Kramfors Mediateknik AB

Ordförande: Rainor Melander (S)
Vd: Anders Rodin

Bolagets verksamhet är att bygga och förvalta data- och telekommunikationsnät samt att mot ersättning upplåta näten på marknadsmässiga villkor. Bolaget ska också långsiktigt trygga kommunens behov av infrastruktur för koppar, fiber och tele.

Viktiga händelser

Stora investeringar gjordes i stadsnätet och många hushåll kunde anslutas till fibernätet. Trots det är det fortfarande många hushåll i kommunen som saknar bra uppkoppling, vilket gör att det fortfarande finns ett stort behov av utbyggnad.

Både kommersiella och bidragsfinansierade projekt pågick i stora delar av kommunen, där Klockestrand, Bollstabruk, Angsta och Styrnäs är några av orterna där arbeten bedrevs. Kommunala verksamhetslokaler och hyresfastigheter i områdena fiberanslöts.

Vid halvårsskiftet beviljade Jordbruksverket ett bidragsprojekt i Bjärtrå med omnejd, vilket ger möjlighet att bygga fiber till hushållen. Under hösten gjordes också nya bidragsansökningar och för dem kommer länsstyrelsen med besked i början av 2019.

Ekonomi

(mnkr) 2017
Utfall
2018
Utfall
2018
Budget
2108
Avvikelse utfall/budget
2018
Prognos
2018
Avvikelse utfall/prognos
Intäkter 12,0 17,1 12,1 5,0 20,0 – 2,9
Personalkostnader 3,8 4,3 4,3 0,0 4,3 0,0
Övriga kostnader 8,2 12,9 7,3 – 5,6 10,6 – 2,3
Summa (intäkter-kostnader) 0,0 – 0,1 0,5 – 0,6 5,1 – 5,2

Mediateknik uppvisade ett negativt nettoresultat efter bokföringsmässiga avskrivningar på knappt 0,1 mnkr, vilket var 0,6 mnkr lägre än budget. Årsresultatet var 5,1 mnkr sämre än delårsprognosen i augusti och i nivå med resultatet 2017. Avvikelserna mellan årets resultat och budget samt prognos förklaras av att i budget och prognos beräknades inget utfall av bokföringsmässiga avskrivningar.

Resultatet före bokföringsmässiga avskrivningar uppgick till 5 mnkr. Rörelseintäkterna landade på strax över 17 mnkr och överträffade budget med 5 mnkr.

Det fanns flera orsaker till det positiva resultatet. Bolaget är inne i en expansiv fas med stora investeringsprojekt. Den främsta anledningen till ökningen av nettoomsättningen var ökade anslutningsintäkter för fiberinstallationer. Både flera nya projekt och en del från 2017 blev färdiga och togs in i resultatet. De nya projekten genererade dessutom större intäkter än budget.

Med ett större kundunderlag ökade också nätintäkterna, vilket bidrog positivt till resultatet.