Social- och arbetsmarknadsnämnden

Antal ledamöter: 11
Antal anställda: 595
Ordförande: Veronica Wallgren
Förvaltningschef: Jaana Jansson

Social- och arbetsmarknadsnämnden redovisade ett överskott på 4,2 mnkr mot budget. Överskottet beror på att kommunen fått mer statlig momsersättning än budgeterat. Även effektiviseringar i nämndens verksamheter har resulterat i överskott. Nämnden har bland annat minskat övertiden, semesterlöneskulden och öppenvårdsplaceringarna.

Social- och arbetsmarknadsnämndens verksamhet omfattar:

  • hjälp och stöd till familjer och deras barn och ungdomar
  • stöd till ensamkommande barn
  • hjälp och stöd till personer med missbruk eller beroende
  • äldreomsorg, hälso-och sjukvård
  • insatser till personer med funktionsnedsättning
  • integration och arbetsmarknadsfrågor
  • tillsyn och tillståndsverksamhet
  • förebyggande arbete inom nämndens ansvarsområde
  • att delta i samhällsplaneringen för att stärka och hjälpa alla personer som behöver stöd, vård eller rehabilitering
  • särskild uppmärksamhet för att ge stöd till barn.

ÅRETS VERKSAMHET

Hemtjänsten har, efter kommunfullmäktiges beslut om heltid som norm, ökat antalet årsarbetare med drygt 12, fördelat på 56 personer, vilket innebär en utökad arbetstid med drygt 440 timmar per vecka. Alla områden har nu gått in i heltid som norm inklusive nattpersonalen. Ett stort arbete pågår med schemaläggning för att kunna använda mertiden där den behövs mest i verksamheten.

En anhöriggrupp inom psykiatri har startat i samarbete med Kumla och Askersunds kommuner samt allmänpsykiatrin och anhörigkonsulent från FPS, Föreningen för Psykiatriskt Samarbete. Enhetschefen har varannan vecka ett öppet anhörigcafé i lokaler på Åsen. I anhörigcaféet har väntjänsten i samarbete med enhetschefen även en anhörigcirkel varannan vecka inom demens.

Förvaltningen har anställt en ny demensvårdsutvecklare (demenssjuksköterska) för att skapa en närhet mellan olika förebyggande uppdrag.

Projektet ”Trygg hemgång” som har pågått i drygt tre år, har avslutats som projekt och övergår i ordinarie verksamhet som drivs av ett utredningsteam med sjuksköterska, arbetsterapeut och biståndshandläggare. Syftet är att i princip alla brukare ska gå hem från sjukhus med utskrivningsplanering och stöd av Trygg hemgång.

Nämnden har tagit fram och beslutat om en reviderad avvikelseprocess under våren. Processen har införts med ett stort utbildningspaket för all personal.

Familjeteamet har fortsatt driva barnhjälpsgruppen Tåget som är en stödverksamhet för barn som lever i familjer med missbruk och/eller psykisk ohälsa. Tåget har gett ett gott resultat enligt de utvärderingar som har gjorts. Barn- och familjeenheten har påbörjat en utveckling av barnhjälpsgruppen Tåget med stöd av Sydnärkes folkhälsoteam. Familjeteamet har även haft en stor grupp med tio föräldrar som har gått föräldrastödsprogrammet Trygghetscirkeln. Planen 2020 är att utbilda fler medarbetare i metoden så att verksamheten inte blir sårbar om någon är frånvarande.

Rekordmånga deltagare i AMI:s (arbetsmarknads- och integrationsenheten) verksamhet har under 2019 nått egenförsörjning. Uppdraget är att rusta deltagarna för att nå självförsörjning och AMI har hittat arbetstillfällen där det har gått att matcha deltagare i verksamheten. När det gäller deltagare som anvisats från försörjningsstöd har det ESF-finansierade1 projektet All in stått för lysande resultat med 62,5 procent som nått egenförsörjning. Målet enligt projektansökan är 50 procent.

