Drift- och servicenämnden

Antal ledamöter: 11
Antal anställda: 156
Ordförande: Conny Larsson
Förvaltningschef: Clas-Göran Classon

Drift- och servicenämnden redovisade ett överskott på 0,2 mnkr mot budget. Bygglov och gata och park stod för de största överskotten medan verksamheterna under teknisk chef, bostadsanpassning och gatuingenjör redovisade större underskott. Övriga verksamheter redovisade mindre över- respektive underskott.

Drift- och servicenämndens verksamhet omfattar

  • kommunens vatten- och avloppsförsörjning
  • väghållning, trafiksäkerhetsarbete
  • parker, natur- och grönområden
  • förvaltning av kommunens fastigheter (inklusive bolag)
  • bygglov
  • miljö- och livsmedelstillsyn
  • bostadsanpassning
  • måltidsverksamhet
  • städverksamhet
  • alkohol och tobak, tillstånd.

ÅRETS VERKSAMHET

Den nya förskolan på norr, Äppellunden, har nu öppnat med pedagogiskt fina och anpassade lokaler. Under en övergångstid kommer det också att finnas ett tillagningskök i lokalerna. Köket är egentligen anpassat för att vara ett mottagningskök, men har ändå goda kvaliteter, som till exempel en höj- och sänkbar bardisk som kan anpassas till barnens förutsättningar. Långängsskolans mottagningskök byggdes om och renoverades sommaren 2019.

Renoveringen av kommunhuset startade i maj 2019 och pågår till april 2020. Husets tak är renoverat och färdigmålat och alla stuprör är bytta. Resten av huset har renoveras i fem olika etapper. Fönsterrenoveringen drog igång vecka 40 och arbetet beräknas pågå till april 2020.

Arbetet med nybyggnation av kvarteret Lien fortsatte och inflyttning väntas kunna ske i maj och juni 2020.

Avdelningen fortsatte införa städmetoden ultrarent/avjoniserat vatten och idag används metoden i stora delar av skolor och förskolor i centrala Hallsberg. En reningsanläggning har kopplats till inkommande kallvatten och vattnet avjoniseras och filtreras från dess naturliga salter och mineraler. Filtreringen sker direkt och ut kommer ett ultrarent vatten som söker, löser och absorberar smuts för att återställa sin normala balans.

Tio nya offentliga laddstolpar har satts upp i Hallsberg och Pålsboda. En del av investeringen finansieras via statliga bidrag. Fyra stolpar finns på långtidsparkeringen norr om Resecentrum, två står utanför Allébadet, två ersätter den gamla laddplatsen på Södra allén och två finns på torget i Pålsboda.

Förvaltningens system för felanmälan införs fortlöpande i verksamheten. Syftet med systemet är att öka servicen gentemot medborgarna och införa ett systematiskt arbetssätt när det gäller klagomål och synpunkter. Felanmälan kan nu också göras via kommunens kontaktcenter.

Förvaltningen gör årligen ortsbesök i alla orter utanför tätorten. Invånarna bjuds in och syftet är att fånga in synpunkter och önskemål om förvaltningens ansvarsområde. Genom det synpunkts- och felhanteringssystem som införts får kommunen även in synpunkter från invånarna och det digitala stödet säkerställer att kommunen kan ge återkoppling på synpunkterna.

Inventeringar och återkommande källaröversvämningar visar att drift- och serviceförvaltningen behöver fortsätta med en hög förnyelsetakt när det gäller utbyte och reparation av ledningsnätet.

MÅLUPPFYLLELSE

HÅLLBAR KOMMUN

Lyssna 

Nämndmål Målet är uppfyllt Förvaltningen ska verka för att sjukfrånvaron ska minska.
Indikator Målet är uppfyllt Sjukfrånvaron ska redovisas vid varje nämndmöte.
Indikator Målet är uppfyllt Förvaltningen ska undersöka möjligheten att införa återkommande hälsokontroller för personalen.
Kommentar
Sjukfrånvaron redovisas kvartalsvis. Den totala sjukfrånvaron har ökat något inklusive långtidssjukskrivningar. Korttidssjukskrivningarna var i nivå med förra året. Generella hälsokontroller beslutar chef om för personal som arbetar i riskmiljöer. Bedömningen är att målet är uppfyllt.

