Omvärldsanalys

SKR:s prognoser har sedan 2017 utgått från att högkonjunkturen skulle kulminera 2018 och följas av vikande sysselsättning någon gång under 2019 och 2020. Signalerna blev 2019 allt tydligare på att prognoserna stämde. SKR bedömde att Sverige skulle gå in i en mild lågkonjunktur under 2020 och att den ska fortsätta 2021.

Mycket har hänt sedan SKR gav ut sin ekonomirapport i oktober 2019 och sitt makronytt i februari 2020. Även efter att SKR presenterade kommunernas resultat i början av mars har många förändringar skett. Coronautbrottet har slagit till med full kraft och påverkar hela samhället.

Kommunernas resultat 2019

Kommunerna redovisade starka resultat 2019 men utmaningarna fortsätter. Samtidigt som resultaten var bättre än förra året ökade skulderna i kommuner och regioner med totalt 55 miljarder kronor. Att skulderna har ökat kraftigt är ett tecken på att resultatnivån inte är tillräcklig för att finansiera de stora investeringar, i till exempel skolor, vårdboenden och infrastruktur, som sektorn behöver göra för att klara morgondagens välfärd.

Ett annat skäl till att resultaten i regionerna är starkare än förväntat är att de riktade statsbidragen kom först när halva året gått. Det innebar att bidragen inte hann användas i verksamheten. Istället går de alltså in som en positiv resultatpost vid årets slut.

Ekonomiska utmaningar − effektivisering

Trots att kommunerna redovisar positiva resultat fortsätter kommunernas och regionernas ekonomiska utmaningar. Kommunerna och regionerna befinner sig snarare i början av en lång period med ansträngd ekonomi. Befolkningstrycket av en ökad andel barn, unga och äldre kommer att fortsätta vara högt i 15 år. Konjunkturen planar samtidigt ut den närmaste tiden. En del av lösningen är att ställa om verksamheten med bland annat ny teknik, men även se över hur kommunen kan bedriva skola, omsorg och sjukvård på annat sätt men med samma kvalitet.

Hallsbergs överskott på drygt 42 mnkr för 2019 var ett gott resultat med tanke på kommande års utmaningar i och med befolkningsförändringar och investeringar. Trots det goda resultatet 2019 krävs effektiviseringar då intäkterna framöver inte ökar i samma takt som kostnaderna. De kända behoven av resursförstärkningar i verksamheterna inom barn, unga, individ- och familjeomsorg, vård och omsorg samt inom drift och service är stora då kommunens verksamheter växer.

Alla verksamheter måste tillsammans fortsätta effektivisera och hitta lösningar som gör att verksamheterna kan drivas framåt med den kvalitet som medborgarna efterfrågar. Den effektivisering som behövs motsvarar för närvarande 20–25 mnkr, vilket motsvarar 2,5 procent av kommunens budgetram och behöver vara genomförd till 2022.

Coronavirusets effekter

Effekterna av coronaviruset visar tydligt kommunernas och regionernas viktiga roll när extraordinära händelser inträffar i samhället.

Coronautbrottet får stora ekonomiska konsekvenser såväl för kommuner och regioner, som för samhället och den globala ekonomin. SKR har påpekat att staten behöver ge kommuner och regioner ersättning för de merkostnader som uppkommer för att förhindra smittspridning i samhället.

När det gäller konsekvenserna för kommuner och regioner kommer skatteintäkterna att påverkas av den lägre sysselsättningen och 2020 väntas därför bli ett år med betydligt svagare skatteintäkter än vad kommunen räknat med i tidigare prognoser.

Den 4 mars presenterade Finansdepartementet en prognos där BNP-tillväxten 2020 antogs bli 0,5 procentenheter lägre globalt respektive 0,3 procentenheter lägre i Sverige än tidigare bedömning. Mycket talar just nu för att det kan bli en större försvagning än så. Prognosläget är så osäkert att SKR avstår från att gå ut med en helt ny skatteunderlagsprognos i nuläget. Däremot kommer i slutet av mars en uppdaterad bild av läget som ett extra underlag för kommunernas och regionernas skatteintäktsberäkningar.

Resurstillskott till välfärden

Regeringen och samarbetspartierna har presenterat ett förslag om tillskott till kommuner och regioner. Det kommer att rymmas i vårändringsbudgeten för 2020. Förslaget innebär att 3,5 miljarder tillskjuts kommunerna, vilket innebär 339 kr per invånare. För Hallsbergs kommun innebär det en förstärkning av det generella statsbidraget med 5,4 mnkr.

Riksdagen har beslutat om ytterligare 2,5 miljarder till välfärden. Det är generella engångsbidrag för 2020 som kan användas utifrån de lokala behoven. Medlen ska betalas ut som engångsutbetalning i slutet av mars. De nu beslutade 2,5 miljarderna innebär 2,7 mnkr till Hallsberg.

Regeringen presenterade den 16 mars ytterligare åtgärder för att mildra de ekonomiska effekterna av virusutbrottet covid-19. För kommunernas del kan åtgärderna sammanfattas med att staten kompenserar för extraordinära åtgärder och merkostnader inom hälso- och sjukvården, karensdagen slopas mellan den 11 mars och 31 maj, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Läkemedelsverket får ytterligare resurser, resurserna ökas för den så kallade smittbärarpenningen och staten tar tillfälligt över sjuklöneansvaret i två månader.

Källor: SKR:s ekonomirapport oktober 2019, SKR:s makronytt nr 1 2020 samt SKR:s kontinuerliga uppdateringar på skr.se