Drift- och servicenämnden

Syna tillvaxt

Antal ledamöter: 11
Antal anställda: 153
Ordförande: Conny Larsson
Förvaltningschef: Magnus Ribbing

Drift- och servicenämndens verksamhet omfattar:

  • Vatten- och avloppsförsörjning
  • Vägar och trafiksäkerhet
  • Parker, natur- och grönområden
  • Förvaltning av kommunens fastigheter (inklusive bolag)
  • Bygglov
  • Bostadsanpassning
  • Måltids- och lokalvårdsverksamhet
  • Tillsyn inom miljö, livsmedel samt tobaks- och alkoholtillstånd

ÅRETS VERKSAMHET

Pandemin påverkade samtliga verksamheter genom de nationella och lokala restriktionerna. I huvudsak kunde verksamheten likväl fortgå på ett stabilt sätt.

Fastigheter

Inflyttningen i det kommunaltekniska huset genomfördes för största delen av verksamheten. Vidare planering och diskussioner förs om hur huset ska bli helt färdigt och eventuellt fler externa hyresgäster i byggnaden. Skärmtak för fordonsparken och en tvätthall återstår i investeringen.

Som ett led i att förhindra översvämningar byggdes en ny fördröjningsdamm i Fallaområdet. I det nya exploateringsområdet i Samsala planeras också för en fördröjningsdamm för dagvatten utöver de drygt 30 tomterna.

Förvaltningen tilldelades 4 mnkr i extra anslag för beläggningsåtgärder (asfalt).

Under våren brann Ur och Skur-förskolans hus i Sköllersta ner till grunden. Branden var anlagd. Ingen kom till skada och verksamheten kunde fortsätta med en inhyrd toalettvagn på plats.

Det nya tillagningsköket på Knuten blev färdigt för produktion av cirka 400 portioner till förskolan och cirka 50 portioner till äldre och gäster på dagcentralen. Köket är dimensionerat för cirka 600 portioner totalt.

Covid-19-läget medförde en del omställningar. Under våren hämtade gymnasiets elever matlådor. Årskurs 9 på högstadiet åt sin lunch i ishallen. Man delade även upp klasserna för att ha en del av undervisningen där.

Efter sommaren stod Alléköket klart efter en omfattande renovering.

Tekniska avdelningen projekterade ett nytt exploateringsområde i Samsala och exploateringen upphandlades under hösten. Byggstart skedde i slutet av året och hela entreprenaden beräknas vara avslutad till hösten 2022 med 33 nya, byggklara tomter.

Vintersäsongen fungerade bra. Nya entreprenörer på flera orter (Pålsboda, Vretstorp, Östansjö) genomförde halk- och snöbekämpande åtgärder på ett bra sätt.

Under första halvåret lades en stor arbetsinsats på att flytta gata och park från de gamla lokalerna på Stocksättersvägen till det kommunaltekniska huset på Tegelgatan 2.

Vatten och avlopp

Arbetet med att bygga ut va vid Tisaren fortgår och den första etappen vid Toskabäcken slutbesiktigades i december. Resterande va-arbete i området beräknas vara klart under första halvan av 2022.

Anläggningsarbetet på Toskavägen gick långsammare än planerat på grund av dåliga markförutsättningar. Gamla miljöföroreningar påträffades och markens beskaffenhet var sämre än vad som – trots geotekniska undersökningar – antogs.

En dagvattenfördröjningsvall uppfördes under hösten på Fallagärdet i Hallsberg. Dammen byggdes av en extern entreprenör. Hela entreprenaden gick mycket bra.

Under det sista kvartalet spolades huvudavloppsledningarna till avloppsverket i Hallsbergs tätort rena och inspekterades. Mycket stora mängder grus, sten och annat togs ur rören och en kamerainspektion genomfördes.

Under året åtgärdades 21 dricksvattenläckor och 6 avloppsstopp.

Park- och naturarbeten

Länsstyrelsen hjälpte till med bekämpning av jättebalsamin vid södra sidan av Storån i Hallsberg. Under sista kvartalet byggdes en ny gångstig i östra delen av Ekoparken. Nu går det att gå runt hela Ekoparken på hårdgjorda stigar.

Under våren rapporterades om vildsvin som kommit nära bebyggelse. Mindre åtgärder utfördes, som information till allmänheten, undervegetationsröjning i utsatta områden och tillfälligt utökade jaktarrenden för närliggande jaktlag i Samsala. I slutet av året köptes även en vildsvinsfälla in. Den sköts av kommunens skyddsjägare.

Ortsbesök, miljöarbete och tillsyn

Ortsbesök genomfördes i Vretstorp, Sköllersta, Pålsboda, Hjortkvarn, Björnhammar, Östansjö, Svennevad och Skogaholm.

Lokalvårdsavdelningen fortsätter att utveckla kemikaliefri lokalvård. Bland annat köptes ett system till tvättmaskinen på Folkasboskolan, för att man ska kunna tvätta med ultravatten och tappa ultravatten i sprayflaskor till städning. Även två system som tillverkar ECA-vatten köptes in. Där tillsätts salt och elektricitet som gör att vattnet får en desinficerande effekt.

