Händelser av väsentlig betydelse

HÄLSANS STIG I EKOPARKEN

Hallsbergs kommun har tillsammans med Riksförbundet Hjärtlung arbetat fram en Hälsans stig i Hallsberg, som fått namnet ”Hälsans stig Ekoparken”. I maj invigdes den fyra kilometer långa stigen vid hinderbanan i Hallsberg. Det finns ingen angiven startplats och stigen är dubbelriktad. Vid varje kilometermarkering finns en skylt och det finns även två större skyltar med kartor. Den första Hälsans stig anlades på Irland 1995 av Irish Heart, den irländska hjärtfonden, och konceptet finns idag i elva länder. I Sverige finns stigen på omkring 130 platser och det är Riksförbundet Hjärtlung som ansvarar för konceptet. Tanken är att stigen ska locka invånarna att gå promenader och på så sätt förebygga hjärt- och kärlsjukdomar.

Ha08Bild_stig

TOCKEN CARL − ÅRETS SOMMARUTSÄLLNING PÅ BERGÖÖS

Den 22 januari 2019 var det 100 år sedan konstnären Carl Larsson dog. Då det finns starka band mellan Carl Larsson och Hallsberg, genom Carls hustru Karin Bergöö Larsson och väggmålningarna i Bergööska huset, uppmärksammades det med en större utställning om den framstående konstnären. Utställningen producerades av Carl Larsson-gården i Sundborn och visades där både 2015 och 2016, och blev mycket omtyckt. Det är en unik utställning med utgångspunkt i Carls egna böcker som visar både den mer offentliga och ”ljusa” Carl Larsson med livfulla akvareller på familjelyckan i Sundborn, och en mörkare och mer okänd sida av konstnären. I utställningen får man följa Carl genom livet med både med- och motgångar, från fattig pojke i Stockholms eländigaste fattigkvarter, där tuberkulosen skördade tusentals offer, till framgångsrik konstnär i offentlighetens strålkastarljus. Sommarutställningen pågick under juni–augusti och hade över 3 000 besökare.

Ha09Bild_carl

MEDBORGARLÖFTEN FÖR 2019–2021

Ha10Bild_löften

Kommundirektör Lena Fagerlund, lokalpolisområdeschef Mats Scherp och kommunstyrelsens ordförande Magnus Andersson.

I november 2019 beslutade polisen och kommunen om nya medborgarlöften i Hallsbergs kommun. Löftena innebär ett fokus på riktade satsningar och information om droger. Antalet grannsamverkansområden inom kommunen ska också utökas.

Medborgarlöftena

  • Polisen lovar att arbeta med insatser mot narkotikabrottslighet med fokus på ungdomar. Det ska ske i ordinarie verksamhet samt genom ett antal riktade insatser i samverkan med skola och socialtjänst i Hallsbergs kommun.
  • Kommunen lovar att i samverkan med polisen erbjuda elev- och föräldrainriktade informationsträffar i alla grundskolor samt Alléskolan, där syftet är att öka kunskapen om narkotika i Hallsbergs kommun.
  • Polisen lovar att, i samverkan med kommunen, aktivt arbeta med grannsamverkan och att utöka antalet befintliga grannsamverkansområden. Detta som en del i arbetet med att förebygga bostadsinbrott.

De beslutade medborgarlöftena grundar sig på samverkan och dialog mellan medborgare, polis och kommun. Representanter från kommunen och polisen har varit ute på orterna och träffat och samlat in synpunkter från invånarna. Syftet med arbetet är att öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen.

NY FÖRSKOLA PÅ NORR

Det ökade antalet elever i förskolan och skolan har påverkat verksamheten mycket de senaste åren. Inför höstterminen 2019 stod den nya förskolan på norr klar i centralorten Hallsberg. I och med det kunde förskolorna Stocksätter och Hässleberg flytta till den nya förskolan Äppellunden. Med sina åtta avdelningar är det den hittills största förskolan i Sydnärke.

Ha11Bild_Ny_fsk

NYTT VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE SKA BYGGAS I HALLSBERG

I september beslutade kommunfullmäktige i Hallsberg att bygga ett nytt vård- och omsorgsboende för att möta det ökade behovet av platser. Byggnationen påbörjades i oktober intill vårdcentralen och nuvarande vård- och omsorgsboendet Kullängen, som kommer att ersättas av nybyggnationen. Det nya vård- och omsorgsboendet beräknas vara klart årsskiftet 2021–2022 och ska omfatta 128 lägenheter fördelade på 16 avdelningar med åtta lägenheter per avdelning.

Det är arkitektbyrån Marge Arkitekter som har ritat huset. Varje lägenhet blir 32 kvadratmeter och inriktningen är att skapa en varm och trygg plats för de boende. Det ska kännas hemtrevligt och det ska vara enkelt att komma ut och umgås med andra såväl inne som ute. Investeringen beräknas kosta 325 mnkr. Det nya huset kommer att ägas av Länsgården Fastigheter AB med Hallsbergs kommun som hyresgäst.

Ha13Bild_äbo_2

KÅNSTA KVARN

Kånsta kvarn byggdes 1858 och drevs fram till 1939. Kvarnen står i Kånsta utanför Sköllersta. Under 1900-talets första hälft elektrifierades kvarnen, byggdes senare om till ett spånhyvleri och togs ur drift 1939. Den donerades senare till kommunen.