Projektet samverkan mellan IFO och skola startade i februarimed syfte att minska antalet elever med hög skolfrånvaro och minska antalet anmälningar till socialtjänsten från skolan. Vid mätning ses ännu ingen minskning av antalet anmälningar, däremot en ökning av antalet ansökningar om stödinsatser. Två nya familjebehandlare är sedan februari anställda i projektet och de arbetar i första skedet mot Transtenskolan. Familjebehandlarna arbetar med ärenden som skolan fördelar och har startat en föräldragrupp som fungerar som en självhjälpsgrupp där föräldrar till elever med oroande hög frånvaro kan få stöd, både av varandra och av projektets familjebehandlare. Samverkansprojektet har även planerat för att starta ungdomsgrupper för flickor och pojkar i syfte att uppnå en bättre psykisk hälsa och en högre närvaro i skolan.

Rekryteringsgruppen och urvalsgruppen som täcker områdena vård- och omsorgsboenden, hemtjänst och LSS har under våren arbetat för att täcka sommarsemestrar i form av personal och kompetens till rätt verksamhet. Gruppen arbetar utifrån behov i verksamheterna. Under vintern inkluderades också IFO i rekryteringsgruppen.

Årets stora satsning var serviceassistentutbildningen som förvaltningen startade i augusti tillsammans med Allévux och kommunens särskilda boenden. Syftet är att sänka tröskeln till arbetsmarknaden utan att kompromissa med kvalitet och uppdrag. 16 nyanlända personer får en vårdutbildning där studierna kombineras med arbetsförlagd praktik. Insatsen har varit framgångsrik och lett till att en ny serviceassistentutbildning startar våren 2020.

Integrationspedagogen har under 2019 bidragit till att över 100 barn och ungdomar har fått en fritidsaktivitet. Cirka 80 av dessa är utrikesfödda och har aldrig tidigare haft någon fritidsaktivitet. Uppdraget har uppmärksammat behovet av föräldrautbildning vilket förvaltningen också erbjudit under hösten.

MÅLUPPFYLLELSE

HÅLLBAR KOMMUN

Lyssna 

Nämndmål Målet är uppfyllt Öka andelen heltidsanställda inom vård och omsorg.
Indikator Målet är uppfyllt 60 % ska vara heltidsanställda inom social- och arbetsmarknads-förvaltningen.
Indikator Målet är uppfyllt 100 % av dem som idag är deltidsanställda ska erbjudas heltidsanställning.
Kommentar
Andelen heltidsanställda inom förvaltningen har ökat och uppgår nu till 63 % och alla idag anställda erbjuds heltidsanställningar. Idag annonseras alla nya tjänster även ut som heltidstjänster. Målet bedöms som uppfyllt.

Lyssna 

Nämndmål Målet är uppfyllt Alla som har insatser av social- och arbetsmarknadsförvaltningen ska känna sig trygga med insatsen.
Indikator Målet är uppfyllt 85 % av brukare inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen ska uppleva trygghet.
Kommentar
Känslan av trygghet har mätts under året och resultatet visar att 88 % känner sig trygga med insatserna. Målet bedöms därför som uppfyllt.

Lyssna 

Nämndmål Målet är uppfyllt Insatserna inom social- och arbetsmarknadsförvaltningens alla verksamheter anpassas utifrån den enskildes behov.
Indikator Målet är uppfyllt 80 % av brukarna inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen ska vara nöjda med inflytandet.
Indikator Målet är delvis uppfyllt 90 procent av brukarna inom LSS-boendena ska vara nöjda med fritidsaktiviteter.
Indikator Målet är delvis uppfyllt 80 % av dem som bor i särskilt boende och besökarna på dagcentralerna ska vara nöjda med den samvaro och de aktiviteter som erbjuds.
Indikator Målet är uppfyllt 85 % av deltagarna i daglig verksamhet ska uppleva verksamheten som meningsfull.
Indikator Målet är uppfyllt 80 % av brukarna inom korttillsyn Svalan ska uppleva meningsfull fritidssysselsättning.
Kommentar
Fokus på inflytande och delaktighet har varit stort på enheterna som har arbetat för att brukarna ska känna en högre grad av delaktighet och inflytande. Mätningar visar att målen i tre av fem indikatorer har uppfyllts. De två ej uppfyllda indikatorerna har en uppfyllelsegrad på 77 procent.

