Personalredovisning 2018

Personal

Kommunen är den största arbetsgivaren i Kramfors med 1 663 tillsvidareanställda. Det har blivit betydligt svårare att rekrytera nya medarbetare med rätt kompetens de senaste åren. För en fortsatt väl fungerande välfärd är kompetensförsörjning och sjukfrånvaro de viktigaste frågorna för kommunen som arbetsgivare.

Antal medarbetare

Antalet tillsvidareanställda minskade med 39. Antalet innehavare (tillsvidareanställda och visstidsanställda) minskade också och var den sista december 1 825 personer, att jämföra med 1 865 år 2017. Minskningen uppstod under senare delen av 2018, vilket gjorde att det inte gav genomslag på helåret på kommunens personalkostnader. Minskningen skedde i bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS) och barn-, kultur- och utbildningsnämnden (BKU).

Utveckling antal tillsvidareanställda och innehavare 2014–2018

Åldersstruktur

Medelåldern hos de tillsvidareanställda sjönk något och var 48,7 år, vilket var den lägsta på många år. Antalet tillsvidareanställda under 30 år var relativt oförändrat jämfört med 2017, men mer än fördubblat sedan 2014. Andelen tillsvidareanställda som fyllt 60 sjönk, men var fortfarande hög, cirka 19 procent, vilket innebär att nästan var femte medarbetare kan beräknas gå i pension de närmaste fem åren. Det är en stor utmaning att kunna rekrytera kompetenta medarbetare för att ersätta dem.

Åldersfördelning av antalet anställda (tillsvidare) den 31/12 respektive år

  2014 2015 2016 2017 2018
20–29 62 98 114 132 130
30–39 201 225 225 246 255
40–49 414 417 403 411 411
50–59 556 551 562 575 553
60– 335 338 351 337 314

Könsfördelning

Sedan 2011 har andelen män varit relativt konstant runt 19,5 procent, men 2017 och 2018 ökade andelen och är nu drygt 21 procent. Det är en ganska typisk könsfördelning i en kommun.

Medelsysselsättningsgrad

Medelsysselsättningsgraden ökade marginellt och var drygt 98 procent. Tidigare var skillnaden mellan män och kvinnor tydlig, men den blir allt mindre. Männens medelsysselsättningsgrad var 98,6 procent och kvinnornas 98,0.

Personalkostnader

Personalkostnader är den enskilt största kostnaden i budgeten. År 2018 var den 58 procent av bruttokostnaderna.

Medellönen den 31 december var 29 314 kr för tillsvidareanställda. Kvinnorna tjänade 92,6 procent av vad männen tjänade. Löneskillnaderna mellan kvinnor och män ökade något jämfört med 2017. Kvinnornas medellön var 28 828 kr och männens 31 130 kr.

Medellön (tillsvidare) den 31/12 respektive år

(kr) 2014 2015 2016 2017 2018
Totalt 26 300 26 997 27 957 28 621 29 314
Kvinnor 25 811 26 525 27 504 28 197 28 828
Män 28 268 28 981 29 823 30 271 31 130
Kvinnors lön i procent av männens 91,31 91,62 92,23 93,14 92,61

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron minskade från 7,6 procent av arbetstiden till 7,2. BKU-förvaltningens sjukfrånvaro ökade, medan övriga förvaltningars sjönk något. Antalet sjukfrånvarodagar 15–90 dagar respektive 90 dagar och mer minskade för kommunen som helhet. Det var kvinnornas sjukfrånvaro som minskade, medan männens ökade något. Sjukfrånvarokostnaden minskade från 18,3 till 17,8 mnkr, vilket berodde på att sjukfrånvaron 15–90 dagar minskade och korttidsfrånvaron upp till 14 dagar var relativt oförändrad.

Sjukfrånvaro i procent av arbetstid

År Totalt Kvinnor Män
2018 7,20 8,05 4,65
2017 7,61 8,57 4,60
2016 7,51 8,42 4,60
2015 7,49 8,15 5,20
2014 6,45 7,07 4,26

Sjukfrånvaro i procent av arbetstid fördelat på förvaltning

År BKU BAS KL MoB
2018 5,71 9,04 3,13 1,42
2017 5,05 9,86 4,13 1,81
2016 4,92 9,48 5,39 2,53
2015 5,19 9,16 5,88 4,37
2014 4,63 7,99 4,30 3,47

Ur Kramfors perspektiv

Kommunens två stora utmaningar som arbetsgivare – kompetensförsörjningen och sjukfrånvaron – är ständigt aktuella. Att sjukfrånvaron sjunker är glädjande, och förhoppningsvis kan ett fortsatt fokus på frågan göra att sjuktalet sjunker ytterligare kommande år.

Programmet för framtida chefer avslutades 2017 och resulterade i att fyra av de tio deltagarna idag arbetar som chefer, vilket är ett bra resultat. Programmet är ett viktigt inslag när det gäller kompetensförsörjningen till chefstjänster.