Kramfors Kommunhus AB

Ordförande: Jan Sahlén (S)
Vd: Peter Carlstedt

Resultat: –1,4 mnkr
Balansomslutning: 1 139,6 mnkr

Uppdrag

Kramfors Kommunhus AB är moderbolag för de kommunala bolagen. Bolaget är ett instrument för att styra och följa upp verksamheterna som kommunen bedriver i bolagsform.

Bolag som ingår i koncernen:

  • Krambo Bostads AB
  • Kramfors Industri AB
  • Kramfors Mediateknik AB

Väsentliga händelser efter balansdagen

Krambo Bostads AB delas den 2 januari 2019 enligt delningsplanen som skickats till Bolagsverket. Krambo Bostads AB upphör och ett nybildat bolag, Krambo AB, övertar lägenheter, affärslokaler och några vårdboenden. Kramfors Industri AB övertar skolor, förskolor och ett vårdboende.

Ekonomi

2018 2017 2016 2015 2014
Nettoomsättning, mnkr 284,6 275,1 269,2 260,1 249,1
Resultat efter finansiella poster, mnkr 7,4 – 16,1 10,2 2,4 – 15,1
Balansomslutning, mnkr 1 139,6 1 058,1 1 043,9 1 034,4 1 041,0
Soliditet, procent 14,1 12,5 12,1 11,1 10,8
Avkastning på eget kapital, procent 5,0 negativ 8,4 2,1 negativ
Avkastning på totalt kapital, procent 2,1 0,1 2,7 2,1 0,6

Kommunhus AB uppvisade ett negativt nettoresultat på 1,4 mnkr efter bokslutsdispositioner och skatt. Kommunhus AB:s räkenskaper samordnas med de ingående bolagen för att bolagen totalt sett ska uppnå bästa möjliga finansiella situation.