Driftredovisning

Nämnd/styrelse
Belopp i tkr
Netto-
kostnader
2020
Intäkter
2021
Kostnader
2021
Netto-
kostnader
2021
Budget
2021
Avvikelse
2021
Kommunfullmäktige – 279 0 – 361 – 361 – 592 231
Kommunstyrelsen – 165 790 11 808 – 201 980 – 190 172 – 191 341 1 169
därav gemensam verksamhet – 37 369 11 808 – 63 677 – 51 869 – 53 526 1 657
därav transfereringar – 128 421 0 – 138 303 – 138 303 – 137 815 – 488
Drift- och servicenämnd – 35 550 212 650 – 251 811 – 39 161 – 39 013 – 148
därav skattefinansierad verksamhet – 35 495 176 914 – 216 075 – 39 161 – 39 013 – 148
därav avgiftsfinansierad VA – 55 35 736 – 35 736 0 0 0
Bildningsnämnd – 352 636 91 093 – 455 998 – 364 905 – 364 364 – 541
Social- och arbetsmarknadsnämnd – 349 732 95 883 – 438 523 – 342 640 – 352 203 9 563
Taxe- och avgiftsnämnd 0 4 671 – 4 671 0 0 0
Revision – 679 0 – 685 – 685 – 690 5
Valnämnd 0 0 – 17 – 17 – 25 8
Överförmyndare – 2 087 1 447 – 3 757 – 2 310 – 1 936 – 374
Myndighetsnämnd 3 0 – 13 – 13 0 – 13
Summa nämnder – 906 750 417 552 – 1 357 816 – 940 264 – 950 164 9 900
Finansiering 965 962 1 076 254 – 62 517 – 1 013 737 974 664 39 073
TOTALT 59 212 1 493 806 – 1 420 333 73 473 24 500 48 973