Kassaflödesanalys

Löpande prisnivå, mnkr KOMMUNEN KONCERNEN
Not 2018 2017 2018 2017

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat – 52,0 31,7 – 53,7 36,7
Justering för ej likviditetspåverkande poster, not 1 61,2 37,4 115,0 78,2
Minskning av avsättningar pga utbetalningar

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital
9,2 69,0 61,3 114,8
– Ökning/+minskning kortfristiga fordringar 18 – 6,7 1,1 – 42,9 – 15,2
– Ökning/+minskning förråd och varulager 17 0,7 – 0,4 0,7 – 0,4
+Ökning/– minskning kortfristiga skulder 24 7,5 – 23,8 15,0 – 11,4

Kassaflöde från den löpande verksamheten
10,7 45,9 34,1 87,9

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i materiella anläggningstillgångar – 60,5 – 55,9 – 126,8 – 98,7
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 1,3 0,3 1,3 0,3
Investering i finansiella anläggningstillgångar 11 – 0,1 0,0 – 0,1
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten
– 59,3 – 55,6 – 125,6 – 98,4

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån 40,0 98,3 4,9
Amortering av långfristiga skulder – 15,3 – 4,0
Ökning långfristiga fordringar 0,0 0,0
Minskning av långfristiga fordringar 12 0,0 0,0
Minskning av avsättningar pga utbetalningar

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
40,0 0,0 83,0 0,9

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur
ÅRETS KASSAFLÖDE – 8,6 – 9,7 – 8,5 – 9,7
Likvida medel vid årets början 161,8 171,5 161,9 171,6
Likvida medel vid årets slut 153,2 161,8 153,4 161,9

Not 1 Spec av ej likviditetspåverkande poster
Justering för av- och nedskrivningar 48,0 38,2 93,6 75,7
Justering för gjorda avsättningar 28,8 5,7 28,8 6,6
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster – 15,6 – 6,5 – 7,4 – 4,1