Revisionsberattelse

Revisorerna skriver bland annat: Vi bedömer att kommunstyrelsen och social- och arbetsmarknadsnämnden delvis bedrivet verksamheten på ett ändamålsenligt sätt men på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att drift- och servicenämnden delvis bedrivet verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och delvis på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att bildningsnämnden inte bedrivet verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och delvis på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att taxe- och avgiftsnämnden bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och ett ekonomiskt tillfredsställande sätt.

Avslutningsvis föreslår revisorerna att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och enskilda ledamöter.