Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen (33 %)

Direktionsordförande: Rune Danielsson (S)
Räddningschef: Andreas Hoff

Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen (HKÅ) är ett kommunalförbund mellan Sollefteå, Kramfors och Härnösand. Förbundet ska svara för den gemensamma verksamheten inom området skydd mot olyckor åt medlemskommunerna, i enlighet med vad som åligger var och en.

Räddningschefen summerar året

Det som gjorde 2018 till ett ovanligt år var skogsbränderna. Vi har aldrig upplevt en liknande sommar, med så många pågående insatser samtidigt. Organisationen var under en period väldigt ansträngd och bristen på brandmän var tydlig. Tack vare ett fantastiskt engagemang från personal och samverkanspartners lyckades vi hantera bränderna på ett tillfredsställande sätt. Under hösten har mycket tid fått läggas på att summera, återställa utrustning och följa upp sommarens alla insatser.

I övrigt kan vi konstatera att vi nådde tre av våra fyra verksamhetsmål. Vi mötte 6 000 personer som på olika sätt fick information om hur bränder och andra olyckor kan förebyggas. Många av våra aktiviteter i form av utbildningar, skötsel av handbrandsläckare och kontakten med barn och unga utförs av personal i utryckningstjänst, vilket skiljer oss från många andra räddningstjänster.

Vi nådde även alla våra finansiella mål och summerar året med ett överskott. Förklaringen ligger i ersättningen från staten efter sommarens skogsbränder. Ersättningen översteg våra direkta kostnader för insatserna, eftersom vi fick viss ersättning för slitage.

Vi mötte en del utmaningar när det gällde personalförsörjningen, både för heltid och i RIB (räddningspersonal i beredskap). Organisationen har ett rekryteringsbehov efter att vi har genomgått och fortfarande genomgår en generationsväxling, där många medarbetare har möjlighet att gå i pension. Det, i kombination med att rörligheten i branschen har ökat, leder till att vi konstant försöker rekrytera ny brandpersonal.

Inför 2019 kommer organisationen att titta på ett utökat operativt samarbete med övriga räddningstjänster i länet.

Uppföljning av mål

1. Under 2018 ska 100 % av inkommande larm som definieras som räddningstjänst rendera en insats.
Organisationen hade resurser tillgängliga för att kunna åka på alla insatser (1 365 stycken inklusive i väntan på ambulans, IVPA) som inkom till SOS och definierades som räddningstjänst. Antalet låg något lägre än de senaste två åren.
Målet anses uppfyllt.

2. Minst 130 tillsyner ska utföras under året.
År 2018 handlades 126 ärenden om tillsyn.
Målet anses inte uppfyllt.

3. Minst 1 500 personer ska utbildas under året.
Förbundet utbildade 2 047 personer i olika olycksförebyggande utbildningar.
Målet anses uppfyllt.

4. Under 2018 ska HKÅ träffa minst 2 400 barn och ungdomar.
Räddningstjänsten träffade 3 779 barn och ungdomar i samband med utbildningar och informationstillfällen.
Målet anses uppfyllt.

Kommentar verksamhetsmål

År 2018 nåddes 3 av 4 verksamhetsmål.

Sommarens skogsbränder ställde beredskapen på prov och organisationen fick lösa vissa insatser med väldigt få brandmän och med begränsade resurser. Tack vare personalens engagemang och god samverkan med andra aktörer nåddes målet om att samtliga inkommande larm ska rendera en insats.

Tillsynsmålet var 130, och 126 tillsyner genomfördes. En bidragande faktor till att målet inte uppnåddes var att under sommaren fokuserades hela räddningstjänsten på att bekämpa skogsbränder. Dessutom resulterade en hög andel av tillsynerna (cirka 50 procent) i efterarbete, eftersom tillsynsobjekten bedömdes ha ett oskäligt brandskydd. Efterarbetet försvårades en period, när ett nytt verksamhetssystem infördes.

Framförallt antalet kommunanställda som utbildades ökade sedan 2017. När det gäller målet om ungdomar var skolutbildningar, besök av förskolor och BRÅ-dagarna populära.

Finansiella mål

1. Årets resultat ska uppgå till minst 0,01 % av omsättningen.
Årets resultat var ett överskott på 3,5 mnkr.
Målet anses uppfyllt.

2. Årets avskrivningar ska inte överskrida budgeterad avskrivning.
Årets avskrivningar var lägre än de budgeterade (3,71/3,79 mnkr).
Målet anses uppfyllt.

3. Årets investeringar ska göras med eget kapital.
Alla investeringar skedde med eget kapital.
Målet anses uppfyllt.

Kommentar finansiella mål

De 3 finansiella målen uppfylldes. Det ekonomiska resultatet var ett överskott på 3,5 mnkr, vilket översteg det finansiella målet på 0,01 procent (10 tkr).

Kostnaderna för sommarens skogsbränder var stora och ledde till att resultatet avvek från budgeten på flera poster. Genom den statliga garantin fick organisationen ersättning för personal och alla direkta utgifter, till exempel helikoptrar, men även för slitage och drift av alla fordon och utrustning som användes. Eftersom ersättningen även inkluderade slitage, översteg det erhållna beloppet den faktiska kostnaden som förbundet hade. Det ledde till ett positivt resultat trots kostnaderna under sommaren. Däremot kan följderna bli att utrustning måste restaureras och bytas ut tidigare än planerat. Totalt erhölls cirka 8,3 mnkr via den statliga garantin.

Årets avskrivningar översteg inte de budgeterade. Alla investeringar skedde med egna medel, det vill säga utan nya lån.

Ekonomi

(mnkr) 2017
Utfall
2018
Utfall
2018
Budget
2018
Avvikelse utfall/budget
2018
Prognos
2018
Avvikelse
utfall/prognos
Intäkter 84,7 96,0 85,2 10,8 93,0 3,0
Personalkostnader 52,2 58,1 55,0 – 3,1 57,2 – 0,9
Övriga kostnader 31,6 34,4 30,2 – 4,2 37,0 2,6
Summa (intäkter-kostnader) 0,9 3,5 0,0 3,5 – 1,2 4,7

Intäkter

Normalt utgörs 90 procent av förbundets totala intäkter av medlemskommunernas bidrag. Resterande intäkter är avgifter i samband med myndighetsutövning, försäljning av olika tjänster samt ersättningar för till exempel hyror.

År 2018 var intäkterna högre än normalt. Det berodde på den statliga ersättningen och ersättningen från de tre kommunerna efter sommarens skogsbränder, totalt 10,2 mnkr.

Bortsett från ersättningen för sommaren, låg intäkterna på den budgeterade nivån. Intäkterna för automatlarm minskade, vilket var förväntat, men minskningen blev något mindre än budgeterat. Minskningen berodde främst på att flera asylboenden, som haft ett stort antal felaktiga larm, lades ner. Även intäkterna för extern utbildning var något högre än budgeterat.

Kostnader

Av förbundets totala kostnader står personalkostnaderna för cirka 75 procent, såsom löner, arvoden, arbetsgivaravgifter och pensioner. Resterande 25 procent handlar framförallt om driftskostnader för att kunna upprätthålla verksamheten, såsom hyror, inventarier, fordon samt underhåll och drift av maskiner.

Resultatet 2018 visade att personalkostnaderna översteg budgeten med 3 mnkr. Det var helt en följd av skogsbränderna, där många RIB-anställda (räddningspersonal i beredskap) togs i anspråk och heltidspersonal fick arbeta mycket övertid. Under sommaren köptes även helikoptertjänster in för knappt 3 mnkr.

Övriga kostnader låg ganska väl i nivå med budget.