Noter

Not 1: Redovisningsprinciper

Den kommunala redovisningen regleras av kommunallagens kapitel 11 Ekonomisk förvaltning, och av den nya kommunala bokförings- och redovisningslagen. Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekommendationer för kommunsektorns redovisning. Hallsbergs kommun följer den kommunala bokförings- och redovisningslagen, och tillämpar med få undantag rekommendationerna från RKR.

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångarnas värde i balansräkningen 2021 motsvarade anskaffningsvärdet efter avdrag för eventuella investeringsbidrag och planenliga avskrivningar.

Anläggningstillgångar som maskiner och inventarier aktiveras 1 i möjligaste mån månaden efter inköp. Vid större projekt, som till exempel byggnader, aktiveras tillgången vid årsskiftet som pågående. Efter att byggnationen är klar tillämpar kommunen komponentavskrivning. När det gäller anskaffning av maskiner, inventarier och liknande av mindre värde har kommunen oftast tillämpat beloppsgränsen ett halvt prisbasbelopp. Anskaffningar till högre belopp och med en varaktighet på mer än tre år redovisas som investering.


1Att aktivera en tillgång betyder att redovisa den som en tillgång och påbörja avskrivningen.

Avskrivningar

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs huvudsakligen linjärt för den bedömda nyttjandetiden, baserat på anskaffningsvärdet.

Komponentavskrivning

Hallsbergs kommun följer RKR:s rekommendationer och inför komponentavskrivning successivt. Alla förskolor, skolor och de flesta fastigheter är komponentavskrivna. Det gäller även vatten, avlopp, gator och vägar. Hallsbergs kommun införde generell komponentavskrivning 2017 för nya investeringar.

Leasing

Alla leasingavtal redovisas som operationell leasing. Leasingavgiften fördelas linjärt över leasingperioden. Hallsbergs kommun redovisar leasing och hyra av lös egendom i enlighet med RKR 5 (november 2018). Avtal som startade före den 1 januari 2018 redovisas som operationella. Framtida leasingavgifter redovisas som ansvarsförbindelser.

Särskild löneskatt

Kommunen tillämpar RKR:s rekommendation för redovisning av särskild löneskatt. Det innebär att löneskatten periodiseras på samma vis som pensioner. Löneskatt på intjänade pensioner och utbetalda pensioner belastar årets resultat.

Skatteintäkter

För För periodisering av skatteintäkter använder kommunen Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) decemberprognos.

Timlöner

Timlöner och OB-ersättningar som avser december, men utbetalas i januari, periodiseras för att kostnaden ska belasta rätt period.

Särredovisning av vatten- och avloppsverksamhet

Va-lagen säger att va-verksamhetens intäkter, kostnader, resultat och ställning ska särredovisas. Redovisningen finns därför i en separat bilaga.

Resultat avgiftsfinansierad verksamhet

Över- och underskott för verksamheter med särskilda avgiftskollektiv ska redovisas som skuld respektive fordran till avgiftskollektivet. Överskotten för va-verksamheten bokförs därför som en kortfristig skuld till avgiftskollektivet.

Bidrag från Migrationsverket

Kommunen har gjort avsteg från rättvisande redovisning för bidrag som inte resultatförts i bokslutet (RKR R 2 Intäkter). Outnyttjade bidrag från Migrationsverket för flyktingverksamhet och ensamkommande barn (EKB) redovisas som kortfristig skuld i bokslutet för 2021, liksom tidigare år.

Under 2021 har 4,9 mnkr av migrationsbidragen utnyttjats. De outnyttjade bidragen till flyktingenheten uppgick till 7,9 mnkr till och med bokslut 2021. För ensamkommande barn uppgick outnyttjade bidrag till 14,6 mnkr. Sammantaget uppgick de balansförda bidragen till 22,5 mnkr.

Kommunen ska hantera kostnader för flyktingverksamhet som sträcker sig längre in i framtiden än de enskilda år då överskotten uppkommit. Samtidigt beslutade staten att kraftigt sänka bidragen från Migrationsverket från och med den 1 juli 2017. De nyanländas möjlighet till försörjning genom arbetsinkomster är en faktor som har stora effekter på kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd. Bosättningsuppdraget enligt bosättningslagen kan bli en mycket svår utmaning för Hallsbergs kommun, liksom för många andra kommuner i Sverige. De ekonomiska konsekvenserna är mycket svåra att bedöma. För att undvika förhastade beslut om hur kommunen ska hantera bidragen, har ekonomiavdelningen tillsammans med social- och arbetsmarknadsförvaltningen tagit fram en plan över beräknad användning av de samlade bidragen. De framtida beräknade kostnaderna kräver en ansvarsfull hantering av samlade bidragsöverskott, vilket motiverar kommunens redovisning i bokslutet 2021.

