Balansräkning

Löpande prisnivå, mnkr KOMMUNEN KONCERNEN
Not 2018 2017 Not 2018 2017

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
– Goodwill med flera immateriella tillgångar
– Mark, byggnader och tekniska anläggningar 13 543,2 521,2 8 1 480,0 1 444,8
– Maskiner och inventarier 14 29,8 30,7 9 92,5 76,4
– Konst 15 3,3 3,2 3,3 3,2
– Finansiella anläggningstillgångar 16 79,9 79,8 21,9 30,3
Summa anläggningstillgångar 656,1 634,9 1 597,7 1 554,7

Omsättningstillgångar
– Förråd, exploateringsfast 17 4,4 5,1 4,4 5,1
– Kortfristiga fordringar 18 124,2 117,5 10 131,0 106,9
– Kassa och bank 19 153,2 161,8 11 153,4 161,9
Summa omsättningstillgångar 281,9 284,4 288,8 273,9
Summa tillgångar 938,0 919,3 1 886,5 1 828,6

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULD
Eget kapital
– Eget kapital 380,3 348,7 444,4 407,0
– Nedskrivning eget kapital, komponentavskrivning 0,0 0,0 – 4,6 0,5
– Årets resultat – 52,0 31,7 – 53,7 36,7
Summa eget kapital 20 328,4 380,3 12 386,1 444,1
Minoritetsintresse 0,0 0,0

Avsättningar
– Avsättningar för pensioner och förpliktelser 21 87,7 73,8 13 99,2 85,3
– Andra avsättningar 22 55,5 40,6 14 62,8 43,9
Summa avsättningar 143,2 114,4 162,0 129,2

Skulder
– Långfristiga skulder 23 166,9 132,4 15 1 036,2 944,6
– Kortfristiga skulder 24 299,6 292,1 16 302,2 310,7
Summa skulder 466,4 424,5 1 338,4 1 255,3
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 938,0 919,3 1 886,5 1 828,6

Poster inom linjen
Pensionsåtaganden före 1998 533,6 601,0 533,6 601,0
Insatt i pensionsstiftelse inklusive löneskatt på detta 149,0 149,0 149,0 149,0
Borgensåtaganden 25 909,7 862,1 0,6 0,8