Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Hallsberg – En del av Sveriges hjärta

Ännu ett år i Hallsbergs kommuns historia har nått sitt slut. Ett år som var spännande och utmanande på många vis.

Under år 2021 var covid-19 fortsatt en utmaning för hela vårt samhälle. Vi kan konstatera att vår kommun drabbades lindrigt i förhållande till andra, men det betyder inte att vi hade det lätt. Låt mig tacka vår personal i kommunen som åter igen, på bästa sätt, visat sin styrka och tålmodighet att under extraordinära förhållanden ge bästa service till våra kommuninvånare.

Att under pandemin utveckla vår kommun har varit en utmaning, men jag konstaterar att vi som kommun ändå lyckats bra. Inte minst genom att ta del av den statistik som SCB presenterade när det gäller antal kommuninvånare, där vår kommun ökat med 206 invånare. Vårt mål om att vara 16 000 kommuninvånare år 2025 uppnåddes under 2021. Vi välkomnar alla nya invånare till vår kommun. Hallsberg är en attraktiv kommun att bo och leva i.

Vår kommun har många förutsättningar att utvecklas. Ibland glömmer vi hur mycket intressant som finns. Kommunen erbjuder en mångfacetterad natur med flera naturreservat, kulturhistoriska fastigheter, ett mycket rikt föreningsliv, duktiga och drivna företagare, flera frivilligorganisationer, byalag och kyrkor som vill bidra till kommunens viktiga utveckling. En levande kommun bygger på att vi alla vill hjälpas åt för att vår kommun fortsatt ska stå sig stark.

Vad hände då mer under 2021?

Det är fortsatt stort intresse för kommunens villatomter och mark till företagsetableringar. Tillgänglighetsanpassning i badhuset möjliggjordes så att personer med funktionsvariationer ges bra ytor för ombyte. Planering av en ny förskola på södra sidan i Hallsberg har påbörjats. En större satsning på underhåll av våra vägar och cykelbanor genomfördes. Fler ängsmarker har skapats för att gynna insekter och pollinering. Satsningar har även skett i hela kommunen som ska bidra till bättre folkhälsa. Detta genom att möjliggöra utegym i alla våra tätorter och upprustning av våra motionsspår.

Kommunens ekonomi är fortsatt god. En effektiv ekonomi- och verksamhetsstyrning har under åren genomförts. Vi ska vara medvetna om att vår ekonomi är ”slimmad”, inte minst vet vi det genom att vi har tredje lägsta kommunalskatt i länet. Att inte ta ut mer skatt än vi som kommun behöver innebär att våra kommuninvånare har mer kvar i sin egen plånbok.

Årets resultat är historiskt och tack vare en snabb återhämtning av den svenska ekonomin med kraftigt förbättrade skatteintäkter, generösa statsbidrag samt en viss försäljning av mark uppnår vi det höga resultatet. Detta resultat bygger till stor del på ”engångspengar” vilka är svåra att göra ramförstärkningar med.

Med dessa rader tackar jag än en gång personalen i kommunen, våra näringsidkare, vårt föreningsliv, våra kommuninvånare och förtroendevalda politiker för det gångna året. Tack!

Foto av Magnus Andersson

Magnus Andersson
Kommunstyrelsens ordförande