Nothänvisningar

Kommunen

Löpande prisnivå, mnkr 2018 2017

Not 1 Verksamhetens intäkter
Verksamhetens intäkter enligt driftredovisningen 576,7 620,2
Avgår interna poster – 155,4 – 151,1
Summa 421,3 469,1
Interna poster består av interna hyror, kapitalkostnader samt interna tjänster.

RKR 18 Redovisning av intäkter
Erhållna bidrag till anläggningstillgångar tas upp som en förutbetald intäkt i enlighet med rekommendationen ”RKR 18” och periodiseras över anläggningstillgångens nyttjandeperiod.

Not 2 Verksamhetens kostnader
Verksamhetens kostnader enligt driftredovisningen 1 783,9 1 767,1
Avgår interna poster – 155,4 – 151,1
Summa 1 628,5 1 616,0
Interna poster består av interna hyror, kapitalkostnader samt interna tjänster

Därav Pensionskostnader
Årets ökning av pensionsavsättning 11,0 – 0,4
Årets utbetalningar 36,1 35,6
Årets intjänade individuella del för utbetalning 42,4 38,5
Insatt i pensionsstiftelse 0,0 0,0
Summa 89,5 73,8
Beloppen inkluderar löneskatt.

Not 3 Avskrivningar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 30,5 30,2
Maskiner och inventarier 8,7 8,0
Summa 39,3 38,2
Avskrivningar
Planenlig avskrivning baseras på ursprungligt anskaffningsvärde och sker utifrån förväntad ekonomisk livslängd. I kommunen påbörjas avskrivningarna månaden efter anskaffning/färdigställande. Finansiella anläggningstillgångar, mark och konst avskrivs inte.
Huvudsakligen tillämpas följande linjära avskrivningstider:
Byggnader och anläggningar 20, 33, 50 och 60 år.
Maskiner, fordon och inventarier 3-10 år.
Löpande prisnivå, mnkr 2018 2017

Not 4 Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande intäkter
Reavinst försäljning diverse fastighet 1,4 1,3

Jämförelsestörande kostnader
Nedskrivning Björknäs – 8,8 0,0

Summa netto
– 7,3 1,3

Not 5 Skatteintäkter
1. Preliminära månatliga inbetalningar 840,4 835,4
2. Slutavräkning avseende förra året rättelse – 2,7 1,0
3. Slutavräkning avseende innevarande år prognos – 1,1 – 3,8
Summa 836,5 832,6

Not 6 Generella statsbidrag netto
Inkomstutjämning 245,7 229,7
Kostnadsutjämning 7,4 14,8
Strukturbidrag 2,0 2,0
Regleringsbidrag/avgift 2,9 – 0,2
Särskilt statsbidrag LSS 41,3 39,5
Fastighetsavgift 36,8 34,6
Tillfälligt stöd flyktingsituation/stöd bostadsbygg 27,5 62,3
Summa 363,6 382,7

Not 7 Finansiella intäkter
Räntor egna medel, dröjsmålsräntor 5,9 4,4
Summa 5,9 4,4

Not 8 Finansiella kostnader
Räntor anläggningslån med mera 2,8 2,8
Finansiell kostnad pensioner 1,5 1,6
Summa 4,2 4,4
Finansiell kostnad pensioner avser den ränta som utgår på intjänad pension som redovisas i balansräkningen. Kvarstående avsättning som ränteberäknas utgörs av intjänad kompletterande ålderspension samt efterlevandepension och särskild ålderspension.
Kommunen följer huvudregeln enligt RKR 15.1. Lånekostnader belastar således resultatet för den period till vilken de hänför sig.
Löpande prisnivå, mnkr 2018 2017

Not 9 Årets resultat
Kommunal redovisningslag föreskriver att avstämning ska göras mot balanskravet:
Årets resultat enligt resultaträkningen – 52,0 31,7
Avgår realisationsvinster – 1,4 – 1,3
Årets resultat enligt balanskravet – 53,4 30,3
 
IB ackumulerade ej återställda negativa resultat 0,0 0,0
Årets negativa balanskravsresultat – 53,4
Synnerliga skäl att inte återställa 53,4
UB ackumulerade ej återställda negativa resultat 0,0 0,0
Realisationsvinster består av reavinst vid försäljning fastigheter till Krambo.

