Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden var 2018 myndighet för ärenden som rörde miljö- och hälsoskydd, livsmedel, alkohol och tobak samt bygglovsfrågor och planering.

Nämnden var också trafiknämnd, samordnade och utvecklade kommunens geografiska informationssystem (GIS) och hade energirådgivning.

Miljö- och byggnämnden hade sitt sista möte i december 2018. Från januari 2019 är det Kommunstyrelsen som tar beslut och har ansvar för dessa frågor.

Planering och byggande

Utöver handläggning av vanligt förekommande ärenden lämnades bygglov för ytterligare ett flerbostadshus i centrala Kramfors.

Uppföljning av nämndens mål

Miljö- och byggnämnden hade tre egna mål för det kommunövergripande målet God kvalitet. Av de tre målen nåddes två. Målet om överprövade beslut uppfylldes med stor marginal. Ett av målen om kompetensutveckling nåddes. Beslutet om köpstopp i kommunen ledde till att vissa utbildningar inte kunde genomföras.

Indikatorer 2017
Mål
2017
Utfall
2018
Mål
2018
Utfall
Överprövade beslut bedöms likartat i nästa instans (%) 80 98 80 96
Alla fast anställda har minst 5 dagars kompetensutveckling eller utbildning (%) 75,0 87,5 75,0 61,0
Alla fast anställda har minst 2 dagars kompetensutveckling eller utbildning (%) 100 100 100 100

Uppföljning av särskilt prioriterade områden

Hållbarhet

Nämnden hade som mål att minska pappersanvändningen med 10 procent. Skrivarstatistiken visar att målet inte nåddes. Det kan delvis bero på att andra avdelningar hade tekniska problem och använde förvaltningens skrivare.

Elbilen användes flitigare 2018. Bokningarna ökade med 21 procent.

En av bygglovshandläggarna deltog i en nationell referensgrupp. Arbetet resulterade i ett delbetänkande: SOU 2018:51 Resurseffektiv användning av byggmaterial.

Jämställdhet

Nämnden började granska mötesrutiner och handläggning från jämställdhetssynpunkt. Nästa område att granska blir hur information utformas.

Kultur

En utbildning i Kramfors kulturhistoria var planerad, men kunde inte genomföras av ekonomiska skäl.

Uppföljning av ekonomiskt resultat

(mnkr) 2017
Utfall
2018
Utfall
2018
Budget
2018
Avvikelse
utfall/
Budget
Intäkter – 6,2 – 6,0 – 6,0 0
Personalkostnader 10,9 11,2 12,0 0,8
Övriga kostnader 4,1 3,6 3,9 0,3
Summa
(intäkter-kostnader)
8,8 8,9 10 1,1

Förvaltningen hade vakanser 2018. Personalbristen och kommunens köpstopp gjorde att nämnden fick ett överskott.

Personal

Sjukfrånvaron fortsatte att ligga på en mycket låg nivå.

Personalstruktur

2017
Utfall
2018
Utfall
Antal tillsvidareanställda 21 21
Antal månadsanställda med tidsbegränsad anställning (innehavare) 1 2

SJUKFRÅNVARO
Sjukfrånvaro i procent av arbetstid – ackumulerat för perioden 1,81 1,57

Nyckeltal och antalsuppgifter

Antal ärenden

2014 2015 2016 2017 2018
Totalt antal diarieförda ärenden (inkomna) 1 182 1 272 1 250 1 295 1 265

ÄRENDETYP
Bygg – totalt 364 418 386 373 367
varav
– nybyggnad bostadshus 2 5 3 5 3
– nybyggnad fritidshus 16 14 20 17 17
Strandskydd – totalt 52 64 60 95 46
– varav båthus och sjöbodar 2 3 2
Avlopp 75 121 109 129 110
Värmepumpar 120 137 85 72 88
Miljö – totalt 213 188 174 196 212
– varav miljörapporter 87 86 84 89 92
Livsmedel 33 23 28 31 32
Hälsoskydd 9 8 16 5 3
Alkohol, tobak 74 81 79 105

Verksamheter som miljö och hälsa ska ha tillsyn över

Antal, cirka
Miljö – miljöfarliga verksamheter 500
Miljö – övrigt (köldmedia, cisterner, försäljning med mera) 250
Livsmedel 280
Hälsa 250
Alkohol, tobak, receptfria läkemedel 90
Totalt 1 370

Verksamheter som plan och bygg ska ha tillsyn över

Antal, cirka
Obligatorisk ventilationskontroll 325
Lätt avhjälpta hinder 100
Hissar och andra motordrivna anordningar 30
Totalt 455