Överförmyndarnämnden

Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt reglerna i föräldrabalken och andra författningar som reglerar frågor knutna till verksamheten. I nämnden finns fem ledamöter och fem ersättare. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för nämnden.

Ensamkommande flyktingbarn

Antalet ensamkommande flyktingbarn minskade markant och vid årsskiftet fanns det 10 ensamkommande barn med god man.

Uppföljning av mål

Nämnden beslutade om fyra egna mål i enlighet med fullmäktiges övergripande mål:

 • Ställföreträdarna ska känna sig trygga i sina uppdrag.
 • Granskningarna av årsräkningarna ska vara effektiva.
 • Tillgängligheten ska vara god.
 • Nämnden ska hålla sin budget.

Huvudmännen, de som inte kan ta tillvara sin rätt i samhället, behöver ställföreträdare som själva är trygga i sina uppdrag. Även 2018 erbjöds olika utbildningar för ställföreträdarna. Utbildning i hur man upprättar en årsräkning gavs vid två tillfällen. En utbildning med Jan Wallgren anordnades i februari och 20 ställföreträdare deltog från Kramfors kommun.

För att mäta Överförmyndarnämndens mål med ställföreträdarnas trygghet valde enheten att byta metod. I stället för en enkät genomfördes intervjuer.

De visade bland annat att man som ny ställföreträdare upplever att man får material i alltför stor mängd. Enheten tog hjälp av en fokusgrupp som kom fram till att det är bättre med ett mindre grundpaket med information när man är ny. Informationen på hemsidan ska också revideras. Intervjuerna visade att målet med trygga ställföreträdare uppnåddes. Enheten nådde även målet med effektiv granskning. Alla årsräkningar var granskade och arvoderade redan i slutet av augusti. Målet med god tillgänglighet uppnåddes inte helt, eftersom det fanns två ärenden där ingen ställföreträdare kunde erbjudas inom angiven tid. Målet om en budget i balans nåddes.

Uppföljning av särskilt prioriterade områden

Några specifika aktiviteter för de särskilt prioriterade områdena hållbarhet, jämställdhet, kultur och folkhälsa var inte planerade. Områdena fanns med i det dagliga arbetet.

Hållbarhet

Nämnden använde sig, precis som övriga nämnder, av digital mötesteknik för de förtroendevaldas sammanträden och bidrog därmed till minskad distribution av pappershandlingar.

Systematiskt arbete med att förenkla och förbättra arbetsprocesserna fortgår. E-tjänster är en del i det. E-tjänster som kan användas av ställföreträdare oavsett tidpunkt på dygnet infördes. Denna digitalisering gynnar vårt samhälle och kan eventuellt även göra att yngre personer kan tänka sig uppdrag som ställföreträdare.

Jämställdhet

Nämnden gjorde ingen egen planering för arbetet med jämställdhet och mångfald. Kvinnors och mäns livsvillkor och levnadsförhållanden kan synliggöras genom könsuppdelad statistik. Därför tar nämnden sedan några år fram sådan statistik för både huvudmän och ställföreträdare. År 2018 kunde nämnden tyvärr inte ta fram uppgifterna. Förhoppningen är att de åter kan redovisas nästa år, när alla medarbetare lärt sig statistikmodulen i det nya systemet.

Uppföljning av ekonomiskt resultat

(mnkr) 2017
Utfall
2018
Utfall
2018
Budget
2018
Avvikelse
utfall/budget
2018
Prognos
2018
Avvikelse
utfall/prognos
Intäkter 2,3 0,2 0,1 0,1 0,3 – 0,1
Personalkostnader 4,3 2,9 3,7 0,8 3,3 0,4
Övriga kostnader 0,5 0,6 0,5 – 0,1 0,6 0,0
Summa (intäkter – kostnader) – 2,5 – 3,3 – 4,1 0,8 – 3,6 0,3

Överskottet blev större än prognosen visade i augusti. Det positiva resultatet hade flera orsaker. Följande bidrog mest:

 • ökad budgetram
 • sänkta arvoden för gode män för ensamkommande barn parerade intäktsbortfallet väl
 • minskad tillströmning av ensamkommande barn
 • begränsningar av inköp och anställningar
 • fyra inställda sammanträden
 • ändrat arbetssätt för att hantera årsräkningar gjorde att inga extra resurser behövde användas
 • uppgraderingen av verksamhetssystemet blev billigare än beräknat. (Införandet gick inte smärtfritt och enheten kompenserades med en sänkt uppstartskostnad.)

Viktiga uppgifter

2014 2015 2016 2017 2018
Ärenden vid Överförmyndarnämnden (aktiva under året), totalt antal 386 482 508 481 519
–  varav godmanskap 213 197 204 207 232
–  förvaltarskap 57 61 55 56 64
–  förmynderskap (under 18 år) 63 67 89 111 155
–  ensamkommande flyktingbarn 53 157 160 107 68
Utbetalda arvoden, kr
–  Kommunen betalade till god man/förvaltare 786 107 592 000 908 306 1 007 224 1 402 800
–  Huvudmannen betalade 926 352 889 718 1 258 328 1 567 481 1 467 773
Granskade årsräkningar
–  Andel granskade vid juni månads utgång, procent 100 80 78 80 89
–  Andel granskade vid september månads utgång, procent 100 100 100 100 100
Antal ställföreträdare (aktiva per 31/12) 232 267 292
–  varav kvinnor 143 159 i.u.
–  varav män 89 108 i.u.
Antal huvudmän (god man/ förvaltare aktiva per 31/12) 332 370 341
–  varav kvinnor 165 170 i.u.
–  varav män 167 200 i.u.

i.u = ingen uppgift