Not 11 Kassaflödesanalys
Investering i finansiella anläggningstillgångar 0,1 0,0
Garantia ekonomisk förening, förlagsinsats

Not 12 Kassaflödesanalys
Minskning av långfristiga fordringar 0,0 0,0

Not 13 Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Allmän markreserv
Ingående bokfört värde 21,4 21,2
Försäljning
Nyanskaffningar 0,8 0,1
Nedskrivning
Utgående bokfört värde 22,2 21,4

Verksamhetsfastigheter
Ingående bokfört värde 115,4 120,2
Försäljning
Nyanskaffningar 4,7 2,8
Avskrivningar 7,5 7,6
Utgående bokfört värde 112,6 115,4

Fastigheter för affärsverksamhet
Ingående bokfört värde 160,5 151,6
Försäljning
Nyanskaffningar 16,8 16,3
Avskrivningar 8,2 7,4
Justering IB från föregående år
Utgående bokfört värde 169,1 160,5
Löpande prisnivå, mnkr 2018 2017

Publika fastigheter
Ingående bokfört värde 137,3 136,7
Försäljning
Nyanskaffningar 9,5 7,4
Avskrivningar 6,8 6,8
Justering IB från föregående år
Utgående bokfört värde 139,9 137,3

Fastighet för annan verksamhet
Ingående bokfört värde 53,6 40,8
Försäljning
Nyanskaffningar 28,1 14,8
Avskrivningar 11,2 2,0
Justering IB från föregående år
Utgående bokfört värde 70,5 53,6

Leasingtillgång Krambo
Ingående bokfört värde 33,0 37,2
Nyanskaffningar
Avskrivningar 4,1 4,1
Utgående bokfört värde 28,9 33,0

Summa Mark, byggnader och tekniska anläggningar
543,2 521,2

Not 14 Maskiner och inventarier
Ingående bokfört värde 30,7 25,9
Försäljning
Nyanskaffningar 7,8 12,8
Avskrivningar 8,7 8,0
Justering IB från föregående år
Utgående bokfört värde 29,8 30,7
RKR 12.1 Immateriella anläggningstillgångar
Utgifter hänförliga till vad som enligt RKR 12.1 kan klassificeras som immateriella tillgångar har kostnadsbokförts och således redovisas inga immateriella anläggningstillgångar i balansräkningen.

RKR 11.4 Materiella anläggningstillgångar
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till 1/2 basbelopp.
Löpande prisnivå, mnkr 2018 2017

Not 15 Konst
Ingående bokfört värde 3,2 3,1
Nyanskaffningar 0,1 0,1
Utgående bokfört värde 3,3 3,2

Not 16 Finansiella anläggningstillgångar
Aktier, Andelar
Kramfors Kommunhus AB 72,0 72,0
Övriga bolag 3,7 3,6
Delsumma 75,7 75,6

Långfristiga fordringar
Långfristiga fordringar på koncernbolag
Långfristiga fordringar på övriga bolag/föreningar
Förlagslån Kommuninvest 4,2 4,2
Avgår: kortfristig del av långfristig fordran
Delsumma 4,2 4,2
Summa 79,9 79,8

Not 17 Förråd, exploateringsfastigheter
Va-material med mera 1,1 1,8
Expl fastigheter 3,3 3,3
Summa 4,4 5,1

Not 18 Kortfristiga fordringar
Fakturafordringar 26,9 29,6
Övriga fordringar, förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 97,4 88,0
Kortfristig del av långfristig fordran
Summa 124,2 117,5
Löpande prisnivå, mnkr 2018 2017

Not 19 Kassa och bank
Checkräkning, (kommunens eget koncernkonto) 81,5 110,7
Checkräkning, (netto övriga koncernkonto) 71,7 51,1
Kontantkassa 0,0 0,0
Summa 153,2 161,8

Koncernkontotillgodohavanden, Brutto
Kramfors kommun1) 83,2 112,8
Kramfors kommunhus AB – 1,6 – 1,3
Krambo bostads AB 35,2 25,8
Kramfors Industri AB – 5,6 – 6,1
Kramfors Mediateknik AB 19,0 – 8,5
Höga Kusten Airport AB 0,2 3,1
Räddningstjänstförbundet 22,7 35,8
153,1 161,7
1) Avvikelsen mot kommunens bokföring förklaras av olika bokföringsdatum i bankens och kommunens bokföring samt ej fördelat saldo på koncernens räntekonto. Övriga enheters konton balanseras av en lika stor kort skuld