Lyssna 

Nämndmål Målet är delvis uppfyllt Förvaltningen ska arbeta för att minska vår klimatpåverkan och även skapa förutsättningar för invånarna att minska sin klimatpåverkan.
Indikator Målet är uppfyllt Antalet tjänstecyklar i förvaltningen ska öka fram till år 2020.
Indikator Målet är uppfyllt Minska dricksvattenanvändning i förvaltningens verksamheter och även informera kommuninvånarna hur de kan minska på dricksvattenanvändningen.
Indikator Målet är delvis uppfyllt Matsvinnet ska mätas två gånger per år. Detta ska redovisas till nämnden och vid möten med avdelningens kunder minst två gånger per år. Frågan om hur matsvinnet ska minska med 5 % årligen fram till 2020 ska tas upp vid dessa möten.
Indikator Målet är uppfyllt Frågan om hur andelen ekologiska livsmedel som används ska öka till 50 % år 2020, ska tas upp vid möten med avdelningens kunder minst två gånger per år.
Kommentar
Ytterligare tjänstecyklar planeras köpas in och ett nytt kretsloppsrum har invigts på Childrens Museum, som beskriver hur vattenkretsloppet fungerar. Matsvinn mäts under året och visar på en minskning med 2,1 %. Ett nytt inrapporteringssystem har inskaffats för att få fram mer tillförlitliga mätningar kommande år. Diskussion har förts med köpande förvaltningar kring att andelen ekologiska livsmedel kommande år ska öka och den uppgick till 27,4 % 2019. Vid analys av de indikatorer som använts bedöms att målet har uppnåtts.

Lyssna 

Nämndmål Målet är delvis uppfyllt Miljöpåverkan från nämndens verksamheter ska årligen minska.
Indikator Målet är ej uppfyllt Användningen av fossila bränslen ska minska med 5 % per år till och med år 2020.
Indikator Målet är delvis uppfyllt Energianvändningen ska minska med 2 % per år till och med 2020. Energianvändningen ska normalårskorrigeras.
Indikator Målet är uppfyllt Antalet bräddningar inom VA ska inte vara fler än fem stycken per år. Nederbörden ska normalårskorrigeras.
Indikator Målet är uppfyllt 2025 ska näringsämnen från avloppsslammet återföras i kretsloppet.
Indikator Målet är uppfyllt Kontinuerligt minska användandet av kemikalier, plast och andra produkter som påverkar människor och miljö, inom alla verksamheter.
Kommentar
Förvaltningen strävar efter att finna de mest energieffektiva lösningarna vid utbyte av maskiner och på sikt ska kommunen övergå till biologiska drivmedel. På grund av ökad verksamhet under året har inte användningen av fossila bränslen kunnat minskas. Elkonsumtionen har däremot minskat. Två bräddningar har inträffat under året. Arbete pågår kring hur fosfor ska återföras till kretsloppet på ett effektivt sätt. Alla verksamheter strävar efter att minska användningen av kemikalier, genom inventeringar och bortgallring. Alla bilar som är upphandlade uppfyller krav på miljöklassning. Vid analys av de indikatorer som använts är bedömningen att verksamheterna behöver göra mer för att nå målet fullt ut.

LIVSLÅNGT LÄRANDE

Lyssna 

Nämndmål Målet är uppfyllt Möjliggöra att fler ungdomar och vuxna kommer i sysselsättning och därmed når egen försörjning.
Indikator Målet är uppfyllt Antalet praktik- och ferieplatser som erbjuds ska vara minst 65 stycken per år.
Kommentar
Förvaltningen har tagit emot fler feriepraktikanter än vad målet anger och bedömer därför att målet är uppnått.

Lyssna 

Nämndmål Målet är uppfyllt Förvaltningens verksamheter ska verka för att lärandet fortsätter genom hela arbetslivet.
Indikator Målet är uppfyllt Förvaltningen ska ta fram en strategisk plan för att säkerställa kompetensförsörjning på kort och lång sikt.
Indikator Målet är uppfyllt Förvaltningen ska ha en plan för varje medarbetares kompetensutveckling.
Kommentar
En förvaltningsgemensam kompetensförsörjningsplan finns och uppdateras kontinuerligt. I och med medarbetarsamtal tas individuella planer fram. I och med detta bedömer nämnden att målet är uppfyllt.

ALLAS INFLYTANDE

Lyssna 

Nämndmål Målet är uppfyllt Utveckla samarbete, inflytande och lokalt engagemang i varje kommundel.
Indikator Målet är uppfyllt Förvaltningen ska vara representerad på minst en träff per tätort med lokala intressegrupper per år.
  Målet är uppfyllt Förvaltningen ska ha minst två förvaltningsträffar per år. Nämndens mål redovisas vid höstens förvaltningsträff.
Kommentar
Besök har gjorts i alla orter under året och förvaltningsträffar genomfördes både under våren och hösten.

