Kommunstyrelsens ordförande

När vi nu ­summerar 2018 kan vi konstatera att kedjan är ­bruten. Sedan 2002 har vi klarat balanskravsresultatet varje år. Men 2018 klarar Kramfors kommun inte det. Det medför såväl verksamhetsmässiga som ekonomiska utmaningar på både kort och lång sikt.

Våra två största verksamheter, Barn-, kultur- och utbildningsnämnden (BKU) och Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS), har inte klarat att hålla sig inom beslutad budgetram av flera skäl. Dels därför att intäkterna blivit mindre (skatter och riktade statsstöd), dels därför att kommunen inte lyckats anpassa kostnaderna för verksamheten till den lägre intäktsnivån.

Det negativa resultatet innebär att kommunens redan tidigare svaga finansiella situation blir ännu mer ansträngd. Återställningen av kommunens ekonomiska ställning kommer att kräva gemensamma ansträngningar med effektiviseringar och ­utveckling av såväl verksamheten som ekonomin. Här blir det centralt att vi på kort sikt bromsar det ekonomiska utflödet och uppnår en budget i balans snarast möjligt. På lång sikt måste kostnadseffektiviseringar genomföras, så att kommunen visar positiva resultat och vår finansiella situation blir stabil och långsiktigt hållbar i såväl goda som mindre goda tider.

Viktigt är dock att komma ihåg att våra medarbetare utför ett värdefullt arbete inom sektorer som är av stor betydelse för kommunen – för vårt gemensamma samhällsbygge och för alla medborgare i hela kommunen.

Förra årets årsredovisning inledde jag med följande text:

”I samband med budgetbeslutet i juni 2017, stärkta av befolkningsökningen året innan, beslutade vi om ett befolkningsmål för kommunen

att vi tillsammans med lokala näringslivet samt regional och nationell nivå skapar livskraft i och för hela vår kommun. Kopplat till vår Vision 2031 har vi därför formulerat ett befolkningsmål: Kramfors kommun ska ha minst 20 000 invånare år 2031."

Då detta inte bara är en from förhoppning formulerades också följande:

"För att nå detta mål behöver vi en ­solidarisk tillväxtstrategi för Kramfors kommun. Vi ­behöver ­operativa planer som beskriver hur ­nyutbildade och nyanlända ska attraheras av Kramfors och bosätta sig i kommunen. Och hur befintlig ­befolkning ska attraheras av utvecklingsmöjligheterna i ­Kramfors kommun. Tillgången på arbete, bostäder, utbildnings­­möjligheter och bra kommunikationer är därför avgörande om vi ska stärka konkurrens­kraften och öka befolkningen.”

Målet ligger fast, ambitionen har förstärkts. Genom en solidarisk tillväxtstrategi kan vi attrahera fler människor att söka jobb och bosätta sig i ­Kramfors. Det ger högre skatteintäkter. Om vi dessutom lyckas genomföra kostnadseffektiviseringar, bör vår ­finansiella situation bli stabilare.

Vårt fortsatta samhällsbygge ska präglas av höga ambitioner och kvalitetskrav när det gäller hållbarhet, jämställdhet och kultur. Ambitioner som ska forma en kreativ, solidarisk och modern framtid.

Tillsammans har vi mod att skapa livskraft – i hela vår kommun!

Jan Sahlén (S)
Kommunstyrelsens ordförande