Not 20 Eget kapital
Ingående eget kapital enligt balansräkning 380,3 348,7
Årets resultat – 52,0 31,7
Utgående eget kapital 328,4 380,3
Löpande prisnivå, mnkr 2018 2017

Not 21 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Avsättning exklusive särskild ålderspension 78,4 67,1
Avsättning för särskild ålderspension 9,3 6,7
Summa 87,7 73,8

Ingående avsättning
73,8 72,6
Pensionsutbetalningar – 4,4 – 3,9
Nyintjänad pension 12,7 2,9
Ränta 1,6 1,2
varav ändrad diskonteringsränta 0,0 0,3
Indexering 0,0 0,8
Övrigt 1,2 – 0,1
Förändring av löneskatt 2,7 0,3
Utgående avsättning 87,7 73,8

Specifikation
Särskild avtalspension 7,7 0,7
Förmånsbestämd ålderspension 53,7 58,5
PA-KL pensioner 7,2
Efterlevandepension 1,4 0,1
OPF-KL 0,5
Summa pensioner 70,6 59,4
Löneskatt 17,1 14,4
Summa pensioner inklusive löneskatt 87,7 73,8
Aktualiseringsgraden avläst 2018-12-31 var 96 %.

Upplysningar om pensionsförpliktelser RKR 2.1
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS07. Pensionsåtaganden för anställda i de företag som ingår i kommunkoncernen redovisas enligt Bokföringsnämnden. För avtal med samordningsklausul utgår beräkningen från de förhållanden som är kända vid bokslutstillfället. Om inget annat är känt görs beräkningen utifrån att ingen samordning kommer att ske.
Intjänade pensioner avseende år 2018 ligger som kortfristig skuld. Intjänade pensioner före 1998 redovisas inom linjen som åtagande En pensionsstiftelse inrättades i början av 2012. Medel på 24,1 mnkr sattes in 2012 och medel på 75,6 mnkr sattes in 2013, på detta betalas löneskatt året efter. År 2016 har medel på 20,2 mnkr avsatts för att sättas in i pensionsstiftelsen. Förtroendevalda med mer än 40 % sysselsättningsgrad har visstidsbegränsande arvodesvillkor med visstidspension. Pensionen regleras i PBF antaget av kommunfullmäktige 2003-01-27 § 56, att gälla fr o m 2003-01-01. Antalet förtroendevalda med dessa arvodesvillkor uppgick 2018-12-31 till 2. En förtroendevald har en vilande visstidspension på grund av annat förtroendeuppdrag. Ett nytt avtal OPF-KL är antaget av KF 2014-10-27 § 6. Det tillämpas på förtroendevalda som nytillträder uppdrag efter valet 2014 eller senare. För tillfället är det 3 personer som omfattas av detta avtal. Kommunfullmäktige tog 2018-05-28 beslut om (KF § 67) att ”anta förslag till riktlinje för omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) att gälla för alla förtroendevalda från 2019-01-01 oavsett vilka tidigare pensionsbestämmelser den förtroendevalda omfattats av”.
Löpande prisnivå, mnkr 2018 2017

Totala pensionsåtaganden 31/12
Avsättningar 87,7 73,8
Ansvarsförbindelse 533,6 601,0
Intjänat under året 39,1 38,5
Avgår det som täcks via pensionsstiftelse inklusive löneskatt på insatta medel. 149,0 149,0
Totalt åtagande för pensioner 511,3 564,3

Not 22 Andra avsättningar
Avsättning för fd Björknäs sjukhem 8,7
Avsättning för återställande av Högbergstippen 23,9 22,8
Avsättning förlusttäckning gymnasieförbundet 0,3
Avsättning VA-fond 22,9 17,5
Summa 55,5 40,6
Avsättning till miljöåtgärder efter avslutad drift Högbergets avfallsstation
Posten avser avsättning till åtgärder som erfordras för återställning och bevakning efter avslutad drift av Högbergets avfallsstation. Den totala kostnaden beräknas i dagens penningvärde uppgå till 29,3 mnkr för återställning samt 1,5 mnkr för bevakning. Årets avsättning beräknas som kalkylerad kostnad i relation till tillförd mängd vilket medför att tidigare avsättningar räknas upp genom kostnadshöjningar i kalkylen. Kommunstyrelsen § 55 med Diarienummer KS 2015/151 beslutade att 7 590 tkr ska avsättas till en investeringsfond för VA. Avsättning görs även 2016 och 2017 med totalt 10 000 tkr till investeringsfonden. Under 2018 har ytterligare 6 000 tkr avsatts till VA-fonden. Enligt investeringsplan ska medlen tas i anspråk för investeringar under tiden 2015 till 2020 och ska succesivt upplösas under avskrivningstiden.