Lyssna 

Nämndmål Målet är delvis uppfyllt Bidra till att matsvinnet ska minska
Indikator Målet är delvis uppfyllt På våra särskilda boenden ska matsvinnet minska med 5 %.
Kommentar
En mätning har gjorts under året för att kunna analysera resultatet. Analysen visar att serveringssvinnet som består av mängden mat som kommer från köken är betydligt större än tallrikssvinnet som minskat med 4,5 %.

LIVSLÅNGT LÄRANDE

Lyssna 

Nämndmål Målet är uppfyllt Arbetsmarknads- och integrationsenheten erbjuder kompetenshöjande aktiviteter i syfte att den enskilde så snabbt som möjligt ska bli självförsörjande.
Indikator Målet är uppfyllt 80 % av de personer som har försörjningsstöd, med arbetsförmåga, ska vara självförsörjande inom sex månader.
Indikator Målet är uppfyllt Antal praktikplatser i social- och arbetsmarknadsförvaltningen verksamhet ska uppgå till minst 20 platser.
  Målet är uppfyllt 90 % av deltagarna på AMI ska genomföra överenskomna aktiviteter enligt genomförandeplan.
  Målet är delvis uppfyllt 80 % av deltagarna i extern daglig verksamhet ska ha praktiserat på en arbetsplats.
  Målet är uppfyllt Antalet hushåll med barn som är långvarigt beroende av försörjningsstöd i 6 månader eller mer ska minska mot föregående år.
Kommentar
Under 2019 har fler än målet blivit självförsörjande inom sex månader. Tiden har förkortats jämfört med förra året. Det finns i nuläget 30 träningsplatser till förfogande inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen. Deltagarna i extern daglig verksamhet har som mål att praktisera på en arbetsplats. Generellt behöver denna målgrupp längre tid för stegförflyttning därför erbjuds vissa deltagare träning på AMI. Med stöd av indikatorerna bedöms målet som uppfyllt.

Lyssna 

Nämndmål Målet är uppfyllt Daglig verksamhet, för deltagare långt ifrån arbetsmarknaden, ska innehålla pedagogiska inslag i syfte att utveckla deltagarnas färdigheter.
Indikator Målet är uppfyllt 80 % av deltagarna ska ha utvecklat eller bibehållit sina färdigheter.
Kommentar
Alla verksamheter arbetar med aktiviteter som utvecklar deltagarna och nämnden bedömer därför målet som uppfyllt.

ALLAS INFLYTANDE

Lyssna 

Nämndmål Målet är delvis uppfyllt Social- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter ska erbjuda ett professionellt bemötande.
Indikator Målet är delvis uppfyllt 95 % av brukarna inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen ska vara nöjda med bemötandet.
Indikator Målet är delvis uppfyllt 70 % av brukarna har kännedom om möjligheten att framföra synpunkter och önskemål.
Kommentar
Verksamheterna arbetar för att bibehålla det goda resultat som uppnåtts genom att ta fram handlingsplan tillsammans med personalen. Bemötande diskuteras i olika forum för personalen. Värdegrundsledarna utbildar kontinuerligt personal i värdegrundsfrågor. Målet bedöms som uppfyllt utifrån Socialstyrelsens senaste brukarundersökning.

Lyssna 

Nämndmål Målet är uppfyllt Anhörigas synpunkter tas tillvara i verksamheten inom särskilt boende.
Indikator Målet är uppfyllt Alla särskilda boenden har två anhörigträffar per år där anhörigas synpunkter tas upp, dokumenteras och följs upp.
Kommentar
Anhörigträffarna är välbesökta och upplevs som ett tillfälle att träffas. För att ytterligare ta tillvara synpunkter planerar anhöriggruppen att skicka ut information till anhöriga.

GOD SERVICE

Lyssna 

Nämndmål Målet är uppfyllt Social- och arbetsmarknadsförvaltningen ska kommunicera tydligt och öppet.
Indikator Målet är uppfyllt Webbinformation till medborgarna ska vara god, med 90 % av maxpoäng i SKR:s granskning av information om nämndens verksamhet.
Kommentar
SKR gör inte längre granskningar av informationen vilket gör att indikatorn inte kan mätas. Hemsida och broschyrer är uppdaterade och aktuella.