2018 rustades kvarnen i samband med inspelningen av tv-programmet Sommar med Ernst.

Kånsta kvarn är mycket speciell då den drevs med både vind- och vattenkraft och är den enda kvarn i sitt slag som finns kvar i Sverige. Kommunen fortsatte upprustningen 2019 med byte av takspån. I närheten av kvarnen finns också Kånsta gravhögar från den yngre järnåldern. Det blev succé när ett öppet hus av Kånsta kvarn anordnades under en helg hösten 2019, med hela 1 716 besökare som besökte kvarnen! På plats fanns även två konstnärer och Sköllersta hembygdsförening.

Ha15Bild_kånsta_2

INVIGNING AV DET NYA GRÖNARE TORGET I SKÖLLERSTA

Efter många önskemål från Sköllerstabor att få en snyggare och trivsammare miljö runt torget har området fräschats upp rejält. Det nya grönare torget i Sköllersta invigdes hösten 2019. Sköllersta torg har, efter en ombyggnation, fått en grön profil med mer gräsytor och färre betongplattor. Det finns även en ny sittplats med en soffa med nya perennrabatter anlagda runt om tillsammans med prydnadsbuskar. En del av träden som tidigare stått där har ersatts med nya. Träden är en typ av körsbär, arten Prunus avium på latin och på svenska fylldblommigt fågelbär. Den blommar tidigt på våren med stora vita blommor hängande i klasar.

EXPLOATERING OCH BOSTADSBYGGANDE

Den 28 november 2018 tog kommunen det första spadtaget för byggnationen av 48 nya hyresrätter i norra Hallsberg − kvarteret Lien. Det är kommunens första nyproduktion i det nya bostadsbolaget HBAB, Hallsbergs Bostads AB. De nya hyresrätterna byggs på norr, intill spontanlekplatsen på Nytorgsgatan i centrala Hallsberg. Precis bakom ligger Stocksätterskolan med Stocksätterskogen strax intill. Bredvid bostadshuset ligger den nya förskolan Äppellunden. Våren 2020 är hyresrätterna färdiga för inflyttning.

Totalt 25 småhustomter såldes, varav 16 i Hallsberg, 7 i Sköllersta och 2 i Svennevad. Vid årsskiftet var antalet byggklara småhustomter 54 stycken.

Det finns 55 intressenter i kö för att bygga egna villor i nya bostadsområden. I slutet av 2019 startade arbetet med det nya bostadsområdet i Samsala i Hallsberg. Målet är att ha 12 tomter klara för försäljning i mitten av 2020. Placeringen av det nya bostadsområdet blir längs Elvas gata i Samsala i Hallsberg, på kommunens mark enligt gällande detaljplan som kommunstyrelsen antog 2018. Samsalas exploatering delas in i fyra etapper. Den första etappen innebär bland annat förberedelser för vatten, avlopp, gator och gatubelysning. Första etappen bygger kommunen i egen regi.

FÖRORENAT DRICKSVATTEN

Vid rutinprovtagning av dricksvattnet som levereras från Kumla kommuns vattenverk upptäcktes e-colibakterier den 21 november. Orter i Hallsbergs kommun som berördes var Hallsbergs tätort, Östansjö, Pålsboda, Svennevad, Sköllersta och Tarsta samt hushåll som har kommunalt vatten mellan dessa orter. Boende i Vretstorp, Hjortkvarn och Björnhammar berördes inte. Det är den största händelsen inom vattenförsörjningen under 2019 vad gäller påverkan för allmänheten. Kokning av dricksvattnet pågick till och med den 25 november. Under denna period tog Hallsbergs kommun cirka 190 provflaskor enligt ett väl genomtänkt schema på alla berörda orter. Inget av de prov som Hallsbergs kommun samlade in påvisade bakterier i dricksvattnet. Kumla kommun har fortfarande inte hittat källan till bakterierna. I felsökningsarbetet måste man förhålla sig till att det inte är helt ovanligt vid den här typen av fall, att man inte hittar orsaken och får då konstatera att den uppstått av naturliga skäl som en engångshändelse. De larm som både stoppar livsmedelsindustrier, tvingar boende att koka vatten och orsakar stora kostnader har några saker gemensamt. Det är bara ett stickprov som visar för högt bakterieinnehåll. När nästa prov analyserats har det inte visat några bakterier.

CENTRUMPLAN FÖR HALLSBERG

Ha16Bild_hbg_centrumplan

Centrumplanen ska beskriva hur centrala Hallsberg kan se ut år 2040. Centrumplanen ska bli ett strategiskt och vägledande dokument som beskriver den övergripande riktningen i frågor som rör utvecklingen av Hallsbergs centrum. Centrumplanen var ute på dialog mellan 9 december 2019 och 31 januari 2020. Efter sammanställning av inkomna synpunkter kommer kommunen att bearbeta och utveckla förslaget. Centrumplanen kommer sedan att beslutas i kommunfullmäktige och efter det vara vägledande i den framtida utvecklingen av Hallsbergs centrum.

Framtidsbild år 2040

  • Grönt, socialt och unikt.
  • Småstad, modernt utbud, goda tågförbindelser.
  • Nya företag och 1 000 nya invånare.
  • Nya och förbättrade kopplingar överbrygger järnvägen.
  • Nya kontor och arbetsplatser vid spåret.
  • Varierat bostadsutbud.