Lyssna 

Nämndmål Målet är uppfyllt Skapa Hallsberg som ”den miljömedvetna kommunen” i samarbete med skola/förskola, föreningar och invånare.
Indikator Målet är uppfyllt Möjliggöra minst fem studiebesök per år i förvaltningens verksamheter.
Indikator Målet är uppfyllt Minst fem aktiviteter per år riktade mot invånare och företagare i kommunen, ska genomföras avseende energirådgivning fram till och med 2020.
Indikator Målet är uppfyllt Rapportera till Sveriges Ekokommuner och Miljöbarometern årligen. Resultatet ska redovisas för nämnden en gång per år.
Kommentar
Studiebesök välkomnas inom förvaltningens olika verksamhetsområden vilket resulterat i flera besök. Energi- och klimatrådgivningen har fortlöpande kontakter med privatpersoner, föreningar och företag. Under 2019 har det varit mycket fokus på solenergi. Den årliga rapporten till Miljöbarometern och Sveriges Ekokommuner har levererats och resultatet är att av 16 nyckeltal har 10 utvecklats positivt, 2 är oförändrade och 4 nyckeltal utvecklas negativt. I den kommunrankning som tidningen Aktuell Hållbarhet gör i samarbete med Miljöbarometern hamnar Hallsbergs kommun på plats 152 − en förbättring jämfört med plats 195 i förra årets rankning. Utifrån indikatorerna bedömer nämnden att målet är uppfyllt.

Lyssna 

Nämndmål Målet är delvis uppfyllt Samarbetet mellan avdelningarna i förvaltningen och mellan förvaltningarna i kommunen ska förbättras.
Indikator Målet är uppfyllt För att öka tydligheten ska förvaltningens verksamheter upprätta gränsdragningslistor i samarbete med köpande förvaltningar och avdelningar. Dessa ska uppdateras en gång per år.
Indikator Målet är delvis uppfyllt Nöjd-kund-undersökning och resultatuppföljningsmöten ska genomföras årligen med köpande förvaltningar.
Kommentar
Gränsdragningslistor är upprättade. Måltidsavdelningen har haft två uppföljningsmöten med köpande förvaltningar och Sydnärkes Utbildningsförbund. Städavdelningen har endast haft informationsmöten med Sydnärkes Utbildningsförbund. Ingen nöjd-kund-undersökning gjordes 2019.

GOD SERVICE

Lyssna 

Nämndmål Målet är delvis uppfyllt Möjliggöra att invånarnas synpunkter, förslag, frågor, ansökningar och felanmälningar tas tillvara på ett effektivt och flexibelt sätt.
Indikator Målet är delvis uppfyllt Anmälaren ska, utöver autosvar, få någon form av återkoppling inom fem arbetsdagar.
Indikator Målet är uppfyllt Uppföljning av systemet för synpunkter och felanmälan ska redovisas vid varje nämndmöte angående felanmälningar kontra åtgärder.
Kommentar
Ambitionen är att anmälaren ska få ett svar inom utsatt tid vilket inte alltid uppfylls. Redovisning av synpunkter och felanmälan sker varje kvartal i nämnden. Resultatet är att svarstiderna har förkortats och antalet öppna ärenden minskat. Målet uppfylldes inte helt utifrån indikatorerna och mer behöver göras.

Lyssna 

Nämndmål Målet är delvis uppfyllt Säkerställa en långsiktig produktion och leverans av ett tjänligt dricksvatten med så få anmärkningar som möjligt.
Indikator Målet är ej uppfyllt Förvaltningen ska byta ut 0,5 % (1 200 meter) av kommunens dricksvattenledningar årligen.
Indikator Målet är ej uppfyllt Antalet enskilda VA-anslutningar till det kommunala VA-nätet ska öka.
Indikator Målet är uppfyllt Förvaltningen ska börja upprätta en nödvattenplan för samtliga orter. Planen ska vara färdigställd senast 2020.
Kommentar
Målet om byte av 1 200 löpmeter vattenledning kommer inte att uppfyllas. Totalt kommer cirka 370 meter att bytas ut. Indikatorn har omformulerats inför år 2020. Inte heller någon ny VA-anslutning tillkom under året. Arbetet med en nödvattenplan är påbörjat. Målet bedöms inte uppfyllt utifrån indikatorerna.