Ingående balans återställning
21,7 20,7
Årets avsättning 1,0 1,0
Utgående balans återställning 22,7 21,7

Ingående balans eftervård
1,1 1,0
Årets avsättning 0,1 0,1
Utgående balans eftervård 1,2 1,1

Not 23 Långfristiga skulder
Lån i bank i svenska kronor 127,4 87,4
Långfristig skuld Krambo 0,5 0,5
Finansiell lease 39,0 44,6
Summa 166,9 132,4
Finansiell lease avser försäljning av fastigheter till Krambo 2009 som sedan hyrs tillbaka av kommunen. Redovisning av leasingavtal ska göras enligt RKR 13.2. Kommunen ska klassificera och dokumentera sina leasingavtal i operationella respektive finansiella. Vi har gjort bedömningen att vi endast har operationella leasingavtal med en avtalstid som understiger tre år.

Sammanställning operationella avtal helår 2018-12-31

  Betalningar
t.o.m. 2018-
12-31
nästkom-
mande
12 mån
13 till
60 mån
efter
60 mån
Operationell leasing inventarier och utrustning 2,5 1,0 0,3 0,0
Operationell lease fordon 5,5 4,3 2,2
Total operationell lease 8,1 5,2 2,6 0,0
         
Löpande prisnivå, mnkr 2018 2017

Not 24 Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 46,6 54,1
Källskatt m fl lönerelaterade 107,8 105,2
Intjänad pensionsrätt 39,1 38,5
Skulder koncernkontotillgodohavanden 71,7 51,1
Övriga skulder och upplupna kostnader 34,5 43,1
Summa 299,6 292,1

Not 25 Inom linjen
Krambo Bostads AB 842,8 846,8
Kramfors Industri AB 4,3 2,2
Kramfors Mediateknik AB 54,3 6,8
Höga Kusten Airport AB 7,8 5,5
Egna hem 40 % förlustansvar 0,6 0,8
Summa 909,7 862,1
Under 2004 såldes fastigheten där Kramfors vårdcentral är belägen. Kommunen och landstinget har separata hyreskontrakt med den nye fastighetsägaren. Kommunens hyreskontrakt sträcker sig över 30 år. År 1-5 är årshyran 1 202 372 kr. År 6-10 är årshyran 1 206 092 kr. År 11-15 är årshyran 1 250 972 kr +/– 2 660 kr per punkt som den 5-åriga swapräntan avviker från 4,50 %. Åren därefter minskar regleringen för ränteavvikelsen.
Kramfors kommun har i juni 2005 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner och landsting/regioner som per 2018-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförpliktelser.
Löpande prisnivå, mnkr 2018 2017
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Kramfors kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2018-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 404 804 079 439 kronor och totala tillgångar till 406 323 006 299 kronor. Kramfors kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 177 139 637 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 184 361 870 kronor.

Pensionsåtaganden
Ränte och basbeloppsuppräkning 2,0 2,1
Utbetalningar – 5,5 – 4,8
Sänkning av diskonteringsränta 0,0 0,3
Aktualisering 0,0 0,0
Övriga förändringar netto 17,4 3,6
Årets förändring 13,9 1,2

Ansvarsförbindelse pensioner
Ingående balans 601,0 612,4
Ränte- och basbeloppsuppräkning 14,0 16,4
Utbetalningar – 30,6 – 30,8
Aktualisering 0,0 0,0
Sänkning av diskonteringsränta 0,0 0,0
Förtroendevalda 0,9 – 0,2
Övriga poster – 51,7 3,2
Utgående balans ansvarsförbindelse pensioner 533,6 601,0

därav täckt via pensionsstiftelsemedel
149,0 149,0