Lyssna 

Nämndmål Målet är uppfyllt Brukarnas behov av insatser ska styra personalens arbetstid.
Indikator Målet är uppfyllt 100 % av genomförandeplanerna ska vara utförda så att det framgår när brukaren önskar insatsen.
Kommentar
Den uppföljning som verksamheterna gör varje månad i form av egenkontroller med mera ger bra resultat. Dock behövs förbättringar för att nå högre kvalitet i genomförandeplanerna, utifrån individuella behov.

EKONOMI

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen redovisade ett överskott på 4,2 mnkr. Överskottet beror bland annat på att förvaltningen har fått 1,5 mnkr mer i statlig momsersättning än budgeterat på grund av ändrade regler och att Hallsbergs Bostads AB numera äger en stor del av förvaltningens lokaler. Resterande överskott på 2,7 mnkr beror på att förvaltningen effektiviserat sina verksamheter. Förvaltningen har bland annat minskat övertiden, semesterlöneskulden och öppenvårdsplaceringarna.

I tabellerna nedan ingår inte budget och utfall för ensamkommande flyktingbarn och integrationsenheten, eftersom dessa verksamheter finansieras helt av statsbidrag.

DRIFT

Belopp i tkr Utfall
2018
Utfall
2019
Budget
2019
Avvikelse
Intäkter 83 618 79 084 76 421 2 663
Kostnader − 413 048 − 413 211 − 414 787 1 576
– varav personal − 289 311 − 297 203 − 299 728 2 525
– varav kapital − 1 347 − 1 465 − 1 469 4
– varav lokal − 28 815 − 29 371 − 28 851 − 520
– varav övrigt − 93 575 − 85 172 − 84 739 − 433
Totalt − 329 430 − 334 127 − 338 366 4 239

Överskottet inom intäkter beror på att förvaltningen har fått intäkter på 1,3 mnkr för heltid som norm och 1,5 mnkr mer i statlig momsersättning än budgeterat.

Intäkterna har dock minskat jämfört med 2018 vilket huvudsakligen beror på att arbetsmarknadsenheten fått lägre statliga driftbidrag för subventionerade beredskapsanställningar och att arbetsmarknadsenhetens försäljning av externa tjänster har minskat.

En stor del av överskottet inom löner beror på att sjuksköterskor anlitats från bemanningsbolag och dessa kostnaderna hamnar därför under rubriken ”övrigt”.

Vad gäller personalkostnaderna har förvaltningen effektivt jobbat med att minska övertiden. Kostnaden för köp av sjuksköterskor kompenseras i stort sett av de minskade lönekostnaderna för sjuksköterskor.

VERKSAMHET

Belopp i tkr Utfall
2018
Utfall
2019
Budget
2019
Avvikelse
Förvaltningsgemensamt − 2 680 638 − 2 993 3 631
Vård- och omsorgsboende − 117 744 − 113 340 − 111 400 − 1 940
Hemtjänst − 85 191 − 90 877 − 90 915 38
Verksamheten för funktionshindrade − 43 074 − 44 713 − 43 219 − 1 494
LSS (f d KSF) − 30 481 − 30 653 − 31 426 773
LSS (f d BIF) − 1 036 − 1 193 − 1 100 − 93
Individ- och familjeomsorg − 46 780 − 49 445 − 50 626 1 181
Arbetsmarknad och integration − 2 444 − 4 544 − 6 687 2 143
Totalt − 329 430 − 334 127 − 338 366 4 239

Överskottet inom förvaltningsgemensamt består huvudsakligen av ofördelade budgetmedel och statlig momsersättning för lokaler.

Inom vård- och omsorgsboende finns förutom boendena även kostnader för utskrivningsklara patienter på universitetssjukhuset, distrikts- och sjuksköterskor samt arbetsterapeuter.

Hemtjänsten nådde en budget i balans trots heltid som norm och det beror bland annat på minskade kostnader för övertid och timvikarier. Hemtjänsten har dessutom effektiviserat bemanningsplaneringen.

