Händelser av väsentlig betydelse

Ha08Bild_stig

CORONAVIRUSETS EFFEKTER

Den 11 mars 2020 deklarerade Världshälsoorganisationen, WHO, att covid-19 var en pandemi. Stora delar av kommunens verksamheter påverkades av pandemin och personalen fick ägna mycket tid och kraft till att hantera dess konsekvenser. Kommunledningen beslutade om åtgärder till följd av regeländringar och rekommendationer från regering och myndigheter.

Det andra året med pandemin liknade i stort det första, med höga sjuktal och verksamheternas fokus på att hindra smittspridning.

Hallsbergs förskolor och grundskolor var öppna hela året och följde nationella och lokala restriktioner. Viss undervisning på högstadieskolorna genomfördes via fjärr- eller distansundervisning. Anpassningar gjordes vid skolavslutningarna.

Ett stort antal kommunala praktikplatser försvann även 2021 och alla elever i skolår 9 erbjöds betald lovskola med ersättning motsvarande feriepraktik.

Kulturskolans undervisning bedrevs digitalt och på distans under perioder hela läsåret 2020/2021.

Alléhallens bad och gym hade stängt fram till 14 juni, då man började ta emot besök via bokningar. Från den 16 augusti var det öppet som vanligt.

I drift- och serviceförvaltningen påverkades samtliga verksamheter. Vissa arbeten försvårades, exempelvis den stora ombyggnaden av ventilationen på Folkasboskolan. Den kunde helt enkelt inte pågå samtidigt som skolverksamheten på grund av smittspridningen.

Dagcentralerna hade öppet kortare tid under lunchen. Från och med 1 september gäller dock ordinarie öppettider.

Majoriteten av de boende på vård- och omsorgsboenden och brukare med hemtjänst har vaccinerats tre gånger. Skyddsutrustning fanns i alla former för samtliga verksamheter. I den dagliga verksamheten valde många att inte delta. I takt med att de blivit vaccinerade har deltagarna börjat återvända.

ÅRETS SOMMARUTSTÄLLNING

År 2021 var det 100 år sedan kvinnor kunde rösta i Sverige för första gången. Av den anledningen visades vandringsutställningen Rösträtt för kvinnor på Bergöös under sommaren. Utställningen från Kvinnohistoriskt museum i Umeå baseras på Sara Telemans bok.

ingen_liten_lort

HALLSBERG VÄXER

Totalt såldes 24 småhustomter, varav 5 i Hallsberg, 6 i Sköllersta, 2 i Pålsboda, 1 i Vretstorp och 10 i Östansjö. Ytterligare 3 tomter är reserverade.

Bygget i Vibytorp av 21 marklägenheter med bostadsrätt som upplåtelseform påbörjas hösten 2022.

Tre industritomter på Utkällevägen om totalt cirka 90 000 kvm såldes. Ytterligare intresse finns i området.

En inbjudan för markanvisning i kvarteret Berg har skett. Utvärdering pågår och tilldelning av markanvisningen beräknas till oktober 2022.

NY FÖRSKOLA PÅ SÖDER

Trenden med fler barn och elever i kommunens förskolor och skolor fortsätter. Ett beslut om en ny förskola på söder i Hallsberg har tagits, men innan den är på plats används paviljonger som en tillfällig lösning.

VATTEN OCH AVLOPP VID TISAREN

Arbetet med att bygga ut va vid Tisaren fortgick och den första etappen vid Toskabäcken slutbesiktigades i december. Resterande arbete beräknas vara klart under första halvan av 2022.

ANLÄGGANDE AV VÅTMARKER

Som ett led i kommunens arbete för att förhindra översvämningar byggdes en ny fördröjningsdamm i Fallaområdet. I det nya exploateringsområdet i Samsala med drygt 30 tomter planeras också för en fördröjningsdamm för dagvatten.

HALLSBERGS NÄRINGSLIV

Efterfrågan på verksamhetsmark var stark. I princip är all detaljplanerad mark reserverad för nyetablering, vilket är positivt för kommunens utveckling. Tillväxten för befintliga bolag var generellt mycket god, trots pandemin. Utsatta branscher var exempelvis restaurang-, hotell- och turismnäringarna.

Den positiva utvecklingen skapade en tillfällig brist på detaljplanelagd verksamhetsmark. Det pågår nu arbete med att detaljplanelägga totalt cirka 50 hektar verksamhetsmark söder om Tälleleden och i Rala-området.

Nöjd kundindex (NKI) ökade med en enhet till 78, vilket är ett starkt resultat. NKI redovisar företagsklimatet efter hur företagen upplever kommunens myndighetsutövning.

HALLSBERGS NYA VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE BLOMSTERÄNGEN

Bygget framskrider och i december togs beslutet att även de som bor på Werners Backe ska flytta in på Blomsterängen, som bedöms vara klar 2022. Planeringen är att alla som ska flytta in där är på plats under hösten.

Boendet kommer att ha 128 lägenheter, var och en på 32 kvadratmeter. Inriktningen har varit att skapa en varm och trygg plats. Boendet ska kännas hemtrevligt och det ska vara enkelt att umgås med andra, både inne och ute. Byggnaden ägs av Länsgården Fastigheter AB och Hallsbergs kommun blir hyresgäst.