Kramfors Industri AB, KIAB

Ordförande: Micael Melander (S)
Vd: Per Eriksson

Bolaget har som syfte att främja näringslivet i Kramfors kommun genom att medverka till att näringslivets lokalbehov tillgodoses. Bolaget ska också medverka till att nya företag bildas.

Vd summerar året

Under året gick bolagets vd Tomas Jansson i pension och Per Eriksson, vd för Krambo, tog över.

Anledningen till beslutet att ha samma verkställande direktör i både Krambo och KIAB föranleddes av kommunfullmäktiges beslut om ändrad inriktning för bolagen och delningsbeslutet som Kommunhus AB:s styrelse fattat. När delningen av Krambo är genomförd efter första kvartalet 2019, kommer Krambos organisation att sköta båda bolagen. Syftet är att inte bygga upp dubbla administrationer och därmed belasta det samlade fastighetsbeståndet med ytterligare overheadkostnader.

Inga större underhållsprojekt genomfördes 2018. Bolaget fokuserade på reparationer och yttre skötsel. Vintern var ovanligt snörik, vilket påverkade driftkostnaderna negativt.

Ekonomi

(mnkr) 2017
Utfall
2018
Utfall
2018
Budget
2018
Avvikelse
utfall/budget
2018
Prognos
2018
Avvikelse
utfall/prognos
Intäkter 15,8 7,1 6,9 0,2 6,9 0,2
Personalkostnader 3,0 2,0 1,8 – 0,2 1,8 – 0,2
Övriga kostnader 4,7 5,2 4,5 – 0,7 5,4 0,3
Summa (intäkter-kostnader) 8,1 – 0,1 0,6 – 0,7 – 0,3 0,3

KIAB uppvisade ett negativt nettoresultat på 0,1 mnkr efter bokföringsmässiga avskrivningar, vilket var 0,7 mnkr lägre än budget. Årsresultatet var 0,2 mnkr bättre än delårsprognosen i augusti och drygt 8 mnkr lägre än resultatet 2017. Avvikelserna mellan årets resultat och budget samt prognos förklaras av att i budget och prognos beräknades inget utfall av bokföringsmässiga avskrivningar. Avvikelsen jämfört med 2017 berodde i huvudsak på att KIAB erhöll ett koncernbidrag på knappt 9 mnkr då.

Resultatet 2018 före bokslutsdispositioner uppgick till –0,7 mnkr. Det negativa resultatet berodde exempelvis på lägre hyresintäkter och ökade kostnader för reparation och underhåll.