EKONOMI

Totalt redovisade drift- och servicenämnden ett överskott på 0,2 mnkr 2019. Årets resultat visar att intäkterna var avsevärt mycket större än budgeterat vilket också kostnaderna var. Det beror på att drift- och servicenämnden förvaltar Hallsbergs bostadsbolag vilket inte budgeterats.

DRIFT

Belopp i tkr Utfall
2018
Utfall
2019
Budget
2019
Avvikelse
Intäkter 159 380 169 073 147 751 21 322
Kostnader − 193 512 − 201 120 − 180 001 − 21 119
– varav personal − 61 360 − 65 118 − 62 890 − 2 228
– varav kapital − 25 681 − 24 607 − 24 745 138
– varav lokal − 32 593 − 34 152 − 31 050 − 3 102
– varav övrigt − 73 878 − 77 243 − 61 316 − 15 927
Totalt − 34 132 − 32 047 − 32 250 203

VERKSAMHET

Belopp i tkr Utfall
2018
Utfall
2019
Budget
2019
Avvikelse
Nämnd- och styrelseverksamhet − 234 − 294 − 271 − 23
Förvaltningschef − 2 454 − 2 170 − 2 186 16
Fordonsverkstad 81 − 103 − 137 34
Fordonsförvaltare − 179 170 0 170
Teknisk chef − 2 692 − 3 326 − 2 486 − 840
Gatuingenjör − 5 551 − 8 693 − 8 485 − 208
Gata/Park − 16 664 − 12 181 − 12 524 343
Fastighet − 1 214 − 853 − 935 82
Bostadsanpassning − 2 624 − 3 210 − 2 714 − 496
Städ 145 187 0 187
Måltid − 491 − 180 0 − 180
Miljö − 2 197 − 2 057 − 2 169 112
Bygglov − 58 663 − 343 1 006
Totalt − 34 132 − 32 047 − 32 250 203

Större avvikelser i verksamheterna har uppstått under teknisk chef, gatuingenjör, gata och park, bostadsanpassning samt bygglov. Övriga verksamheter redovisade mindre över- respektive underskott.

I kommunens nya avtal med Volvo ingår en överenskommelse om att höja standarden på en väg och kostnaderna för detta är anledningen till underskottet på 840 tkr under tekniska chefen.

Gatuingenjörens verksamheter fick under 2019 1 mnkr extra i budgetanslag för renovering av asfaltsskador. Detta är till stor del utfört.

Inom gata och park klarade vinterväghållningen sin budget med ett mindre överskott på grund av det milda vädret, medan verksamheter som skog och naturparker, vanliga parker, gräsytor, barmarksrenhållning, planteringar och utsmyckning lämnat underskott mot budget.

Bedömningen vid delårsrapporten var att bostadsanpassningen skulle lämna ett underskott på 800 tkr men det slutade på − 496 tkr. Nämnden har haft 224 ärenden 2019 mot 210 förra året. Av dessa rörde 122 ärenden kvinnor och 102 män, snittåldern var 76 år. Flest bostadsanpassningar, 125, är gjorda i villor, och övriga 99 i flerbostadshus.

Städverksamheten redovisade ett överskott på 187 tkr 2019. Personalkostnaderna blev lägre än budgeterat samtidigt som städutrustning och reparationer blev dyrare än beräknat. Bildningsförvaltningen och Sydnärkes Utbildningsförbund är de största kunderna.

Livsmedelskostnaderna under året blev 2,2 mnkr högre än beräknat i. All försäljning inklusive driftbidrag gav ett resultat på totalt 39,1 mnkr. Den externa försäljningen har gått bättre än beräknat och lämnade ett överskott samtidigt som kostnaderna ökat, och totalt redovisade måltid ett resultat på –180 tkr vid årets slut.

Tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagen lämnade ett mindre överskott.

Bygglovsverksamhetens intäkter var 1 mnkr högre än budgeterat på grund av bygglovsansökningar på ett stort antal bullerplank som också motsvarar överskottet i verksamheten.