Övriga avsättningar

Avsättningar är en skuld som är oviss vad gäller förfallotidpunkt och/eller belopp. Avsättningar för lakvattenrening vid Vissberga deponi har tagits upp till det belopp som kommunen bedömer krävs för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Beloppet baseras på beräkningar som ursprungligen gjordes 2012, då kommunen gjorde en första avsättning med 7 mnkr. Efter det har kommunen både gjort avsättningar och tagit i anspråk avsättningar. Kalkylen uppdateras när det finns underlag för nya bedömningar. I bokslutet 2021 har kommunen tagit i anspråk 0,5 mnkr. Avsättningarna för lakvattenrening uppgick totalt till 10,1 mnkr.

Under driftåret 2021 har inga större driftförändringar genomförts. Anläggningen tycks fungera bra när vattnets temperatur stiger under sommaren. Det är bara under en kort del av året, men ingen bra och hållbar lösning har hittats för resterande del av året med lägre temperaturer. Ett stort problem är den del uppkommen mängd lakvatten som årligen inte kan behandlas lokalt och då pumpas till det kommunala spillavloppsnätet för att behandlas i Hallsbergs avloppsreningsverk. Arbetet med att finna en pålitlig och stabil lokal drift för anläggningen kommer dock att fortsätta, då detta avlopp inte ska belasta det kommunala avloppsreningsverket i framtiden.

Under 2022 kommer extra personalresurser att tillsättas för att göra en ytterligare utredning kring anläggningen. För att inhämta ny kunskap kommer kontakt att tas med andra kommuner som har liknande reningsanläggningar.

Kommunen har inte gjort någon årlig nuvärdesberäkning för övriga avsättningar. I den delen följer inte kommunen RKR:s rekommendation 10.2 Avsättningar och ansvarsförbindelser och ianspråktaganden.

SAMMANSTÄLLDA RÄKENSKAPER

Enligt den kommunala redovisningslagen ska årsredovisningen innehålla sammanställda räkenskaper som ger en helhetsbild av kommunens ekonomi och åtaganden. En del av kommunens verksamhet bedrivs i andra former än via kommunala nämnder, till exempel i bolag, förbund och stiftelser.

De sammanställda räkenskaperna för kommunkoncernen upprättas enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Metoden innebär att kommunens bokförda värden på aktier, andelar och grundfondskapital i dotterbolagen elimineras mot dotterbolagens egna kapital vid förvärvstillfället. Proportionell konsolidering innebär att endast den ägda andelen av dotterbolagens räkenskapsposter tas med i sammanställningen.

Inom koncernen förekommer omfattande transaktioner mellan bolagen. Alla transaktioner av väsentlig betydelse mellan bolagen elimineras i den sammanställda redovisningen. Inga förvärvade övervärden eller undervärden fanns i koncernen.

I de sammanställda räkenskaperna ingår bolag, stiftelser och kommunalförbund där kommunen har ett väsentligt inflytande genom minst 20 procent av rösterna. Nerikes Brandkår ingår trots att kommunens andel endast är 7,5 procent. Verksamheten bedrivs som ett kommunalförbund och kommunen anses ha ett väsentligt inflytande.

Hallsbergs Bostadsstiftelse, Hallbo, redovisade ett högre grundfondskapital än kommunen. Eftersom kommunen tillämpar försiktighetsprincipen har värdet på grundfondskapitalet skrivits ner i tidigare bokslut.

De sammanställda räkenskaperna bygger på preliminära uppgifter från de enheter som ingår. Kommunen har inte utvärderat om koncernföretagens redovisningsprinciper avviker från kommunens principer, och därmed gjordes heller inga justeringar för eventuella avvikelser. Det är endast för Hallbo som det skulle kunna vara aktuellt. Sydnärkes Utbildningsförbund, Nerikes Brandkår och Sydnärkes kommunalförbund drivs som kommunalförbund. Hallsbergs Bostads AB, HBAB, drivs på uppdrag av Hallsbergs kommun och följer den kommunala redovisningslagen.