EKONOMI

VERKSAMHET

Belopp i tkr Utfall
2020
Utfall
2021
Budget
2021
Avvikelse
Nämnd- och styrelseverksamhet – 199 – 246 – 311 65
Förvaltningschef – 2 966 – 2 642 – 2 521 – 121
Fordonsverkstad – 439 – 656 – 264 – 392
Fordonsförvaltare 145 253 0 253
Teknisk chef – 2 301 – 2 687 – 2 345 – 342
Gatuingenjör – 8 506 – 13 266 – 12 903 – 363
Trafikhandläggare 0 – 676 – 722  46
Gata och park – 11 463 – 14 873 – 14 895 22
Fastighet –5 080 – 681 – 782 101
Bostadsanpassning – 2 461 – 2 252 – 1 693 – 559
Städ – 226 150 0 150
Måltid – 106 573 0 573
Miljö – 2 058 – 1 944 – 1 972 28
Bygglov – 47 – 214 – 605 391
Alkohol-, tobaks- och läkemedelstillsyn 0 0 0 0
Totalt – 35 495 – 39 161 – 39 013 – 148

Kommentarer till resultatet

Verksamheternas resultat skiftade, men totalt redovisade drift- och servicenämnden ett underskott på 148 tkr mot budget. Bygglov, lokalvårds- och måltidsverksamheten samt fordonsförvaltning stod för de största överskotten, medan teknisk verksamhet, fordonsverksamheten, gatuingenjör, bostadsanpassning och tillståndsverksamheten redovisade underskott. Övriga redovisade mindre över- respektive underskott.

Underskottet i fordonsverkstad berodde på högre kostnader i och med flytten till kommunaltekniska huset. Den egna personalen arbetade med att göra de nya lokalerna i ordning och övriga arbeten kunde därför inte utföras på samma sätt som vanligt. Tekniska chefens verksamhet redovisade ett underskott. Intäkterna ökade, samtidigt som en person tillkom.

Gatuingenjören redovisade ett underskott på 363 tkr. Verksamheten fick en extra ram till beläggningsunderhåll, som nu gick att utföra i större omfattning. Underskottet berodde delvis på tillkommande kostnader för sanering vid asfaltering.

Lokalvård visade ett överskott på 305 tkr. Flera verksamheter var stängda, vilket bidrog till minskat behov av lokalvårdspersonal. Extern försäljning av lokalvård, bland annat en slutstädning av nybyggda hus åt kommunens fastighetsbolag, inbringade extra intäkter som inte var budgeterade.

Måltidsverksamheten visade ett överskott på 573 tkr. Intäkterna blev högre än beräknat, samtidigt som kostnaderna minskade. Covid-19 hade stor påverkan, eftersom Alléskolan delvis var stängd och skolan gjorde andra lösningar tillsammans med verksamheterna. Vakanta tjänster som inte återbesattes bidrog också till överskottet.

Bygglovsverksamheten visade ett överskott på 390 tkr. Ett större antal bygglov hanterades, vilket bidrog till överskottet.

Tillsynsverksamhetens resultat som var negativt justerades mot fonden för alkoholhandläggning Sydnärke. Därmed visade verksamheten ett resultat inom ram vid årets slut.

Avgiftskollektivet

VERKSAMHET

Belopp i tkr Utfall
2020
Utfall
2021
Budget
2021
Avvikelse
Inventering VA-rörnät – 641 – 284 – 272 – 12
VA-rörnät, leverans vatten, spillvatten, dagvatten – 9 103 – 11 163 – 8 492 –2 671
VA-avgift hushåll och industri 32 101 32 969 33 710 – 741
Vattenförsörjning, anskaffning, produktion, distribution – 4 195 – 5 108 – 5 951 843
Avloppsreningsverk, avloppspumpstationer, slamhantering, reservvattentäkter, vattenmätning – 14 862 – 13 158 – 15 234 2 076
Teknisk chef VA – 3 355 – 3 256 – 3 761 505
Totalt – 55 0 0 0

Kommentarer till resultatet

Avgiftskollektivet redovisade ett underskott på 0,9 mnkr som överfördes från fonden för att resultatutjämna till ett resultat i balans. Kvar i fonden finns nu 2,2 mnkr.

Intäkterna för va-avgifter från hushåll och industri blev lägre än beräknat och gav ett underskott på totalt 1,1 mnkr. Anslutningsavgifterna visade överskott liksom maskin- och resursfördelning.

Avloppsreningsverken och vattenförsörjningen redovisade överskott, medan arbetet med rörnätet i kommunen kostade mer än budgeterat.

Kapitalkostnaderna var högre än 2020, men redovisade ändå ett överskott på nästan 2 mnkr, eftersom investeringarna inte genomfördes i samma omfattning som budgeterat.

FRAMTID

Den rådande omvärldssituationen där materialbrist är en faktor gör att arbetet för fastighetsavdelningen har längre ledtider än normalt. Även prisjusteringarna är kännbara i många fall.

Strävan finns att hålla kommunens gator och grönytor i ett bra skick så att de kan nyttjas av kommunens invånare på ett tillfredsställande och säkert sätt oavsett årstid.

Livsmedelspriserna har stigit rejält och bedöms även fortsättningsvis göra det. Utmaningen är att få till en budget där det finns utrymme för den ekologiska andelen som behöver ökas för att kommunen ska nå de nationella målen år 2030. Även hanteringen av special- och anpassad kost behöver ses över, eftersom fler elever och barn efterfrågar sådan.

Lokalvårdsavdelningen fortsätter att arbeta för en helt kemikaliefri städning genom att använda avjoniserat, rent vatten och byta ut städmaskiner.

Inom va-verksamheten planeras för flera stora projekt i Kävesta, Tisarstrand och Tunbo. Nya överföringsledningar planeras mellan Hallsberg och Östansjö. Arbetet med att modernisera befintliga va-verk fortsätter.