Fem år i sammandrag

  2014 2015 2016 2017 2018

Antal kommuninvånare
18 435 18 359 18 681 18 610 18 423

Kommunen
Skatte- och utjämningsbidrag, mnkr 1 058 1 094 1 128 1 215 1 200
Nettokostnader i procent av skatter och utjämning 98,4 97,7 98,8 97,4 104,5
Finansnetto, mnkr – 1,8 – 2,9 0,2 0,0 1,6
Årets resultat, mnkr 15 22 13 32 – 52

Eget kapital, mnkr
330 336 349 380 328
Eget kapital, kr/kommuninvånare 17 877 18 276 18 666 20 438 17 823
Låneskuld, kr/kommuninvånare 4 767 4 786 4 704 4 722 6 941
Soliditet, % 39,0 38,8 38,3 41,4 35,0

Antal tillsvidareanställda
1 568 1 629 1 655 1 701 1 663
Personalkostnader 823 861 936 987 1 013

Koncernen
Årets resultat, mnkr – 2 23 23 37 – 54
Eget kapital, mnkr 368 381 406 444 421
Soliditet, % 22 22 22 24 22
Antal tillsvidareanställda 1 751 1 818 1 855 1 887 1 847

Skattesats (%)
Kramfors kommun 23,14 23,14 23,14 23,14 23,14
Västernorrlands läns landsting 10,69 10,69 11,29 11,29 11,29
Begravningsavgift, genomsnitt* 0,42 0,41 0,39 0,25 0,25
Medlemsavgift Svenska kyrkan, genomsnitt 1,37 1,39 1,38 1,38 1,38

Totalt
35,62 35,63 36,21 36,06 36,06

* Begravningsavgiften är från och med 2017 lika över hela landet.