Nothänvisningar

Koncernen

Löpande prisnivå, mnkr 2018 2017

Not 1 Verksamhetens intäkter
Kommunen 383,9 432,1
Kommunhus 147,4 140,8
Övriga 35,3 24,0
Summa 566,5 596,9
Noten visar intäkterna så som de redovisas i koncernresultat­räkningen, det vill säga ägd andel multiplicerat med totala intäkter reducerade med interna mellanhavanden.

Not 2 Verksamhetens kostnader
Kommunen 1 477,8 1 467,4
Kommunhus 192,0 206,6
Övriga 43,0 33,6
Summa 1 712,9 1 707,6
Noten visar kostnaderna så som de redovisas i koncernresultat­räkningen, det vill säga ägd andel multiplicerat med totala intäkter reducerade med interna mellanhavanden.

Not 3 Avskrivningar
Kommunen 39,3 38,2
Kommunhus 35,6 34,2
Övriga 2,7 2,1
Summa 77,5 74,5

Not 4 Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande intäkt 1,3 0,4
Jämförelsestörande kostnad 8,8 0,0
Nedskrivning av Björknäs fd sjukhem.
Löpande prisnivå, mnkr 2018 2017

Not 5 Finansiella intäkter
Kommunen 3,3 1,8
Kommunhus 0,7 0,8
Övriga 0,0 0,0
Summa 4,0 2,7

Not 6 Finansiella kostnader
Kommunen 4,2 4,4
Kommunhus 13,2 14,3
Övriga 0,2 0,2
Summa 17,6 18,8

Not 7 Skatter, minoritetsandelar
Skatter betalda 0,0 0,0
Uppskjuten skatt/minoritetsintresse 8,8 22,3
Summa 8,8 22,3

Not 8 Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Kommunen 543,2 521,2
Kommunhus 934,8 921,8
Övriga 2,0 1,8
Summa 1 480,0 1 444,8

Not 9 Maskiner och inventarier
Kommunen 29,8 30,7
Kommunhus 49,7 33,9
Övriga 13,0 11,8
Summa 92,5 76,4
Löpande prisnivå, mnkr 2018 2017

Not 10 Kortfristiga fordringar
Kommunen 117,8 98,4
Kommunhus 5,8 6,5
Övriga 7,4 2,0
Summa 131,0 106,9

Not 11 Kassa och bank
Externt saldo koncernkonto1) 153,2 161,8
Övrig kassa och bank 0,1 0,1
Summa 153,4 161,9
1) Se vidare kommunens balansräkning för specifikation till koncernkontot. Skillnaden mellan externt saldo och den summering av respektive underkontosaldo som görs i kommunens not förklaras av bankens tekniska hantering av kapitalisering av räntor.

Not 12 Eget kapital
Ingående eget kapital 444,1 406,4
Justeringar efter föregående bokslut 0,3 0,6
Justerad ingående balans 444,4 407,0
Direktbokat mot eget kapital – 4,6 0,5
Årets resultat – 53,7 36,7
Summa 386,1 444,1
Löpande prisnivå, mnkr 2018 2017

Not 13 Avsättningar pensioner och liknande
Kommunen 87,7 73,8
Kommunhus 0,7 1,0
Övriga 10,8 10,5
Summa 99,2 85,3

Not 14 Andra avsättningar
Kommunen 55,5 40,6
Kommunhus 7,3 3,0
Övriga 0,0 0,3
Summa 62,8 43,9

Not 15 Långfristiga skulder
Kommunen 127,4 87,4
Kommunhus 901,4 851,8
Övriga 7,4 5,5
Summa 1 036,2 944,6

Not 16 Kortfristiga skulder
Kommunen 234,1 242,2
Kommunhus 60,6 60,5
Övriga 7,4 8,0
Summa 302,2 310,7