Revisionen

Den kommunala revisionen styrs av kommunallagen samt av kommunfullmäktiges revisionsreglemente och revisorernas arbetsordning. Revisorerna ska årligen granska all verksamhet i den omfattning som följer av god revisionssed. Revisionen har en central roll när det gäller insynen i och kontrollen av all verksamhet som kommunen ansvarar för. Genom sina granskningar ska revisorerna förmedla både väsentlig och nödvändig kritik samt ge förslag till förbättringar och utveckling.

Revisorerna biträds i sitt arbete av sakkunniga revisionskonsulter från KPMG.

Revisionen har nio ledamöter, och Bertil Wiklund (C) är ordförande.

Varje år genomför Revisionen grundläggande granskningar av styrelser och nämnder. Granskningarna genomfördes genom enkäter till samtliga ledamöter och träffar med presidierna. Revisorerna läser regelbundet protokollen. I den grundläggande granskningen ingår även granskning av delårsrapport och årsbokslut.

Som en del av planeringen av övriga granskningsprojekt genomför Revisionen årligen en riskanalys. År 2018 genomfördes följande granskningar:

  • utbetalningsrutiner och attest av vissa kostnader
  • privata utförare
  • integrationsarbetet
  • barn och unga i ekonomiskt utsatta hushåll
  • uppföljning av granskningar år 2014–2015
  • bemanning och personalkostnader.

Kommunens lekmannarevisorer i kommunens bolag har till uppgift att granska om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om den interna kontrollen är tillräcklig. Lekmannarevisionen granskade bolagen genom träffar med styrelser och tjänstemän och tog del av protokoll och andra handlingar, inklusive delårsrapporter och årsredovisning.