Balansräkning

Belopp i mnkr Not Kommun
2019
Kommun
2018
Koncern
2019
Koncern
2018
TILLGÅNGAR          
           
Anläggningstillgångar          
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 8 663 582 1 469 1 259
Maskiner och inventarier 8 34 34 49 48
Finansiella anläggningstillgångar 9 40 41 17 17
Summa anläggningstillgångar   737 657 1 535 1 324
           
Omsättningstillgångar          
Förråd med mera 10 7 7 7 7
Kortfristiga fordringar 11 74 79 94 103
Kassa och bank 12 63 100 129 165
Summa omsättningstillgångar   144 186 230 275
           
SUMMA TILLGÅNGAR   881 843 1 765 1 599
           
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER          
           
Eget kapital 13 286 244 408 371
därav årets resultat   42 29 35 28
därav resultatutjämningsreserv   23 8 14 8
därav övrigt eget kapital   221 207 359 335
           
Avsättningar          
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 14 70 66 77 72
Andra avsättningar 15 11 11 13 14
Summa avsättningar   81 77 90 86
           
Skulder          
Långfristiga skulder 16 282 280 972 834
Kortfristiga skulder 17 232 242 295 308
Summa skulder   514 522 1 267 1 142
SUMMA          
           
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   881 843 1 765 1 599
           
Panter och ansvarsförbindelser 18 1 107 985 451 466
Ansvarsförbindelser:          
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna   334 348 368 384
Övriga ansvarsförbindelser   773 637 83 82