Krambo Bostads AB

Ordförande: Eleonora Asplund (S)
Vd: Per Eriksson

Bolaget ska förvärva, äga, bebygga, förvalta, förädla och försälja fastigheter och tomträtter med bostads­lägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar.

Bolaget ska också främja näringslivet i Kramfors kommun genom att medverka till att näringslivets lokalbehov tillgodoses i befintliga lokaler.

Dessutom ska bolaget tillhandahålla ­lokaler för kommunal verksamhet, när det krävs ur ett koncern­perspektiv eller är mest rationellt.

Vd summerar året

Delning av bolaget

År 2018 var på många sätt speciellt. Hela året ägnades åt att planera och genomföra en delning, ­fission, av Krambo Bostads AB. Bolaget delas upp i ett allmän­nyttigt bostadsbolag med företrädesvis bostads­fastigheter och ett lokalfastighetsföretag med kommunala och kommersiella ­verksamhetsfastigheter. Verksamhetsfastigheterna läggs i det ­befintliga ­bolaget KIAB, som när delningsprocessen är klar namn­ändrar till Kramfast AB. Bostadsfastigheterna läggs i ett nybildat bolag som ska heta Krambo AB.

Syftet med delningen är dels att renodla allmän­nyttans verksamhet. Det finns ett stort värde i diskussioner och förhandlingar med Hyresgästföreningen och de boende att kunna fokusera på kärnverksamheten. Dels finns det ett stort värde i att verksamhetsfastigheternas ekonomi särskiljs i ett eget bokslut.

Delningsprocessen har föregåtts av ett stort antal beslut, både i bolagskoncernens styrelser och på ägarnivå. Bland annat har bolagsordningarna skrivits om för att passa de nya bolagens inriktning och behov.

För att inte öka administrationskostnaderna och belasta fastigheternas redan ansträngda ekonomi, kommer Krambos personal att sköta båda bolagen. Upplägget ställer krav på organisering och kommer att belasta vissa delar av organisationen lite mer än andra. Bland annat krävs beredning och förberedelser till två styrelser och vi kommer att göra två årsredovisningar. Fördelningen av overheadkostnader och rutiner för fakturering måste processas och implementeras.

Nybyggenskap

I oktober gick startskottet för nybygget Monarken på Kungsgatan. Bygget flyter på enligt planerna. Första våningen är i skrivande stund på plats och inflyttningen är beräknad till den 1 november 2019. De 24 lägenheterna ligger ute för bokning på Krambos hemsida och intresset är stort.

Verksamhet

Det gynnsamma ränteläget och den relativt låga vakansgraden har gett oss möjlighet att hålla en hög ambitionsnivå på underhåll. Vi har under året genomfört stora projekt såsom balkongrenoveringar, hissar, fasader, tak, stammar och markarbeten.

Vi såg en viss avmattning när det gäller ­efterfrågan på lägenheter, och Migrationsverket har lämnat både anläggningsboenden och vissa lägenheter. Sammantaget var 2018 ett bra år, med ett fortsatt bra kassaflöde trots en historiskt svår vinter med fördubblade kostnader för vinterväghållning.

Personal

Personalen gick en utbildning i ­affärsmannaskap. Syftet var att alla medarbetare ska få förståelse för vikten och värdet av att verksamheten sköts på ett affärsmässigt sätt och stadigvarande kan ­leverera ­vinster. Vinster är grunden för att vi ska kunna utveckla verksamheten och därmed bidra till samhälls­nyttan. Kursen belyste både centrala ­ekonomiska begrepp och teorier om hur man skapar en organisation, där alla kan känna att man är en viktig kugge i den samlade verksamhetens resultat.

Utifrån medarbetarnas engagemang under utbildningen och de teorier som presenterades har Krambos styrelse beslutat att organisationen ska ses över för att skapa bättre incitament för engagemang hos all personal, så att man i vardagen känner att man är en viktig del av bolagets utveckling, och ­därmed kan också trivseln öka bland alla medarbetare. Organisations­översynen beräknas pågå 2019.

Vi har de senaste åren brutit trenden med ­stigande sjuktal. År 2018 innebar ett litet steg tillbaka ­jämfört med 2017, men inte alarmerande. Vi fortsätter att arbeta förebyggande med exempelvis friskvårdsdag och propagerar för friskvårdsaktiviteter.

Uppföljning av mål

De övergripande målområdena är

  • nöjd kund
  • god kvalitet
  • attraktiv arbetsgivare
  • ekonomi.

Nöjd kund

Nöjd kund mäts genom en kundenkät där hyres­gästerna, kunderna, betygsätter Krambo på en femgradig skala. Målet är att 75 procent av kunderna ska vara nöjda med Krambo som hyresvärd. År 2015 visade enkäten att 63 procent var nöjda, 27 procent varken eller och 10 procent var missnöjda. Den nya mätningens resultat var i paritet med den förra.

