Väsentliga personalförhållanden 2019-12-31

Hallsbergs kommun har 1 330 tillsvidareanställda varav en stor majoritet är kvinnor, 83 procent. Snittåldern är 43 år och 74 procent av den tillsvidareanställda personalen arbetar heltid. Den totala sjukfrånvaron var 6,39 procent 2019 och frisknärvaron (0–5 sjukdagar) var 55 procent.

 

  2015-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2019-12-31
Antal anställda 1 229 1 242 1 252 1 290 1 330
Antal årsarbetare 1 111 1 124 1 202 1 248 1 243

ANTAL TILLSVIDAREANSTÄLLDA PER FÖRVALTNING OCH KÖN SAMT ANDEL HELTIDSARBETANDE

Förvaltning Kvinnor Män Totalt Andelen heltidsarbetande %
(2018 inom parentes)
Bildningsförvaltningen 430 109 539 81,5 (82)
Drift- och serviceförvaltningen 100 56 156 83 (84)
Kommunstyrelseförvaltningen 34 8 42 97,5 (95)
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 539 56 595 63 (59)
Totalt 1 103 229 1 332 73 (70)

Frisknärvaro

Frisknärvaron var 55 procent mot 61 procent 2018. Jämfört med föregående år har alltså frisknärvaron sjunkit. Frisknärvaron beräknas som andelen i procent av tillsvidareanställda medarbetare som under året haft 0–5 sjukdagar, det vill säga inte har haft någon sjukfrånvaro eller varit sjukfrånvarande i högst 5 dagar.

Nyckeltal för sjukfrånvaron

Sjukfrånvaron vid årsskiftet 2019 var 6,39 (6,77) procent. Glädjande nog fortsätter sjukfrånvaron att sjunka.

Ett kontinuerligt och strategiskt arbete pågår för att sänka all sjukfrånvaro, bland annat genom tydligare rutiner för sjukanmälan och uppföljning, arbetsmiljöutbildning för chefer och arbetsplatsombud. Kommunen har även tagit fram en ny arbetsmiljöpolicy samt rehabiliteringsriktlinjer. Ett rehabiliteringssystem har köpts in och ska införas i januari 2020. Systemet ska hjälpa cheferna att minska och förebygga både den korta ofta förekommande frånvaron och långtidsfrånvaron.

Ett tydligare samarbete med försäkringskassa, Regionhälsan, vårdcentral och arbetsförmedling leder också till lägre sjukfrånvaro och en bättre arbetsmiljö. Majoriteten av de besök som Regionhälsan har handlar om stress. Åtgärder är oftast stresshantering i någon form och ibland sjukskrivning. Ett par olika projekt i samarbete med Regionhälsan har också påbörjats och i något fall redan slutförts med gott resultat, ökad trivsel och mindre sjukfrånvaro.

TOTAL SJUKFRÅNVARO UPPDELAD PÅ KÖN OCH ÅLDERSGRUPPER

(%) 2015-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2019-12-31
Total sjukfrånvaro/sammanlagd ordinarie arbetstid 7,86 7,84 7,47 6,77 6,39
Långtidssjukfrånvaro > 60 dagar 41,52 41,46 38,20 29,89 30,37
Total sjukfrånvaro kvinnor 8,65 8,71 8,24 7,48 7,07
Total sjukfrånvaro män 4,13 3,82 4,09 3,75 3,57
Total sjukfrånvaro –29 år 4,23 5,47 6,84 5,48 5,41
Total sjukfrånvaro 30–49 år 7,37 7,29 6,63 6,11 5,85
Total sjukfrånvaro 50– år 8,76 8,86 8,53 7,61 7,42

SJUKFRÅNVAROTID UPPDELAD PÅ FÖRVALTNINGAR (2018 INOM PARENTES)

(%) Total > 60 dagar Kvinnor Män t.o.m. 29 år 30–49 år 50 år och äldre
Hallsberg totalt 6,39 (6,77) 30,37 7,07 3,57 5,41 5,85 7,42
Bildningsförvaltningen 5,39 (5,47) 29,10 6,09 2,7 4,1 4,86 6,92
Drift- och serviceförvaltningen 6,13 (5,75) 44,54 8,43 2,47 3,13 2,78 9,49
Kommunstyrelseförvaltningen 1,73 (3,01) 0 1,99 0,76 1,91 1,84 1,63
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 7,64 (8,38) 28,68 7,91 5,86 7,14 7,86 7,62

Företagshälsovård

Hallsbergs kommun ingår i Regionhälsan, som är en gemensam nämnd för företagshälsa och tolkförmedling. Regionhälsan omfattar Örebro län och kommunerna Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg och Örebro. Två politiker från Hallsberg ingår i nämnden för företagshälsovården. Hallsbergs kommun är också representerad i Regionhälsans ägarråd via personalchefen.

Företagshälsovården delar in sitt arbete i hälsobefrämjande, förebyggande och rehabiliterande. Hälsobefrämjande grupp är den del som Hallsbergs kommun använder mest och det är också den del där företagshälsovården vill komma in, alltså i ett tidigt skede för att kunna sätta in tidiga åtgärder, allt i syfte att få friskare medarbetare.

