Resultaträkning

Löpande prisnivå, mnkr KOMMUNEN KONCERNEN
Not 2018 2017 Not 2018 2017

Verksamhetens intäkter
1 421,3 469,1 1 566,5 596,9
Verksamhetens kostnader 2 – 1 628,5 – 1 616,0 2 – 1 712,9 – 1 707,6
Avskrivningar 3 – 39,3 – 38,2 3 – 77,5 – 74,5
Jämförelsestörande intäkter 4 1,4 1,3 4 1,3 0,4
Jämförelsestörande kostnader 4 – 8,8 0,0 4 – 8,8 0,0
Verksamhetens nettokostnader – 1 253,8 – 1 183,7 – 1 231,4 – 1 184,8

Skatteintäkter
5 836,5 832,6 836,5 832,6
Generella statsbidrag netto 6 363,6 382,7 363,6 382,7
Finansiella intäkter 7 5,9 4,4 5 4,0 2,7
Finansiella kostnader 8 – 4,2 – 4,4 6 – 17,6 – 18,8
Skatter och minoritetsandelar 7 – 8,8 22,3
Resultat före extraordinära poster – 52,0 31,7 – 53,7 36,7

Bokslutsdispositioner, skatter med mera
ÅRETS RESULTAT 9 – 52,0 31,7 – 53,7 36,7