Driftredovisning avgiftskollektivet

DRIFT

Belopp i tkr Utfall
2018
Utfall
2019
Budget
2019
Avvikelse
Intäkter 33 839 34 309 34 263 46
Kostnader − 33 839 − 34 309 − 34 263 − 46
– varav personal − 6 280 − 6 372 − 7 272 900
– varav kapital − 6 673 − 6 940 − 7 570 630
– varav lokal − 3 261 − 3 658 − 4 881 1 223
– varav övrigt − 17 625 − 17 339 − 14 540 − 2 799
Totalt 0 0 0 0

VERKSAMHET

Belopp i tkr Utfall
2018
Utfall
2019
Budget
2019
Avvikelse
Inventering VA-rörnät. − 245 − 788 − 266 − 522
VA-rörnät, leverans vatten, spillvatten, dagvatten. − 8 715 − 9 777 − 8 115 − 1 662
VA-avg hushåll och industri. 31 175 31 245 32 851 − 1 606
Vattenförsörjning gemensamt, anskaffning, produktion, distribution. − 4 721 − 4 328 − 6 714 2 386
Avloppsreningsverk, avloppspumpstationer, slamhantering, reserv- vattentäkter, vattenmätning. − 14 213 − 13 266 − 13 965 699
Teknisk chef VA − 3 281 − 3 086 − 3 791 705
Totalt 0 0 0 0

För avgiftskollektivet var ett underskott på 990 tkr som är överfört från VA-fonden för att resultatutjämna till ett resultat i balans. Fonden som är ett resultat av tidigare resultatutjämningar och som tillhör abonnenterna har efter överföringen nu ett saldo på 5,2 mnkr.

Intäkter för VA-avgifter från hushåll och industri blev lägre än beräknat, däremot blev antalet anslutningsavgifter fler och intäkterna totalt slutade därför ändå med ett överskott.

Lönekostnaderna blev 900 tkr lägre än budgeterat på grund av sjukskrivningar och en vakant tjänst. En avvikelse mot budget uppstod även för kostnader för att återställa Korsbergsgatan i Hallsberg.

En tillskottsvattenutredning och filmning av ledningar har gjorts på gator som varit extra utsatta i Hallsberg, Pålsboda, Sköllersta och Hjortkvarn för att komma tillrätta med nuvarande och kommande problem.

VERKSAMHETSMÅTT OCH NYCKELTAL

  2015 2016 2017 2018 2019
Otjänligt dricksvattenprov, antal 6 0 3 6 4
Avloppsstopp och vattenläckor antal 15 18 28 7 22
Antal tillsynsbesök enligt livsmedelslagen 118 114 91 8 109
Antal inkomna bygglov 153 156 157 188 239
Antal startbesked småhus och bostadslägenheter 0 18 14 39 24
Total minskning matsvinn, (genomsnitt tallrik och servering), % 18,4 14,7 8,5 16,0 2,1
Andel ekologisk och närproducerad mat, % −  29,6 28,4 29,0 27,4

FRAMTIDEN

I arbetet med att hantera skyfall och översvämningar har nämndens ansökan hos länsstyrelsen om ett så kallat Lona-bidrag (lokala naturvårdsprojekt) för anläggande av våtmarker beviljats. Det handlar dels om kartläggningar av var i kommunen våtmarker är lämpliga att anlägga, dels om bidrag till ett konkret projekt. Tanken är att en våtmark dels kan fungera som en buffert vid kraftiga regn, dels att vattenspeglar i anslutning till tätorten skulle utgöra ett tillskott när det gäller både natur- och stadsmiljö. Förvaltningen har utrett förutsättningar för olika dammar och ett par alternativa placeringar diskuteras.

Stora insatser behövs inom beläggnings- och brounderhåll, belysning, trafikanordningar och vägmärken.

Genom tilläggsanslagen till bostadsanpassningen är de ekonomiska förutsättningarna goda även för 2020. Enskilda bostadsanpassningsobjekt kan dock orsaka stora variationer mellan åren.

Under året har projektering påbörjats av ett nytt bostadsområde i Samsala och ett i Hässleberg.

En investering planeras i ny huvudvattenledning mellan Blacksta och Hallsbergs tätort. Arbetet beräknades starta i september men en ny upphandling blev nödvändig.

Förberedelser för tekniska avdelningens flytt till kvarteret Skördetröskan 4 och anpassning inför flytt 2020 pågår och en bränsletankstation för bland annat biologisk diesel på Skördetröskan planeras.

Nämnden har planerat och tagit beslut 2019 om att bygga om och renovera Knutens mottagningskök till ett tillagningskök 2020. Även Alléskolans produktionskök kommer att byggas om 2020.

Spontanlekplatsen behöver rustas upp och kompletteras. Förutom nya lekredskap och bänkar behöver även den befintliga plaskdammen ersättas av en ny vattenlekyta. Toaletten behöver också ses över och tillgänglighetsanpassas.

Projektet Vätternvatten planeras och genomförs genom det bolag som bildats. Då kommer kommunen även att utreda eventuella överföringsledningar till Östansjö och Vretstorp.