Belopp i mnkr Kommun
2021
Kommun
2020
Koncern
2021
Koncern
2020

RESULTATRÄKNING

Not 2: Verksamhetens intäkter
Försäljningsmedel 26 26 107 26
Taxor och avgifter 64 62 83 77
Hyror och arrenden 22 24 39 112
Bidrag 124 104 193 164
Försäljning av verksamheter och entreprenader 43 38 91 69
Försäljning exploateringsfastigheter 20 3 20 2
Försäljning anläggningstillgångar 6 2 3
Övrigt     1 30
Summa 305 259 534 483

Not 3: Verksamhetens kostnader
Löner och sociala avgifter – 671 – 643 – 773 – 770
Pensionskostnader – 69 – 59 – 80 – 72
Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial – 9 – 8 – 24 – 26
Bränsle, energi och vatten – 26 – 23 – 58 – 51
Entreprenader och köp av verksamhet – 210 – 201 – 267 – 233
Lokal- och markhyror – 33 – 32 – 38 – 22
Förbrukning inventarier och material – 45 – 40 – 52 – 50
Lämnade bidrag och transfereringar – 31 – 35 – 32 – 36
Reaförluster  
Övriga kostnader – 115 – 93 – 64 – 63
Summa – 1 209 – 1 134 – 1 388 – 1 323
Sammanlagd kostnad räkenskapsrevision i tkr – 100 – 100    

Not 4: Avskrivningar
Planenliga avskrivningar på materiella anläggningstillgångar – 25 – 29 – 61 – 54
Nedskrivning – 6 – 1 – 7 – 6
Övriga nedskrivningar – 7      
Summa – 38 – 30 – 68 – 60

Not 5: Skatteintäkter
Preliminära skatteintäkter 703 713 703 713
Preliminär slutavräkning innevarande år 18 – 4 18 – 4
Slutavräkningsdifferens föregående år 3 – 11 3 – 11
Summa 724 698 724 698

Not 6: Generella statsbidrag och utjämning
Inkomstutjämning 197 181 197 181
Regleringsbidrag/avgift 48 16 48 16
Kostnadsutjämningsavgift/bidrag 14 13 14 13
LSS-utjämningsavgift – 8 – 9 – 8 – 9
Kommunal fastighetsavgift 38 34 38 34
Generella statsbidrag 2 36 2 36
Summa 291 271 291 271

Not 7: Finansiella intäkter
Ränteintäkter        
Ränteintäkter och inkassoavgifter kundfordringar     – 1
Borgensavgift 2 2 1 2
Realisationsvinst finansiella anläggningstillgångar        
Övriga finansiella intäkter 1 1 1 1
Summa 3 3 2 2

Not 8: Finansiella kostnader
Räntekostnader långfristiga lån – 1 – 3 – 5 – 7
Räntekostnader pensioner – 1 – 2 – 1 – 2
Räntekostnader leverantörs- och bankskulder     –  – 
Övriga finansiella kostnader – 1 – 3 – 3 – 4
Summa – 3 – 8 – 9 – 13

BALANSRÄKNING

Not 9: Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar        
Ingående bokfört värde 718 663 1 644 1 469
Nyanskaffningar 51 80 204 226
Försäljning med mera – 8 – 1 – 20 – 2
Nedskrivning – 6 – 1 – 6 – 6
Årets avskrivningar – 25 – 23 – 49 – 43
Reavinst        
Omklassificeringar     4
Summa 730 718 1 777 1 644
Genomsnittlig nyttandeperiod, år 21 28    

Bokfört värde per fastighetskategori
       
Markreserv (0 år) 47 53 52 52
Verksamhetsfastigheter (20–67 år) 395 330 1 262 1 275
Fastigheter för affärsverksamhet (20–50 år) 153 126 253 253
Publika fastigheter (33 år) 109 137 109 109
Fastigheter för annan verksamhet (20 år) 4 5 18 17
Pågående byggnadsarbeten (0 år) 22 67 83 81
Summa 730 718 1 777 1 787

Maskiner, fordon och inventarier
       
Ingående bokfört värde 32 34 45 49
Nyanskaffningar 7 4 11 6
Försäljning med mera     – 1  
Nedskrivning – 1   – 3  
Årets avskrivningar – 6 – 6 – 7 – 10
Omklassificeringar   –     
Summa 32 32 45 45
Genomsnittlig nyttandeperiod, år 5 5    
Avskrivningstid för maskiner, fordon och inventarier (3–10 år)
Linjär avskrivning tillämpas för de materiella anläggningstillgångarna. Ingen avskrivning av pågående investeringar. Inom parentes anges de huvudsakliga avskrivningstiderna för respektive kategori.

