Höga Kusten Airport AB (50 %)

Ordförande: Gudrun Sjödin (S)
Vd: Per Enroth

Höga Kusten Airport AB bedriver flygplatstjänst som innefattar trafikledning, flygplatsräddningstjänst, fälthållning, ramptjänst, tankning, stationstjänst samt drift av flygplatsens byggnader och anläggningar. Verksamheten bedrivs i huvudsak med egen personal. Inhyrd personal utför en del säkerhetskontroller och ersätter personal vid sjukdom och semester.

Ändamålet med bolaget är att främja flygtrafik till och från Höga Kusten Airport för att tillgodose invånarnas och näringslivets behov av flygresor.

Verksamheten ska bedrivas enligt kommunala principer och med affärsmässiga förutsättningar. Flygsäkerheten är prioriterad framför andra mål. Flygplatsen arrenderas av kommunen.

Vd summerar året

I början av 2018 trafikerade Nextjet Höga Kusten Airport. Ett arbete pågick för att utveckla flyglinjen. Eftersom Nextjet hade ekonomiska problem, drog det hela ut på tiden och i maj försattes Nextjet i konkurs.

Ett intensivt arbete inleddes för att hitta en operatör beredd att flyga på Höga Kusten Airport. Bolaget Amapola hade fått i uppdrag av Trafikverket att starta passagerartrafik på Lycksele, Hemavans och Vilhelmina flygplatser. I samband med det kontaktade vi Amapola och bolaget var intresserat av att också trafikera Höga Kusten Airport, vilket skedde i augusti.

Nextjets konkurs innebar att flygplatsen stod utan trafik från den 17 maj till den 12 augusti. Personalen tog ut sparad semester, flera sökte tjänstledigt utan lön och ställde upp för flygplatsen för att minska kostnaderna under stilleståndet.

Vi samarbetade med Höga Kusten Destinationsutveckling och Höga Kusten Turism för att öka antalet turistresenärer. Arbete pågår med att ta fram olika paket som vi kan erbjuda i samarbete med Amapola och Direktflyg till Höga Kusten Airport och Höga kusten.

Nyckeltal

Oanmälda stickprov

Flygplatsens system för kontroll av effektivitet och åtgärder i säkerhetskontrollen ska se till att luftfartsskyddet lever upp till myndighetens krav när det gäller förbjudna föremål inom säkerhetskontrollerat område. Kontrollen sker genom systematisk uppföljning av stickprov i form av oanmälda tester med förbjudna föremål.

Målet är att minst 4 stickprov och tester med förbjudna föremål genomförs på person, i bagage och inom säkerhetskontrollerat område. År 2018 genomfördes 7 stickprov.

Passagerarantal

År 2018 flög 7 440 passagerare till och från Höga Kusten Airport.

Ekonomi

(mnkr) 2017
Utfall
2018
Utfall
2018
Budget
2018
Avvikelse
utfall/budget
2018
Prognos
2018
Avvikelse
utfall/prognos
Intäkter 18,4 31,5 20,3 11,2 26,3 5,2
Personalkostnader 10,4 11,4 12,5 1,1 11,0 – 0,4
Övriga kostnader 8,0 20,1 7,8 – 12,3 17,1 – 3,0
Summa (intäkter-kostnader) 0,0 0,0 0,0 0,0 – 1,8 1,8

Ombyggnaden av säkerhetskontroll och incheckning slutfördes med två nya röntgenmaskiner för säkerhetskontroll. En ny snöslunga köptes in. Flygplatsen fakturerade flygplatsavgifter från 2017 och tog över bränsleförsäljning från Air BP. Intäkterna uppgick till 4,2 mnkr och härrörde från flygplatsavgifter och bränsleförsäljning. En stor satsning på marknadsföring gjordes för att motverka effekterna av Nextjets konkurs. Till följd av konkursen uppstod en kundförlust på 6,7 mnkr. Den balanseras delvis av tidigare års överavskrivningar och genom ökat driftsbidrag från ägare.

Viktiga händelser

I mars blev ombyggnaden av säkerhetskontrollen och incheckningen klar. Det var uppskattat av både resenärer och anställda, eftersom det blev bättre med utrymme i säkerhetskontrollen och kontrollerna underlättas.

Flygplatsen utökade samarbetet med Företagarna Kramfors och inledde en process med att bilda ett flygråd i samarbete med Handelskammaren Mittsverige.

Nextjets konkurs påverkade verksamheten och ledde bland annat till ett lågt passagerarantal.