Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har ansvar för kommungemensam ledning och utveckling, men också för kostverksamhet, näringslivsfrågor, samhällsplanering och gemensamma ekonomi- och personalfrågor. Kommunstyrelsen har fyra avdelningar: samhällsavdelningen, avdelningen för stöd och service, HR-avdelningen och tekniska avdelningen.

Medborgardialoger

Kramfors har under tre år arbetat med stärkt lokal attraktionskraft i projektet Framtidsbygget, som avslutades 2018. Målen var att tillsammans bygga attraktionskraft inifrån och att forma samhällen som växer utifrån sina förutsättningar.

I Framtidsbygget genomfördes aktiviteter för att påverka invånarnas inställning och attityd till den egna kommunen. Ambassadörsnätverket utökades under projekttiden från 30 till 250 deltagare. I värdskapsutbildningen deltog 300 tjänstepersoner från kommunorganisationen. Fem filmer producerades för att sammanfatta, förstärka och berätta om projektets aktiviteter. Kända namn som Magdalena Forsberg och Tomas Ledin medverkade.

Ett stort antal medborgardialoger genomfördes och gav viktiga inspel till den serviceplan som arbetats fram och som beräknas beslutas av kommunfullmäktige våren 2019.

Medborgardialogen som verktyg utvecklades och tillämpades i hela organisationen för att åstadkomma medborgardialoger som gör skillnad. För det lyftes Kramfors fram som ett gott exempel av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och bjöds in till olika evenemang för att föreläsa om arbetet. Andra kommuner har också kontaktat Kramfors för att ta del av erfarenheterna.

Tillgänglighet och service

Kommunens kundtjänst är viktig i arbetet med tillgänglighet och service. Kramfors kom på en hedrande fjärde plats i Sverige i mätningen av service och bemötande på e-post och telefon.

Kundtjänsten samarbetade med tekniska avdelningen för att fler frågor skulle kunna besvaras av kundtjänsten, vilket underlättar för kärnverksamheten. Kundtjänsten svarade medborgaren på nästan 50 procent av kommunledningsförvaltningens frågor som registrerats i kundtjänstsystemet.

Digitalisering

Digitaliseringen är en framtidsfråga för hela organisationen. Kommunstyrelsen utökade och förbättrade e-tjänsterna. Arbetet med det digitala mötesverktyget för förtroendevalda fortsatte. De får låna surfplattor för att kunna ta emot och läsa handlingar. Beslutet underlättar administrationen, samtidigt som den minskade pappersmängden bidrar till ett hållbart samhälle. Den nya europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) ställde krav på organisationens digitala kompetens. Kommunledningsförvaltningen ledde arbetet med att gå igenom och se till att samtliga system uppfyller kraven.

Näringslivsutveckling

Höga Kusten Företagsmässa hade premiär i april med ett stort antal utställare från både Kramfors och Sollefteå kommuner. Uppföljningen gav ett gott resultat och utställarna var mycket nöjda. Evenemanget kommer att permanentas.

Nyföretagararbetet fortlöper. De som haft kontakt med kommunen inför sina företagsstarter uppgav vid enkätuppföljningen att de i hög grad var nöjda med det stöd de fått. Stöd gavs även till företag som behövde vägledning, ville utveckla sina verksamheter och hade behov av nya eller andra lokaler. Entreprenörer lotsades till olika företagsstöd.

Satsningar genomfördes i besöksnäringen för att öka attraktionskraften och skapa bättre förutsättningar för entreprenörer att starta nya näringar. Sträckan längs Ångermanälven från Sandöbron och Sandslån har en intressant och genuin historia med bland annat häxprocesser, sågverksindustri och Ådalen 31, vilket fångades upp i besöksnäringsprojektet En resa i tid och rum.

Uppföljning av prioriterade områden

Kunskapshöjande insatser genomfördes för politiker, tjänstepersoner och externa grupper på viljeinriktningens områden kultur, jämställdhet och hållbarhet samt det prioriterade området folkhälsa. En övergripande uppföljning av kommunens arbete och framtagande av nyckeltal inom samtliga områden genomfördes. Webbsidan Hållbara Kramfors publicerades på kramfors.se med information om områdena.

Uppföljning av mål

Kommunstyrelsens verksamhetsplan innehöll 10 mål. Nämndmålen som hörde till det kommunövergripande målet om nöjda medborgare och kunder nåddes delvis. Målet om att främja goda levnadsvanor i området god och jämlik hälsa nåddes inte. Där visade indikatorerna för invånarnas hälsotillstånd och fysiska aktivitet en lägre nivå än målet. Målen för god kvalitet uppnåddes, med goda resultat för service och bemötande. Målen för attraktiv arbetsgivare nåddes inte. Nämnden höll däremot sin budget.