Not 10: Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i HBAB 10 10 10 10
Andelar i Kommuninvest ekonomisk förening 2 2 2 2
Långfristiga fordringar HIBA –  1 –  1
Förlagslån Kommuninvest –  –  –  – 
Bostadsrätter –  –  –  – 
Grundfondskapital Hallbo 24 24 24 24
Eliminering koncern     – 34 – 34
Övriga finansiella anläggningstillgångar        
Summa 36 37 2 3

Not 11: Förråd med mera
Förråd och lager –  –  –  – 
Exploateringsfastigheter 6 7 6 7
Summa 6 7 6 7

Not 12: Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 22 17 28 18
Statsbidragsfordringar –  –  6 11
Skattefordringar 1 –  2 1
Moms 6 7 10 10
Kommunal fastighetsavgift 30 25 30 25
Övriga kortfristiga placeringar –  –  3 2
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 22 16 41 31
Övriga kortfristiga fordringar 22 13 16 12
Summa 103 78 136 110

Not 13: Kassa och bank
Bank 117 109 201 184
Plusgiro –  –  –  – 
Summa 117 109 201 184

Not 14: Eget kapital
Ingående balans eget kapital 345 286 466 410
Årets resultat 73 59 86 58
Summa 418 345 552 466

Not 15: Avsättningar för pensioner
Specifikation – avsatt till pensioner        
Särskild avtals-/visstidspension 1   5 4
Förmånsbestämd/kompletterande pension 57 48 59 49
Ålderspension 11 11 11 11
Pension till efterlevande 1 1 1 1
Summa pensioner 70 60 76 65
Löneskatt 17 14 18 16
Summa avsatt till pensioner 87 74 94 81
Antal visstidsförordnanden        
Politiker        
Avsatt till pensioner        
Ingående avsättning 60 57 66 62
Nyintjänad pension 7 5 8 5
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 1 2 2 2
Pension till efterlevande 1   1  
Övrigt     1  
Pensionsutbetalningar – 2 – 2 – 2 – 3
Ändrat livslängdsåtagande RIPS 3      
Utgående avsättning 70 60 76 66
Förändring av löneskatt 17 14 18 15
Summa 87 74 94 81
Aktualiseringsgrad 96 % 96 % 95 % 95 %

Not 16: Andra avsättningar
Lakvattenrening        
Ingående balans 11 11 13 13
Avsättningar under året        
Ianspråktaget belopp under året – 1 –  – 1 – 1
Outnyttjat belopp som återförts        
Utgående balans 10 11 12 13
Andra avsättningar        
Summa 10 11 12 13

Not 17: Långfristiga skulder
Låneskuld 227 257 1 178 1 086
Förinbetalda anslutningsavgifter 29 24 29 24
Investeringsbidrag 1 1 1 3
Övriga långfristiga skulder     3 – 
Summa 257 282 1 211 1 113

Not 18: Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 65 68 84 92
Moms 2 1 4 4
Personalens skatter och avgifter 10 11 14 18
Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 129 142 156 167
Övrigt 45 46 52 48
Summa 251 268 310 329

Not 19: Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser        
Ingående pensionsförpliktelse 260 269 288 296
Pensionsutbetalningar – 18 – 18 – 18 – 21
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 5 7 5 8
Aktualisering        
Ändrat livslängdsantagande RIPS 8   8  
Övrig post – 4   – 2  
Övriga ansvarsförbindelser   2   3
Summa pensionsförpliktelser exklusive löneskatt 251 260 281 286
Löneskatt 61 63 68 69
Övriga pensionsförpliktelser inklusive löneskatt   –     
Summa ansvarsförbindelser 312 323 349 355
Aktualiseringsgrad 96 % 96 %    

Borgensåtaganden
       
Kommunägda företag        
Hallbo 499 451 499 451
Sydnärkes Utbildningsförbund 92 63 92 63
Hallsbergs Bostads AB 313 313 313 313
Sydnärkes kommunalförbund 37   37  
Delsumma 941 827 941 827

Egna hem och småhus
       
SBAB        
Delsumma        

Bostadsrättsföreningar
       
Brf Transtenen 41 41 41 41
Brf Terassen 34 34 34 34
Delsumma 75 75 75 75

Summa borgensåtaganden
       

Leasing
       
Bilar 3 3 3 3
Personalcykel 2 –  2  
Larm 1 2 1 2
SUF:s hyresavtal     11 11
Övrigt 1 2 1 8
Summa 7 7 18 24

Upplysning om framtida lokalhyreskostnader
Externa hyresavtal med avtalstid över 3 år: Totalt 7 objekt med 3 olika hyresvärdar.
Hyresavtal som förfaller:        
Inom 1 år 25 23 32 28
1-5 år 103 89 112 101
Borgen för kommunens egna lån hos Kommuninvest i Sverige AB
Hallsbergs kommun har i maj 1993 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner som per 2018-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Hallsbergs kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse kan noteras att per 2021-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 532 634 758 587 kronor och totala tillgångar till 547 144 627 093 kronor.

Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 296 440 804 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 328 888 982 kronor.

KASSAFLÖDESANALYS (mnkr)

Not 20: Övriga ej likviditetspåverkande poster
Realisationsförlust mark och byggnader   1 1 1
Reavinst finansiella anläggningstillgångar        
Omklassificering anläggningstillgångar 1      
Övriga poster 7   13 3
Summa 8 1 14 4