finns omkring 1 500 företag, varav många är små och medelstora. Här finns även större företag inom industri och logistik. Hallsbergs kommun är Sveriges demografiska mittpunkt. Inom tre timmar når man härifrån sju miljoner av Sveriges befolkning och inom tolv timmar de nordiska huvudstäderna. Här möts riksvägar, Europavägar och järnväg, vilket gör att Hallsberg har ett av Sveriges bästa logistiklägen. Inom tjugo minuters avstånd kan man växla mellan väg, järnväg och flyg. Kommunen har även närhet till Sveriges fjärde största fraktflygplats.

År 2021 rådde en stark efterfrågan på verksamhetsmark. I princip är all detaljplanerad mark reserverad för nyetablering, vilket är mycket positivt för Hallsbergs fortsatta utveckling. Tillväxten för befintliga bolag var generellt god, trots pandemin. Utsatta branscher var exempelvis restaurang-, hotell- och turismnäringarna.

Den positiva utvecklingen skapade en tillfällig brist på detaljplanelagd verksamhetsmark. Det pågår nu arbete med att detaljplanelägga totalt cirka 50 hektar verksamhetsmark söder om Tälleleden samt i Rala-området.

Tillsammans med Kumla och Askersund påbörjades ett arbete med att bygga vidare på Hallsbergs kommuns logistik- och verksamhetsområde. Fokus är att skapa etableringsbar mark i området kring väg 50 mot Brändåsen-området. Eftersom Hallsberg har ett av Sveriges bästa logistiklägen, ser kommunen över möjligheterna att positionera Hallsberg som det ”gröna logistikområdet” med ett grönt stråk till Örebro, vilket el-vägen skapar bra förutsättningar för.

Nöjd kundindex (NKI) ökade med en enhet till 78, vilket är ett starkt resultat. NKI redogör för företagsklimatet i Hallsbergs kommun efter hur företagen upplever myndighetsutövningen. Svenskt Näringslivs rankning av företagande i Hallsbergs kommun minskade dock efter två år med kraftig uppgång. Mycket handlar om kommunikation och effekter av pandemin. Hallsberg hamnade på plats 216. Sett på en treårsperiod har kommunen en positiv utveckling med 49 placeringar.

Företagsfrukost kunde genomföras vid ett tillfälle med cirka 50 deltagare.

BOSTADSMARKNAD

Den kommunala bostadsstiftelsen Hallbo förvaltar omkring 1 200 lägenheter och 130 lokaler för kommersiell verksamhet i fem av kommunens tätorter. I kommunen finns också ett antal privata hyresvärdar och flera bostadsrättsföreningar. Under året beslutade stiftelsen att sälja ett antal lägenheter i beståndet.

Det helägda kommunala bostadsbolaget Hallsbergs Bostads AB (HBAB) byggde 48 lägenheter i kvarteret Lien på norr i Hallsberg med inflyttning våren 2020. Hösten 2020 påbörjades bygget av ytterligare 24 lägenheter i kvarteret. I oktober 2021 var huset klart och de flesta lägenheter är nu uthyrda.

Totalt såldes 24 småhustomter, varav 5 i Hallsberg, 6 i Sköllersta, 2 i Pålsboda, 1 i Vretstorp och 10 i Östansjö.

Va-utbyggnaden vid Tisarens norra strand fortsätter. Arbetet pågår med att bygga ut allmänt vatten och spillvatten vid Tisarens norra strand. Etappen med överföringsledningarna vid Toskabäcken påbörjades sensommaren 2020 och beräknas vara klar inom kort.

När distributionsnätet i Toskabäcken är klart kommer de första cirka 80 fastighetsägarna i området att kunna få kommunalt vatten och avlopp.

SKATTESATS

Den kommunala skattesatsen i Hallsberg är 21:55 och snittet i riket 20:71. Kommunen har den tredje lägsta skattesatsen i länet.

Skattesatsen i Region Örebro är 11:55. Den totala skattesatsen i Hallsberg är därför 33:10. Genomsnittet i riket för den totala skattesatsen är 32:27.

Källor: Statistiska centralbyrån (SCB), Arbetsförmedlingen, Skatteverket.