Uppföljning av ekonomiskt resultat

Område
(mnkr)
2017
Utfall
2018
Utfall
2018
Budget
Avvikelse utfall/
budget
2018
Prognos
Avvikelse
utfall/
prognos
Intäkter 229,9 235,7 228,8 6,9 231,5 4,2
Personalkostnader 99,9 115,2 114,2 – 1,0 115,8 0,6
Övriga kostnader 333,3 321,2 323,4 2,2 319,4 – 1,8
Summa (intäkter - kostnader) – 203,3 – 200,7 208,8 8,1 – 203,7 3,0

Kommunledningsförvaltningen visade en positiv budgetavvikelse på drygt 8 mnkr. Det är 3 mnkr bättre än det resultat som prognostiserades under hösten. De huvudsakliga förklaringarna består av en kombination av allmän sparsamhet samt minskade ambitioner och återhållsamhet med projekt. Det grundade sig på det generella kommunbeslutet om återhållsamhet och besparingar för att påverka kommunens totala resultat positivt. Tekniska avdelningen lyckades, trots en vinter med höga snöröjningskostnader, genom allmän sparsamhet hålla sin budget. Räddningstjänsten och vatten och avlopp visade mindre underskott orsakade av sommarens skogsbränder och av att VA-verksamheten gjorde en full avsättning till VA-fonden.

Personal

Antalet anställda visade en mindre ökning, som förklaras av en normal variation av anställningsförhållanden, till exempel några vakanta tjänster vid ingången av året.

Sjukfrånvaron visade en liten positiv förbättring. Förändringen ligger inom de årliga naturliga avvikelserna.

Personalstruktur

2017
Utfall
2018
Utfall
Antal tillsvidareanställda 198 206
Antal månadsanställda med tidsbegränsad anställning 6 6
Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro i procent av arbetstiden – ackumulerat för perioden 4,13 3,13

Investeringar

Avdelning
(mnkr)
2018
Utfall
2018
Budget-
avvikelse
Kommunledningskontor 3,3 1,7
Teknisk avdelning 47,3 0,1
Samhällsavdelning 5,8 0,6
Kommunchef 0,0 2,8
Summa 56,4 5,2

Av årets investeringar var den största Tjänstecentrum Folksam på knappt 20 mnkr. Några andra större investeringar var insatser i Östby vattenverk, Nylands avlopps- och reningsverk samt Ådalshallen. Budgetavvikelserna förklaras till stora delar av att planerade investeringar skjutits till 2019.

Viktiga uppgifter

2014 2015 2016 2017 20181
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) 26 28 27 32 31
Tillagade matportioner i 1 000-tal, antal 905 898 931 951 943
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning,
inklusive biologisk behandling, andel (%)
28 27 28 23 ---
Insamlat hushållsavfall kommun (kg/invånare) 466 463 464 448 ---
Kostnadstäckningsgrad hushållens avfall (%) 101,3 101,0 100,0 100,0 ---
Kostnad färdtjänst och riksfärdtjänst (kr/invånare) 339 400 460 444 ---
Nettoinpendling till kommun, andel (%) – 1 1 0 0 ---
Nettokostnad infrastruktur, skydd med mera (kr/invånare) 4 203 4 677 4 489 4 701 ---
Nettokostnad fritidsverksamhet (kr/invånare) 1 461 1 340 1 335 1 394 1 489
Kostnadstäckningsgrad vatten och avlopp (%) 100 100 100 100 100
Produktionskostnad (kr/m3 sålt vatten) 11,74 10,73 10,65 10,61 11,71
Vägbelysning, kostnad per ljuspunkt (kr) 696 633 --- 586 583
Förvärvsarbetande invånare 20–64 år, andel (%) 75,8 75,6 75,3 75,9 ---
Invånare 16–84 år med bra självskattat hälsotillstånd kommun, andel (%) 66 67 67 67 63
Nyregistrerade företag kommun, antal/1 000 invånare 3,9 3,2 4,0 3,2 6,2
Antal synpunkter som kommit in via webbens Synpunkt 186 176 148 128 52
Antal registrerade frågor i kundtjänsten Kom in 5 290 6 863 8 820

1 När uppgift saknas beror det på att resultaten inte rapporterats.