Verksamheten för funktionshindrade redovisade ett underskott på 1,5 mnkr. En stor del av underskottet beror på extraanställningar för äldre brukare samt en ny brukare som behövt extra resurser.

Individ- och familjeomsorgen (IFO) lämnade ett överskott på 1,2 mnkr. Verksamheten redovisade underskott inom placeringar och försörjningsstöd men överskott inom öppenvård och personalkostnad på grund av vakanta tjänster under året.

Arbetsmarknadsenheten redovisade ett överskott på 2,1 mnkr. Dock har kostnaden ökat jämfört med förra året vilket huvudsakligen beror på lägre statliga driftbidrag för subventionerade beredskapsanställningar och minskad försäljning av externa tjänster.

VERKSAMHETSMÅTT OCH NYCKELTAL

  2015 2016 2017 2018 2019
Antal brukare i hemtjänst (exkl larm, mattjänst) 283 281 241 230 235
Beläggningsgrad totalt, i genomsnitt 80 80 77 75 77
Beläggningsgrad brukartid, i genomsnitt 64 61 58 57 56
Försörjningsstöd, belopp, tkr −  4 690 5 154 4 442 6 997
Antal hushåll med försörjningsstöd under året −  180 264 296 255
Genomsnittlig bidragstid med försörjnignsstöd, mån −  6,7 10,0 7,9 5,3
Andel heltidsarbetande i förvaltningen −  −  48 59 63

FRAMTIDEN

Den ökande andelen äldre i befolkningen gör att verksamheterna står inför stora utmaningar vad gäller personalrekrytering och kompetenshöjning för den personal som finns.

Arbetet med heltid som norm att är en utmaning men också en stor hjälp att täcka personalbehoven. Utmaningen består i att hitta nya arbetssätt för att på ett optimalt sätt kunna använda den mertid som heltider genererar.

Digitaliseringen är ett område som förvaltningen behöver bevaka och arbetas med i ett långsiktigt perspektiv. I en relativt snar framtid kommer förvaltningen behöva rekrytera personal som kan hantera de olika system och digitala hjälpmedel som finns.

Samtidigt som det finns ett stort behov av effektiviseringar, ökar behovet av vård i samhället. Som det ser ut nu kommer förvaltningen inte att kunna tillgodose behovet utan att ändra sättet att bedriva kommunal vård och omsorg samt hälso- och sjukvård. Den kommunala organisationen behöver därför förändras och bli mer effektiv. Individer vårdas mer i hemmen nu än tidigare och mer avancerad vård sker i hemmen. Det betyder att en översyn av hela förvaltningen behövs för att skjuta över kostnader till mer förebyggande vård. Individens behov ska styra inom alla verksamheter, med början på vårdcentralleen. Därför har vård och omsorg tagit fram projektplaner som ska förtydliga de effektmål som behövs för att nå både kostnadseffektivitet och kvalitet. Projektplanerna är skapade för att nå ”nära vård” genom multiprofessionella team. Vård och omsorg har börjat ta fram nya arbetsmetoder, arbetstidsmodeller och tydliga uppdrag för att nå personcentrerad vård, samt för att skapa en attraktiv arbetsmiljö och en projektplan som ska förbättra demensvården.

Kommunfullmäktige beslutade i september att bygga ett nytt vård- och omsorgsboende. Detta beslut kräver nya arbetsmetoder.

Inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård möter verksamheterna utmaningar som speglar samhällets utmaningar. Enheten har sett en ökning av familjevåld och våld mot barn. Regeringen har tillsatt medel i form av statsbidrag för att stärka den sociala barn- och ungdomsvården och det har gjort att IFO har kunnat stärka sin bemanning.

En utmaning som IFO:s vuxenenhet står inför är det ökande antalet flerbarnsfamiljer där förälder/föräldrarna står långt ifrån arbetsmarknaden och som är beroende av ett högt ekonomiskt bistånd varje månad. Ofta har dessa familjer en låg ersättning eller ingen ersättning alls från andra myndigheter. Sjukdomsbilden och behovet av tid för rehabilitering gör att dessa personer sannolikt inte kommer att komma ut på arbetsmarknaden i närtid och i en del fall inte innan pensionsåldern. Det ger stora kostnader för det ekonomiska biståndet över tid.