God kvalitet

Krambo skrev på Klimatinitiativet, ett miljö­program initierat av SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag), där alla allmännyttiga ­företag som är intresserade kan välja att gå med. ­Bolaget förbinder sig att sträva mot en minskad energi­användning med 30 procent till 2030. Referensår är 2007. Klimatinitiativet är en uppföljare av Skåne­initiativet, där 105 allmän­nyttiga bostadsföretag sparade 4,7 TWh på tio år.

Krambo arbetar ständigt med att modernisera och förbättra anläggningarna och mäter energi­användningen. För att kunna jämföra mellan åren graddagskorrigeras förbrukningen. Mellan 2017 och 2018 minskade värmeförbrukningen med 5,3 procent, elförbrukningen med 1,9 procent och vattenförbrukningen med 0,6 procent.

Underhållsmålet är att kunna avsätta 130 kr/m2, vilket nåddes 2018 då bolaget reparerade och underhöll för cirka 150 kr/m2 (212 kr/m2 inklusive komponentinvesteringar).

Attraktiv arbetsgivare

Målet innefattar dels ett nöjd-medarbetar-index som ska vara högre än 75, dels frisknärvaron som ska vara högre än 96 procent. Det finns olika sätt att mäta frisknärvaro, varför begreppet kan vara svårt att jämföra mellan olika verksamheter och ­företag. I detta fall är frisknärvaro motsatsen till sjuk­frånvaro, och man förutsätts vara frisk om man är närvarande (även om det i praktiken inte alltid stämmer). Frisknärvaron var 93,1 procent (93,4).

En variant av den traditionella medarbetar­enkäten genomfördes, där enskilda områden mäts löpande med riktade frågor. De skickas ut via ­webben eller i en app och medarbetarna svarar på frågor om sin arbetssituation. Syftet är att snabbare kunna återkoppla, åtgärda och förbättra eventuella miss­förhållanden och ta tillvara synpunkter.

Ekonomi

Krambo har två ekonomiska mål att förhålla sig till, soliditet och resultat. Soliditeten ska vara minst 15 procent och resultatet ska motsvara minst kommunens internränta på bundet eget kapital. År 2018 motsvarade det cirka 1 400 tkr. Soliditeten vid årsslutet var 11,7 procent och resultatet blev 3 249 tkr före bokslutsdispositioner.

Sammanställning mål och måluppfyllelse

Målområden Mål Måluppfyllelse
Nöjd-kund-index, i procent> 75 Målet uppfylldes inte vid senaste mätningen 2018 där NKI blev 70, lika som mätningen 2015.

God kvalitet

Målområden Mål Måluppfyllelse
Underhåll och reparationskostnader130 kr/m2150 kr/m2, inklusive reparationer.
212 kr/m2, inklusive reparationer och komponentinvesteringar.
Minskad energianvändning30 procent minskad energianvändning till 2030 samt helt fossilfri verksamhet till 2030.År 2018 fortsatte energianvändningen att minska jämfört med föregående år.

Attraktiv arbetsgivare

Målområden Mål Måluppfyllelse
Frisknärvaro i procent96 93,1
Nöjd-medarbetar-index i procent> 75Mättes inte 2018. År 2019 tas frågor fram till den löpande medarbetarundersökningen som kan spegla ett NMI.

Ekonomi

Målområden Mål Måluppfyllelse
Soliditet i procent> 1511,7
Resultat, tkr> 1 4003 249 före bokslutsdispositioner.

Uppföljning av ekonomiskt resultat

(mnkr) 2017
Utfall
2018
Utfall
2018
Budget
2018
Avvikelse utfall/budget
2018
Prognos
2018
Avvikelse utfall/prognos
Intäkter 257,2 261,9 254,9 7,0 257,9 4,0
Personalkostnader 46,9 50,2 49,0 – 1,2 49,0 – 1,2
Övriga kostnader 213,9 218,3 204,2 – 14,1 206,2 – 12,1
Summa (intäkter-kostnader) – 3,6 – 6,6 1,7 – 8,3 2,7 – 9,3

Krambo uppvisade ett negativt nettoresultat på 6,6 mnkr efter bokföringsmässiga avskrivningar, ­vilket var 8,3 mnkr lägre än budget. Årsresultatet var drygt 9 mnkr sämre än delårsprognosen i augusti och 3 mnkr lägre än resultatet 2017. Avvikelserna mellan årets resultat och budget samt prognos förklaras av att i budget och prognos beräknades inget utfall av bokföringsmässiga avskrivningar.

Resultatet före bokslutsdispositioner uppgick till drygt 3 mnkr.