Kommunfullmäktige och övriga nämnder

Kommunfullmäktige
Antal ledamöter: 45
Ordförande: Hans Karlsson

Revision
Antal ledamöter: 6
Ordförande: Kjell Unevik

Valnämnd
Antal ledamöter: 7
Ordförande: Niklas Nilsson

Myndighetsnämnd
Antal ledamöter: 3
Ordförande: Hans Karlsson

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och beslutar bland annat om budget, taxor och avgifter samt markutnyttjande av olika slag. Kommunfullmäktige sammanträder 7–10 gånger om året. Alla sammanträden är öppna för allmänheten.

Kommunrevisorernas uppgift är att granska kommunen och att fungera som en del av den demokratiska kontrollen. Revisionen är partipolitiskt neutral och arbetar i samverkan med en helhetssyn över partigränserna.

Valnämnden ansvarar för att allmänna val (val till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige) och val till Europaparlamentet genomförs på ett riktigt sätt.

ÅRETS VERKSAMHET

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige genomförde 7 (6) sammanträden, och beslutade i 120 (114) ärenden. Här redovisas de större ärenden, riktlinjer och dokument som fullmäktige behandlade och beslutade om:

 • Bokslut och årsredovisning 2020 samt beslut om ansvarsfrihet
 • Revisionsberättelse för år 2020
 • Skattesats för 2022
 • Mål och budget 2022 och flerårsplaner 2023–2024
 • Riktlinjer för markanvisning och införande av tomtköavgift
 • Försäljning av fastigheten Ängen 4
 • Kommunikationspolicy
 • Attestreglemente
 • Riktlinjer för krav- och inkassoverksamhet
 • Delårsrapport 2021 och beslut i samband med delårsrapporten
 • Gemensamma planeringsförutsättningar 2022–2024
 • Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp
 • Utökad borgen för Sydnärkes Kommunalförbund
 • Tertialrapport
 • Ägarförändring Vätternvatten AB och nytt borgensbeslut
 • Revidering av riktlinjer för styrdokument
 • Lönepolicy
 • Kommunalt partistöd 2022
 • Va-taxa för 2022
 • Va-plan med delplaner 1–5.

Revision
Revisorerna genomförde sedvanliga granskningar av delårsrapport och bokslut, och gjorde dessutom följande granskningar:

 • Samverkan avseende barn och unga som riskerar att fara illa
 • Uppföljning och kontroll av särskilt boende
 • Arbete med vuxna missbrukare
 • Uppföljning och kontroll av hemtjänsten
 • Ledning, styrning och uppföljning
 • Aktiva insatser för ökad måluppfyllelse
 • Ledning, styrning och uppföljning inom social- och arbetsmarknadsnämnden.

Valnämnd
Valnämnden genomförde ett sammanträde med förberedelser inför valet 2022.

Sydnärkes överförmyndarnämnd
Nämnden ansvarar för tillsyn över godmanskap, förvaltarskap och förmyndarskap. I arbetet ingår utredningar, ekonomisk granskning, rekryteringar, utbildningar samt att vara ett stöd för ställföreträdare. Medlemskommunerna är Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg. Överförmyndarkansliet finns i Kumla, som är värdkommun för den gemensamma nämnden. Nämnden består av fem ledamöter och fem ersättare.

Nämnden arbetade med att digitalisera verksamhetens akter, vilket är ett viktigt steg i den digitala utvecklingen.

Myndighetsnämnd
Myndighetsnämnden tar beslut i ärenden som handlar om myndighetsutövning, där det är kommunen eller nämnden själv som är part. Det gör man för att undvika jäv. Det kan till exempel handla om bygglov eller ett föreläggande om åtgärd i en livsmedelsverksamhet.

EKONOMI

DRIFT

Belopp i tkr Utfall
2020
Utfall
2021
Budget
2021
Avvikelse
2021
Kommunfullmäktige – 279 – 361 – 592 231
Revision – 679 – 685 – 690 5
Valnämnd 0 – 17 – 25 8
Överförmyndare – 2 087 – 2 310 – 1 936 – 374
Myndighetsnämnd – 3 – 13 0 – 13

Kommentarer till resultatet
Kommunfullmäktiges överskott berodde på färre sammanträden och lägre sammanträdeskostnader på grund av pandemin.

De senaste åren har ärendemängden inom överförmyndarverksamheten ökat och kansliet har ett högt antal ärenden per handläggare.

FRAMTIDEN

Valnämnden har att planera och genomföra allmänna val 2022.

Överförmyndarverksamhetens största utmaning är att rekrytera och behålla ställföreträdare.

Allt eftersom ärendemängden och komplexiteten i uppdragen ökar, blir det svårare att hitta ställföreträdare som vill åta sig uppdrag. Det finns förslag om förändringar i lagen som i stor utsträckning kommer att påverka nämndens verksamhet. De flesta ändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2023, och de innebär bland annat att ärenden om godmanskap flyttas från domstolarna till överförmyndarnämnderna. Den årliga granskningen föreslås utökas. Vidare föreslås att anställd personal ska kunna utföra ställföreträdarskapet i vissa fall.