Arbetsskador

Antalet anmälda arbetsskador 2019 var 88 (64 år 2018) och anmälda tillbud 44 (82). De flesta arbetsskador är olycksfall, framför allt halkolyckor men en stor del är också hot och våld, både inom skolan och inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen. De flesta tillbud handlar om hot och våld, men också om exempelvis osandade gångar och arbetsplatser. Åtgärder för att minska både arbetsskador och tillbud pågår ständigt, exempelvis att diskutera dem på arbetsplatsträffar, jobba med bemötande, handledning etcetera. Det är viktigt att alla anmäler arbetsskador och tillbud för att verksamheterna ska kunna förebygga olyckor och förbättra arbetsmiljön.

Rekrytering

Under året publicerade kommunen 194 platsannonser, varav de flesta annonserades externt. En stor del av tjänsterna var medarbetare till skola och förskola.

Sjuksköterskor, pedagoger, socialsekreterare, undersköterskor samt chefer är yrkesgrupper som kommunen har svårt att rekrytera.

PERSONALOMSÄTTNING FÖR TILLSVIDAREANSTÄLLD PERSONAL

Orsak Antal 2019-12-31
Pension 17
Slutat på egen begäran 112
Annan anställning i kommunen 23
Övrigt, till exempel sjukersättning, avliden 7
Totalt 159

Begreppet ”annan anställning i kommunen” innefattar den interna rörligheten som till exempel då medarbetare byter befattning, förvaltning, anställningsform, sysselsättningsgrad eller vid omorganisation inom kommunen. Oftast beror rörligheten på byte av anställningsform (tidsbegränsade anställningar som övergår till tillsvidaretjänster) eller förändrad sysselsättningsgrad. För att siffrorna ska avspegla verkligheten förutsätter det att rätt avgångsorsak blivit registrerad vid avslut av anställning eller vid förändring i anställningen. Begreppet ”övrigt” kan handla om sjukersättning, avliden eller att ingen orsak har registrerats.

Kompetensförsörjning

Det viktiga arbetet med att säkra kompetensförsörjningen har ledningsgruppen arbetat med under året och en strategi är framtagen och beslutad. Varje förvaltning arbetar med att ta fram en kompetensförsörjningsplan för sin egen verksamhet. Kommunen arbetar ständigt med att vara en attraktiv arbetsgivare som kan locka den kompetens som behövs för att ge medborgarna rätt service.

Pensionsavgångar

Under året har 17 medarbetare gått i pension.

BERÄKNADE PENSIONSAVGÅNGAR 2020–2028 PER FÖRVALTNING, UTIFRÅN PENSIONSÅLDER 65 ÅR

Förvaltning 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Totalt
Bildningsförvaltningen 5 5 14 14 6 6 14 8 8 80
Drift- och serviceförvaltningen 3 5 5 3 4 5 7 6 9 47
Kommunstyrelseförvaltningen 1 0 0 1 2 2 3 4 1 14
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 7 9 13 12 12 13 15 20 15 116
Totalt 16 19 32 30 24 26 39 38 33 257

Löneöversyn

Löneöversyn har genomförts med alla fackliga organisationer. För de flesta medarbetare används dialogmodellen chef-medarbetare. Lönekriterier är yrkeskompetens, bemötande och kommunikativ förmåga, utveckling och lärande samt resultatorientering. Det totala resultatet av löneöversynen 2019 blev en sammanlagd löneökning med 2,81 procent.

Jämställdhet

Varje år gör kommunen en lönekartläggning för att upptäcka eventuella osakliga löneskillnader mellan könen. 2019 års lönekartläggning visade att det inte finns några sådana skillnader.

Utbildning och kompetensutveckling

Det pågår alltid en mängd olika utbildningsinsatser inom de olika förvaltningarna. Från centralt håll ordnar kommunen en introduktionsdag för nya medarbetare vid två tillfällen under året. Nya chefer inbjuds också till en central introduktionsdag. Alla kommunens chefer tillsammans med skyddsombud och arbetsplatsombud har gått en tre dagars arbetsmiljöutbildning. Chefsdagar arrangeras fyra gånger om året och är en blandning av externa föreläsare och intern information. De som önskar får även individuell pensionsrådgivning.

Personalbil

Hallsbergs kommun vill medverka till en hållbar utveckling och vara en attraktiv arbetsgivare. Som en del i detta har kommunstyrelsen beslutat att erbjuda miljöbil som personalbil.

Förmånscykel

Hallsbergs kommun har under ett par år, som ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare, erbjudit alla medarbetare att hyra en förmånscykel. Det var ett mycket uppskattat erbjudande och drygt 10 procent av de berättigade medarbetarna har tecknat sig för en förmånscykel.

Heltid som norm

Satsningen ”Heltid som norm” pågår inom Hallsbergs kommun, under åren 2018–2019 är det främst inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen och åren 2020–2021 kommer övriga förvaltningar att delta i satsningen. Andelen heltidsarbetande har också ökat från 68,5 procent i slutet av 2017, till 74 procent vid utgången av 2019. Andelen heltidsarbetande har ökat mest inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen, från 48 till 63 procent vid årsslutet 2019.

PERSONAL I KONCERNEN

Företag Antal anställda Därav kvinnor Därav män
Hallsbergs kommun* 1 332 1 103 229
Hallsbergs Bostadsstiftelse 40 12 28
Hallsbergs Fastigheter 1 AB - - -
Sydnärkes Utbildningsförbund 294 174 120
Nerikes Brandkår** 503 33 470
Sydnärkes kommunalförbund 21 11 10

*Avser tillsvidareanställda.
**I uppgiften ingår totalt antal personer som verkar inom Nerikes Brandkår, heltidsanställda, deltidsanställda samt personer som ingår i förbundets brandvärn.